ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മലയാളം

From SMC Wiki

മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഡാറ്റാബേസ്

"fortune is a simple program that displays a random message from a database of quotations." മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസാണു് നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.

GUI Clients