കുട്ടന്‍സ്‌

From SMC Wiki

കുട്ടന്‍സ്‌

കുട്ടന്‍സ്‌ യുണിക്കോഡിനെ ആസ്ക്കിയിലേക്കും തിരിച്ചും മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഉപാധിയാണ്. പയ്യന്‍സ് എന്ന പ്രോഗ്രാം ഉപയോഗിച്ചാണ് കുട്ടന്‍സ്‌ ഇത് സാധ്യമാക്കുന്നത്

ഇന്‍സ്റ്റലേഷന്‍

ഫെഡോറ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്

ഡെബിയന്‍/ഉബുണ്ടു ഉപയോക്താക്കള്‍ക്ക്

മറ്റ് വിതരണങ്ങള്‍

ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധം

ചിത്രം:Kuttans.png

വികസിപ്പിച്ചതു്

  1. രാഹുല്‍ ആര്‍ എസ്
  2. രജീഷ് കെ നമ്പ്യാര്‍
"എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിനു് എന്റെ ഭാഷ"
ഒരു സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സംരംഭം