ഫയര്‍ഫോക്സ് 20 പരിഭാഷ: Difference between revisions

From SMC Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
ഫയർഫോക്സ് 20 തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ :
ഫയർഫോക്സ് 20 തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ :


1. തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയർഫോക്സ് ഫയലുകൾക്കായി [http://mozilla.locamotion.org/ml/ പൂട്ടിലിലേക്കു്] പോകുക.
# തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയർഫോക്സ് ഫയലുകൾക്കായി [http://mozilla.locamotion.org/ml/ പൂട്ടിലിലേക്കു്] പോകുക.
2. [http://mozilla.locamotion.org/accounts/login/?next=%2Fml%2F ഈ] കണ്ണിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു് ഫയർഫോക്സ് സംരഭത്തിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കാം.
# [http://mozilla.locamotion.org/accounts/login/?next=%2Fml%2F ഈ] കണ്ണിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു് ഫയർഫോക്സ് സംരഭത്തിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കാം.
3. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പരിഭാഷകർ [http://mozilla.locamotion.org/accounts/register ഇവിടെ] സന്ദർശിയ്ക്കുക.
# അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പരിഭാഷകർ [http://mozilla.locamotion.org/accounts/register ഇവിടെ] സന്ദർശിയ്ക്കുക.

Revision as of 09:47, 21 February 2013

ഫയർഫോക്സ് 20 തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ :

  1. തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയർഫോക്സ് ഫയലുകൾക്കായി പൂട്ടിലിലേക്കു് പോകുക.
  2. കണ്ണിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു് ഫയർഫോക്സ് സംരഭത്തിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കാം.
  3. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പരിഭാഷകർ ഇവിടെ സന്ദർശിയ്ക്കുക.