ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം

From SMC Wiki

ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് പരിഭാഷയ്ക്കു് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ടു് പങ്കെടുക്കാവുന്ന പൂട്ടില്‍ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ തുടങ്ങാം