ഫെഡോറ മലയാളം

From SMC Wiki

ഫെഡോറ 11 - ലിയൊണിഡാസ്

പരിഭാഷാ ഫയലുകള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

Each files you take should be checked for the following mistakes caused by older version of Lohit:

1. "റ" to be replaced by "ര" as shown below in the following combinations (examples shown using "ക"): (i) ക + ് + ര = ക്ര (ii) ര + ് + zwj = ര്‍

2. change the conjunct ന്റ using the following combination: ന + ് റ = ന്റ

3. "ന" to be replaced with "മ" as shown below for the conjunct മ്പ മ + ് + പ = മ്പ

4. In some words like നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, സോഫ്റ്റ‌വെയര്‍ the zwj is used instead of zwnj, so check for them too.

5. Translation Guidelines ഇവിടെ ലഭിക്കും

ഫയല്‍ പട്ടിക

പരിഭാഷക്കായി ഒരു ഫയല്‍ എടുക്കുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക.

File Translator Status
desktop-backgrounds  » HEAD Sankaranarayanan Complete
desktop-effects » master Sankaranarayanan
Docs :: About Fedora » master
Docs :: Readme » master Sankaranarayanan
Docs :: Readme Burning ISOs » master
Docs :: Readme Live Image » master
hwbrowser » tip Anoopan Complete
im-chooser » trunk
kexec-tools » HEAD
pykickstart » master
rhpl » master
rhpxl » master
setuptool » master Anoopan Complete
smolt » master
switchdesk » HEAD
system-config-bind » tip
system-config-boot » master Ershad Complete
system-config-cluster » HEAD
system-config-date » master
system-config-date » master-timezones
system-config-httpd » tip
system-config-kdump » master
system-config-keyboard » trunk
system-config-language » trunk Ershad Complete
system-config-lvm » HEAD
system-config-netboot » trunk
system-config-nfs » master
system-config-rootpassword » trunk Sankaranarayanan
system-switch-java » tip Sankaranarayanan
system-switch-mail » HEAD Sankaranarayanan Complete
usermode » tip Sankaranarayanan Complete
libuser » tip Sankaranarayanan Complete
system-config-audit » tip
system-config-firewall » master Sankaranarayanan Complete
system-config-network » master Sankaranarayanan
system-config-samba » master
system-config-display » master
system-config-kickstart » master
system-config-services » master
system-config-users » master
authconfig » tip
policycoreutils » HEAD
chkconfig » master
setroubleshoot » tip-framework
redhat-menus » HEAD
comps » HEAD Abhi Complete
anaconda » master
firstboot » master
initscripts » master
setroubleshoot » tip-plugins
system-config-printer » 1.1.x
system-config-date » docs
system-config-nfs » docs
system-config-samba » docs
system-config-services » docs
system-config-users » docs