ഡെബിയന്‍ മലയാളം/പൊതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുടെ പരിഭാഷ

From SMC Wiki

കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പരിഭാഷകള്‍ നോക്കേണ്ടതായതിനാല്‍ ഒരു ലോഗിനെടുത്തു് ചെയ്ത പരിഭാഷകള്‍ വായിച്ചു് നോക്കി തിരുത്താന്‍ ആളുകള്‍ വേണം.