ഫെഡോറ മലയാളം

From SMC Wiki
Jump to: navigation, search

ഫെഡോറ 11 - ലിയൊണിഡാസ്[edit]

പരിഭാഷാ ഫയലുകള്‍ ഇവിടെ ലഭിക്കും

ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍[edit]

Each files you take should be checked for the following mistakes caused by older version of Lohit:

1. "റ" to be replaced by "ര" as shown below in the following combinations (examples shown using "ക"): (i) ക + ് + ര = ക്ര (ii) ര + ് + zwj = ര്‍

2. change the conjunct ന്റ using the following combination: ന + ് റ = ന്റ

3. "ന" to be replaced with "മ" as shown below for the conjunct മ്പ മ + ് + പ = മ്പ

4. In some words like നെറ്റ്‌വര്‍ക്ക്, സോഫ്റ്റ‌വെയര്‍ the zwj is used instead of zwnj, so check for them too.

5. Translation Guidelines ഇവിടെ ലഭിക്കും

ഫയല്‍ പട്ടിക[edit]

പരിഭാഷക്കായി ഒരു ഫയല്‍ എടുക്കുമ്പോള് നിങ്ങളുടെ പേര് ഇവിടെ ചേര്‍ക്കുക.

File Translator Status
desktop-backgrounds  » HEAD Sankaranarayanan Complete
desktop-effects » master Sankaranarayanan
Docs :: About Fedora » master
Docs :: Readme » master Sankaranarayanan
Docs :: Readme Burning ISOs » master
Docs :: Readme Live Image » master
hwbrowser » tip Anoopan Complete
im-chooser » trunk
kexec-tools » HEAD
pykickstart » master
rhpl » master
rhpxl » master
setuptool » master Anoopan Complete
smolt » master
switchdesk » HEAD
system-config-bind » tip
system-config-boot » master Ershad Complete
system-config-cluster » HEAD
system-config-date » master
system-config-date » master-timezones
system-config-httpd » tip
system-config-kdump » master
system-config-keyboard » trunk
system-config-language » trunk Ershad Complete
system-config-lvm » HEAD
system-config-netboot » trunk
system-config-nfs » master
system-config-rootpassword » trunk Sankaranarayanan
system-switch-java » tip Sankaranarayanan
system-switch-mail » HEAD Sankaranarayanan Complete
usermode » tip Sankaranarayanan Complete
libuser » tip Sankaranarayanan Complete
system-config-audit » tip
system-config-firewall » master Sankaranarayanan Complete
system-config-network » master Sankaranarayanan
system-config-samba » master
system-config-display » master
system-config-kickstart » master
system-config-services » master
system-config-users » master
authconfig » tip
policycoreutils » HEAD
chkconfig » master
setroubleshoot » tip-framework
redhat-menus » HEAD
comps » HEAD Abhi Complete
anaconda » master
firstboot » master
initscripts » master
setroubleshoot » tip-plugins
system-config-printer » 1.1.x
system-config-date » docs
system-config-nfs » docs
system-config-samba » docs
system-config-services » docs
system-config-users » docs