സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം/SMC Camp/Level1

From SMC Wiki
Revision as of 19:40, 29 August 2013 by Manojk (talk | contribs) (Created page with "ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവര...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവര്‍ താഴെപ്പറയുന്നവരാണ്.

ഇര്‍ഷാദ്

അനീഷ്

ബാലശങ്കര്‍

ശ്രീഹരി

നന്ദജ

ബാലശങ്കര്‍

ജിഷ്ണു

ഹൃഷികേശ്

മനുകൃഷ്ണന്‍

ആദില്‍

അബുബക്കര്‍

രാഹുല്‍

ശ്രീനാഥ്

സജാദ്