വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി 2013

From SMC Wiki
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.

വാര്‍ഷികാഘോഷം 2013, ഒക്ടോബര്‍ 13,14,15 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂര്‍

പ്രധാനപരിപാടികള്‍ : AGM2013, സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ_ഒരു_വ്യാഴവട്ടം

കൂടിയാലോചനകള്‍

പ്രചരണപരിപാടികള്‍

ഓരോ ജില്ലയിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളെ കേന്ദ്രമാക്കി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പരിപാടികള്‍ കേരളത്തിലെ വിവിധകലാലയങ്ങളില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്

മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി

കാര്യപരിപാടി

വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി_2013/സാങ്കേതികപ്രദര്‍ശനം

വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി 2013/കാര്യപരിപാടി/വിക്കിസംഗമം