ഓളം

From SMC Wiki
Revision as of 02:06, 19 March 2014 by Nandakumar96 (talk | contribs) (Created page with " == ഓളം == പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ↔ മലയാളം നിഘണ്ടു. ഇതിന്...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ഓളം

പ്രചാരമുള്ള ഒരു ഓണ്‍ലൈന്‍ ഇംഗ്ലീഷ് ↔ മലയാളം നിഘണ്ടു. ഇതിന്റെ ഡാറ്റാസെറ്റ് സ്വതന്ത്രലൈസന്‍സിനുകീഴില്‍ ലഭ്യമാണ്.

വെബ് വിലാസം: [Olam.in http://olam.in/] തുടക്കക്കാരന്‍: [കൈലാഷ് നാഥ് http://nadh.in/]

ഓളത്തിന്റെ ഓഫ്‌ലൈന്‍ പതിപ്പാണ് തീരം.