പ്രസിദ്ധീകരണം

From SMC Wiki
(Redirected from Publication)
മുഖചിത്രം വിവരങ്ങള്‍
Logbook of an Observer (cover page).jpg തലക്കെട്ട് : A Logbook of an Observer - ഒരു നിരീക്ഷകന്റെ കുറിപ്പുകള്‍

രചയിതാവ് : ജിനേഷ്.കെ.ജെ

വർഷം : First Edition April 2013

പ്രസാധകർ : Akam Books, Kannur

പ്രസ്സ് : Root, Thrissur

ടൈപ്പ്സെറ്റിങ് : Typeset using XETEX, Font Rachana Unicode

ഭാഷ : മലയാളം

ISBN :

ഡൗണ്‍ലോഡ് : ഡിജിറ്റല്‍ പതിപ്പു് (പിഡിഎഫ്) | ബിറ്റ് ടൊറന്റായി | സീ‍ടെക്കില്‍ തയ്യാറാക്കിയ സ്രോതസ്സ്

വിവരണം: Logbook of an Observer is a collection of blog posts on Free Software, Society, Formula One Racing and many other topics by Jinesh KJ. He is the author of Malayalam phonetic input method called Lalitha, he was a Google Summer of Code student with Swathanthra Malayalam Computing in 2007, he contributed to silpa Indic Language Computing project and pypdflib, he was part of two efforts to build ona OCR for Malayalam, he contributed to Malayalam translation of gnu.org web pages, he was also active in laguage standardization efforts. This book is a memorial to our friend Jinesh Kanjirangattil Jayaraman or jinsbond from his friends. We lost him to Lukemia on September 29, 2011 in CMS Vellore. It also contain notes from his hospital bed and memorials from his friends.