പ്രധാന താള്‍: Difference between revisions

From SMC Wiki
No edit summary
No edit summary
 
(5 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 27: Line 27:
{| class="plainlinks" style="background:transparent; margin:auto; width:100%;" cellpadding="2"
{| class="plainlinks" style="background:transparent; margin:auto; width:100%;" cellpadding="2"
|-
|-
| style="width:30px" | [[Image:KDE-logo.png|30px|link=http://kde.org]]
| style="width:30px" | [[Image:Kde-logo-white-blue-rounded-ml.svg|30px|link=http://kde.org]]
|[[കെ.ഡി.ഇ മലയാളം|കെ.ഡി.ഇ. മലയാളം]]<br />കെ.ഡി.ഇ പണിയിടം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[കെ.ഡി.ഇ മലയാളം|കെ.ഡി.ഇ. മലയാളം]]<br />കെ.ഡി.ഇ പണിയിടം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
| style="width:30px" | [[Image:GNOME-logo.png|45px|link=http://gnome.org]]
| style="width:30px" | [[Image:GNOME-logo.png|45px|link=http://gnome.org]]
Line 43: Line 43:
|-
|-
| style="width:30px" | [[Image:OpenOffice_org-logo.png|30px|link=http://www.openoffice.org/]]
| style="width:30px" | [[Image:OpenOffice_org-logo.png|30px|link=http://www.openoffice.org/]]
|[[ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം]]<br />ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം]]<br />ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|
|
|[[ഡയസ്പോറ മലയാളം]]<br />ഡയസ്പോറ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ഡയസ്പോറ മലയാളം]]<br />ഡയസ്പോറ മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
Line 74: Line 74:
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
|<div style="font-size:105%; font-weight: bold;" > മലയാളനിവേശനം </div>
|<div style="font-size:105%; font-weight: bold;" > മലയാളനിവേശനം </div>
[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]
[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]{{പൊട്ട്}}[[വര്‍ണ്ണം]]{{പൊട്ട്}}[[പറയുംപോലെ]]
|}
|}
<!--------------------right pane-------------------------------->
<!--------------------right pane-------------------------------->

Latest revision as of 12:47, 11 December 2019

സംരംഭങ്ങള്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍
ഫോണ്ടുകള്‍

രചന . മീര . രഘു . സുറുമ . അഞ്ജലി . ദ്യുതി . ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ . സഹായം >>>

മലയാളനിവേശനം

ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് . സ്വനലേഖ . മൊഴി . ലളിത . വര്‍ണ്ണം . പറയുംപോലെ

അറിയിപ്പുകള്‍
കല

സ്ക്രീന്‍സേവര്‍ . ലോഗിന്‍ ജാലകം . പശ്ചാത്തലചിത്രങ്ങള്‍

സഹായം
സ്ഥിതിഗതികള്‍
ആശയവിനിമയം