ധ്വനി

From SMC Wiki

ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകള്‍ക്കു വേണ്ടി രൂപകല്‍പ്പന ചെയ്‌‌തിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ടു സ്പീച്ച് സിസ്റ്റം(സംഭാഷണോപാധി) ആണ് ധ്വനി. കംപ്യൂട്ടര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് പരിജ്ഞാനം അനിവാര്യമല്ല എന്നുറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ഈ പ്രൊജകറ്റിന്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം . കാഴ്ചക്ക് തകരാറുകളുള്ള ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക് അവരവരുടെ മാതൃഭാഷയില്‍ സ്ക്രീന്‍ റീഡര്‍ എന്നരീതിയില്‍ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമായിരിക്കും.

നിലവില്‍ ധ്വനി താഴെ പറയുന്ന ഭാഷകളില്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കാന്‍ കഴിവുറ്റതാണ്. 200px|thumb|right| FOSS India Awards 2008 Winner Project 1. ബംഗാളി
2. ഗുജറാത്തി
3. ഹിന്ദി
4. കന്നഡ
5. മലയാളം
6. മറാത്തി
7. ഒറിയ
8. പഞ്ചാബി
9. തമിഴ്
10. തെലുഗു
11.പാഷ്റ്റോ (പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തില്‍)


പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചവര്‍

Sound Database

The database has the following structure. All sound files stored in the database are gsm compressed .gsm files (see the gsm directory containing an open source distribution of the GSM standard by The Communications and Operating Systems Research Group (KBS) at the Technische Universitaet Berlin) recorded at 16KHz as 16bit signed linear samples. The following sound units are stored in the database (the numbers below have been explained above).


CV pairs: 1..33 * 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15

VC pairs: 2 4 6 8 9 10 12 13 14 15 * 1..34

V: 1..14 33 0C sounds, all consonants except an.

Halfs: ky kr kl kll kv ksh
    khy khr khl khv
    gy gr gl gv gn
    ghy ghr ghv ghn
    chy chr chv 
    jy jv
    ty tr tv 
    thy thr 
    dy dr dv
    dhy dhr dhv
    ny nr nv
    tty ttr ttv
    ddy ddr ddv
    py pr pl pll
    fr fl
    by br bl
    bhy bhr bhl
    my mr 
    vy vr vl

The total size of the database is currently around 1MB, though we can possibly work to get it down to about half the size by storing only parts of vowels and extending them on the fly. We are using gsm compression which gives about a factor of 10 compression. There are programs with better compression ratios available but they do not seem to be open source.

Sound playback is programmed in ALSA- Advanced Linux Sound Architecture.

Architecture

CV files are in the cv/ directory within database/ VC files are in the vc/ directory within database/ V files are in the v/ directory within database/ Halfs files are in the halfs/ directory within database/ 0C files are in the c/ directory within database/

CV files are named x.y.gsm where x is the consonant number and y is the vowel number. VC files are named x.y.gsm where x is the vowel number and y is the consonant number. V files are named x.gsm where x is the vowel number. Halfs files are named x.y.gsm where x,y are the two consonants involved. 0C files are named x.gsm where x is the consonant number.

All files other than the 0C files have been pitch marked and the marks appear in the corresponding .marks files, one mark per byte as an unsigned char.


In addition to the sound files, there are four files in database/, namely cvoffsets, vcoffsets, voffsets and hoffsets, which store various attributes of the sound files.


cvoffsets


CV fields: start(start of the cv) diphst(diphone start position: default halfway to ctov from start) ctov(cons to vowel change position) longvowlen(length of long vowel, currently not really used) shortvowlen(length of short vowel) diphend(end of diphone for long vowel, short will be obtained from long) diphshortfactor(factor for getting short diphone from long) halfst(place where this cv is cut to connect to previous half)

vcoffsets


VC fields: end(end of vc) diphend(diphone end position: default halfway from ctov to end) vtoc(vowel to cons change position) longvowlen(length of long vowel, currently not really used) shortvowlen(length of short vowel) diphst(start of diphone for long vowel, short will be obtained from long)

voffsets


V fields: length (length to be played starting from 0)

hoffsets


Halfs fields: start (start of half) end (place where this half is cut and appended to the next sound)Several of the above files will have xxx attributes meaning that the synthesis program can set default values for these attributes.

Phonetic Script

The phonetic description is syllable based. Eight kinds of sounds are allowed (C stands for consonant, V for Vowel, H for a half consonant). The text to be spoken out must be expressed in terms of these eight types of sound units.

 • V: a plain vowel
 • CV: a consonant followed by a vowel
 • VC: a vowel followed by a consonant
 • CVC: a consonant followed by a vowel followed by a consonant
 • HCV: a half consonant, followed by a CV
 • HCVC: a half consonant, followed by a CVC
 • 0C: a consonant alone
 • G[0-9]*: a silence gap of the specified length (typical gaps
    between words would be between G1500 and G3000 depending
    upon the speed required; max allowed is G15000; larger
    gaps can be given by repeating G15000 as many times as 
    required)


Before giving examples of the above, we need to enumerate the consonants and vowels we allow.

Vowels


vowels allowed are:

 1. a as is pun
 2. aa as in the hindi word saal (meaning year)
 3. i as in pin
 4. ii as in keen
 5. u as in pull
 6. uu as in pool
 7. e as in met
 8. ee as in mate
 9. ae as in mat
 10. ai as in height
 11. o as in the tamil word ponni (meaning gold)
 12. oo as in court
 13. au as in call
 14. ow as in cow
 15. tamil-u : as in the tamil aanddu (meaning year)

The phonetic description uses the numbers 1-15 instead of the pnemonics given above.


Consonants


k kh g gh 
ch chh j jh 
t th d dh n 
tt tth dd ddh nna 
p f b bh m y r l ll v sh s h 
zh z an

Most of the above are self-explanatory for those who know an Indian language. The only ones which may need explanation are

ll as in the tamil word vellam (meaning water, not jaggery)
zh as in the tamil word vazhi (meaning way)
z as in the urdu work roz (meaning daily)
an as in the hindi kahaan (meaning where)

These consonants are numbered 1..34. the phonetic description however uses the pnemonics above. Within the program and in the database nomenclature, the numbers are used.


Examples


 • khana (food in hindi) kh2 n2 (CV CV)
 • maun (silence in hindi) m13n (CVC)
 • kahaan (where in hindi) k1 h2an (CV CVC)
 • pratibha (talent in hindi) pHr1 t3 bh2 (HCV CV CV)
 • sankalp (resolution in hindi) s1n k1l 0p (CVC CVC 0C)
 • chandramaa (the moon in hindi) ch1n dHr1 m2 (CVC HCV CV)
 • praan (life in hindi) pHr2n (HCVC)
 • mysore (as pronounced in kannada) m10 s6 r5 (CV CV CV)
 • rashtr (nation in hindi) r2sh 0tt 0r (CVC 0C 0C)
 • aadesh (instruction in hindi) 2 d8sh (V CHC)
 • andaaz (style in urdu) 1n d2z (VC CVC)
 • ahimsa (nonviolence) 1 h3n s2 (V CVC CV)
 • vazhapazham (banana in tamil) v2 zh1 p1 zh1m (CV CV CV CVC)


A note on Half Characters


Only the following half sounds are allowed.

    ky kr kl kll kv ksh
    khy khr khl khv
    gy gr gl gv gn
    ghy ghr ghv ghn
    chy chr chv 
    jy jv
    ty tr tv 
    thy thr 
    dy dr dv
    dhy dhr dhv
    ny nr nv
    tty ttr ttv
    ddy ddr ddv
    py pr pl pll
    fr fl
    by br bl
    bhy bhr bhl
    my mr 
    vy vr vl


If you want to use a half sound which is not in this list, you must use 0C instead. For example,

srushtti would be 0s r5sh tt3

hrithik would be 0h r3 t3k

but

dhyan is dhHy2n

khyaati is khHy2 t3

Modules

Hindi Module

Developed By Rileen Sinha, IISC bangalore

 1. Replace the input UTF text to the corresponding phonetic symbols in our database.This is easily achieved by a careful mapping of the UTF symbols for Hindi onto the phonetic symbols in our database.Simultaneously, each symbol is tagged as a Consonant(C),Vowel(V), or Halant(H).All this is implememnted in the functions replace (for words) and replacenum (for numbers).
 2. Now we must parse the phonetic strings thus obtained to produce speakable tokens - but this is not as easy as it sounds - in fact, it's quite involved. The main challenge lies in a peculiarity of the Hindi language - the occasional presence of an implicit 'a' (as in the English word 'pun') in a consonant sound. This implicit vowel obviously alters the pronunciation of a word quite drastically.

The challenge, therefore, is to come up with an algorithm that can accomodate this peculiarity and still produce the desired pronunciation, ie the desired phonetic output. The algorithm that we have implemented seems to work for all simple words. It may occasionally produce erroneous pronunciations for compound words, ie words made up of two or more simpler words.

The Algorithm for Parsing a Hindi Word into Speakable Tokens


The basic idea is to parse a given hindi word & produce speakable sounds, which must be of the form :

  V: a plain vowel
  
  CV: a consonant followed by a vowel
  
  VC: a vowel followed by a consonant
  
  CVC: a consonant followed by a vowel followed by a consonant
  
  HCV: a half consonant, followed by a CV
  
  HCVC: a half consonant, followed by a CVC
  
  0C: a consonant alone

The input is a string of {C,V,Ch,""} where Ch stands for a consonant followed by a halant, and "" stands for a blank.

Let the alphabet being considered at any given time be denoted by c(n), the previous (counting from left to right) as c(n-1), etc

Parsing is done from right to left, as follows : (1)First of all, if the word ends in a C, make it Ch.This is done in order to make the pronunciation consistent with conventional spoken hindi.

(2)Now, parse the word recursively as follows :

If c(n) is :

(a)A "C" :

      c(n-1)     output
       ""       C1
       V       CVC,if c(n-2) is a C; else CV
       C       C1C
       Ch       C1C

(b)A "Ch" :

      c(n-1)     output
       ""       0C
       V       CVC,if c(n-2) is a C; else VC
       C       C1C
       Ch       CHCV if c(n) & c(n+1) are a CV pair the corresponding 'half' sound is available; else 0C

(c)A "V" :

      c(n-1)     output
       ""       V
       V       V
       C       CV
       Ch       CV

Examples :

Consider the word "Samaaroh"(Function), for example. In our phonetic symbols, this becomes "sm2r12h", and the desired phonetic output of the convertor should be "s1 m2 r12h".

Now let's see how our algorithm processes this input : We can write this "CCVCVC" in terms of consonat, vowel etc First of all, since it ends in a C, we add a halant, so we get "CCVCVCh". The length of the input is 6. Going from right to left, the algorithm works as follows -

c(6) is a Ch, and c(4) plus c(5) make a CV pair, thus we get a CVC - therefore we have "CVC" ie "r12h" in the output.

Next, c(2) and c(3) make a CV pair, and so we get "CV", or "m2", in the output. Lastly, c(1) is a C all by itself so we output "C1", ie "s1" (that takes care of the implicit vowel :-) !!)

Thus we've got "r12h","m2","s1" and the final output is these in the reverse order, ie "s1 m2 r12h" as desired.

As another example, let's take the word "Naujawaanon"(Youngsters), which doesn't end in a "C" - in our phonetic symbols, this is "n13jv2n13", or "CVCCVCV", input of length 7. The desired output is "n13j v2 n13"

The algorithm works as follows :

c(6) and c(7) make a CV pair, so output is "n13" So do c(4) and c(5), so output is "v2" Finally, c(1), c(2) and c(3) give a CVC, thus "n13j" Thus, we get "n13j v2 n13", (after reversal) as desired. (Actually, the last part is n13n, where 13n is to give the appropriate hindi pronuciation of the vowel, just like 2n for kahaan)


CAVEAT :

The algorithm can fail for certain compound words, eg consider the word "Sabhaapati"(Chairman), ie "sbh2pt3" the desired output is "s1 bh2 p1 t3". The input is "CCVCCV", of length 6. Now let's see how the algorithm works :

First c(5) and c(6) make a CV pair, so - "t3" Next, c(2),c(3) and c(4) make a CVC so - "bh2p" (oops!!) Lastly, c(1) is a solitary "C" so - "s1" Thus, we get "s1 bh2p t3" - not quite what we wanted.

This is an example of how our algorithm can fail for certain compund words - evidently, this will happen when the "join" is such that the end of a previous "subword" gets included in the beginning of a "subword", eg the "bh2" from "sbh2" and "p" from "pt3" in "sbh2pt3".

An obvious (brute force!!) workaround is to have a small dictionary of such "problem" words, and check whether a given word matches any of them.If so, break it up into the corresponding subwords & parse them separately - this works satisfactorily, and we've implemented this with a few words (refer functions checkspecial() and the corresponding parts of process() in hindiphoserv.c).

It must be stressed, however, that even if the algorithm makes a mistake of the above kind, the program isn't going to crash/segfault etc - one merely gets an unexpected pronunciation :-) .

Any constructive criticism/suggestion(s) are most welcome.

Kannada Module

Kannada Module is written by Ravi Masalthi, IISC Bangalore

Gujarati Module

The CVS contains a draft working version of this langauge module. Developers from this Languages are required to refine it

Bengali Module

The CVS contains a draft working version of this langauge module. Developers from this Langauges are required to refine it

Oriya Module

The CVS contains a draft working version of this langauge module. Developers from this Languages are required to refine it

Panjabi Module

The CVS contains a draft working version of this langauge module. Developers from this Languages are required to refine it

Telugu Module

The CVS contains a draft working version of this langauge module. Developers from this Languages are required to refine it

Malayalam Module

Malayalam module is written by Santhosh Thottingal. Support for malayalam numbers, english numbers, decimal places, English abbreviations, and special characters are provided.It consists of unicode parser which will read malayalam unicode encoded text. Words are identified by '.', '!', ';', ',' ,'-' etc. Then the unicode text is converted to Dhvani phoneme script. Number reading logic done using pattern-exception rules.

Marathi Module

Marathi Module is wriiten by Rahul Bhalerao

Text to Ogg file Conversion

TO convert a utf-8 file to ogg file follow these steps a) Convert the text to raw sound file

 dhvani -o outputfile.wav textfile

a) Convert the sound file to ogg

 oggenc -B 16 -C 1 -R 16000 outputfile.wav

The oggfile will be created with the name outputfile.ogg

Sample speech files

 1. Hindi Ogg format MP3 format
 2. Malayalam Ogg format MP3 format
 3. Marathi Ogg format
 4. Panjabi WAV format
 5. Telugu WAV format

How to create Audio books using Dhvani

One of the important feature of dhvani is , it can be used for creating audio books out of utf-8 formatted texts in supported languages. To create an audiobook follow these steps

 • dhvani -o audiobook.wav textfile
 • oggenc -B 16 -C 1 -R 16000 audiobook.wav

Now you have a file called audiobook.ogg. If you prefer ogg, then your audiobook is ready. If you want the file in mp3 format

 • oggdec audiobook.ogg (This will create a file named audiobook.ogg.wav )
 • lame --preset 192 -ms -h audiobook.ogg.wav (install lame if it is not present using your package manager)

Now your mp3 file is ready. Transfer it to your music player and enjoy!

Download

Dhvani can be downloaded from Sourceforge Project page

Latest source code is available at the CVS repository of the project

Installation

a) Debian/Ubuntu/Fedora packages: http://download.savannah.nongnu.org/releases/smc/Dhvani download it and install using the following command

 dpkg -i dhvani_0.9.0-1_i386.deb

or

rpm -ivh dhvani-0.9.2-0beta1.fc8.i386.rpm

b) Fedora 8 onwards uses PulseAudio as the default sound server, and has issues with the pulseaudio-alsa plugin. You will have to either:

 • Remove pulseaudio-alsa plugin, or
 • Comment out all the lines in /etc/alsa/pulse-default.conf

How to Integrate dhvani with Gedit

 • Open gedit, go to Edit->Preferences->Plugins and enable External tools plugin
 • Go to Tools->External tools.
 • Add a new tool with name dhvani. Give any suitable short cut key(accelerator key) and some description. Select the "Document Selection" as the input so that the input will to dhvani will be the selected text. and in the command box, give the following lines
xargs > /tmp/dhvani
dhvani /tmp/dhvani

and save it.

 • Open any text in any of the supported language. Select some lines of the text. Go to tools->dhvani. It will speak the selected text.
 • If none of the text is selected, it will speak the entire text.

How to Integrate dhvani with KDE

Read this blog post: Dhvani KDE Integration

Using dhvani with Kmouth: Can't Speak? Dhvani will speak for you!

License

Dhvani is licensed under GPL version 2 or later

Mailing List and IRC

For queries, suggestions etc, pls mail to santhosh dot thottingal at gmail.com
Or visit the #dhvanichannel @ irc.freenode.net Mailing list
dhvani-devel@lists.sourceforge.net. Subscribe to dhvani-devel mailing list : http://lists.sourceforge.net/mailman/listinfo/dhvani-devel

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

Dhvani @ Sourceforge.net