ജിനേഷിന്റെ ഓര്‍മ്മകളില്‍, SMC കൂട്ടായ്മ

From SMC Wiki