ഫെഡോറ മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 15:41, 1 April 2009 by Abhishek Jacob (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: {| class="wikitable sortable" border=1 style="border-collapse: collapse" ! width="33%" | File ! width="33%" | Translator ! width="33%" | Status |- valign="top" ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
File Translator Status
desktop-backgrounds » HEAD
desktop-effects » master
Docs :: About Fedora » master
Docs :: Readme » master
Docs :: Readme Burning ISOs » master
Docs :: Readme Live Image » master
hwbrowser » tip
im-chooser » trunk
kexec-tools » HEAD
pykickstart » master
rhpl » master
rhpxl » master
setuptool » master
smolt » master
switchdesk » HEAD
system-config-bind » tip
system-config-boot » master
system-config-cluster » HEAD
system-config-date » master
system-config-date » master-timezones
system-config-httpd » tip
system-config-kdump » master
system-config-keyboard » trunk
system-config-language » trunk
system-config-lvm » HEAD
system-config-netboot » trunk
system-config-nfs » master
system-config-rootpassword » trunk
system-switch-java » tip
system-switch-mail » HEAD
usermode » tip
libuser » tip
system-config-audit » tip
system-config-firewall » master
system-config-network » master
system-config-samba » master
system-config-display » master
system-config-kickstart » master
system-config-services » master
system-config-users » master
authconfig » tip
policycoreutils » HEAD
chkconfig » master
setroubleshoot » tip-framework
redhat-menus » HEAD
comps » HEAD
anaconda » master
firstboot » master
initscripts » master
setroubleshoot » tip-plugins
system-config-printer » 1.1.x
system-config-date » docs
system-config-nfs » docs
system-config-samba » docs
system-config-services » docs
system-config-users » docs