Difference between revisions of "Glossary"

From SMC Wiki
m
Line 1: Line 1:
കൂടുതല്‍ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടുവിന് [http://ml.wiktionary.org/wiki/സാങ്കേതിക_പദനിഘണ്ടു വിക്കി നിഘണ്ടു] കാണുക. താല്ക്കാലികമായി ഈ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടു ലഭ്യമല്ല.
+
കൂടുതല്‍ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടുവിന് [http://ml.wiktionary.org/wiki/വിക്കിനിഘണ്ടു:സാങ്കേതിക_പദനിഘണ്ടു വിക്കി നിഘണ്ടു] കാണുക. താല്ക്കാലികമായി ഈ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടു ലഭ്യമല്ല.
  
 
==A==
 
==A==

Revision as of 08:12, 7 March 2010

കൂടുതല്‍ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടുവിന് വിക്കി നിഘണ്ടു കാണുക. താല്ക്കാലികമായി ഈ വിപുലമായ സാങ്കേതിക പദ നിഘണ്ടു ലഭ്യമല്ല.

A

 • abort - പിന്തിരിയുക
 • abstract - അന്തഃസത്ത
 • accelerator - ത്വരണി
 • accept - സ്വീകരിക്കുക
 • access - സമീപിക്കുക
 • accessibility - ഉപയുക്തി, സാമീപ്യത
 • action - നടപടി
 • active - സജീവം
 • actor - പ്രവര്‍ത്തകന്‍
 • add - കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക
 • address - വിലാസം
 • administration - പരിപാലനം
 • administrator - പരിപാലകന്‍
 • Advanced = വിസ്തരിച്ച,പുരോഗമിച്ച, വിശാലമായ, മെച്ചപ്പെട്ട
 • aggregate - സംയോജിതം
 • alert - അറിയിപ്പു്
 • Algorithm = പ്രയോഗനിര്‍വ്വചനം
 • allow - അനുവദിക്കുക
 • alpha - ആല്‍ഫ
 • analog - അനലോഗ്
 • analysis - വിശകലനം
 • anchor - നങ്കൂരം
 • animation - അനിമേഷന്‍
 • answer - ഉത്തരം
 • antialias - മിനുക്കുക
 • append - പിന്നില്‍ ചേര്‍ക്കുക
 • application - പ്രയോഗം
 • application Launcher - പ്രയോഗവിക്ഷേപിണി
 • archive - ശേഖരം
 • array - ശ്രേണി
 • article - ലേഖനം
 • ascending order - ആരോഹണക്രമം
 • aspect ratio - കാഴ്ചാനുപാതം
 • asynchronous - സമയക്രമമില്ലാത്ത
 • attachment - അനുബന്ധം
 • attribute - ഗുണം
 • audio - ശബ്ദം
 • author - രചയിതാവു്
 • authentication - തിരിച്ചറിയല്‍
 • autofill - സ്വയം നിറക്കല്‍
 • Autofit = സ്വയംസമഗ്രം
 • automatic - യാന്ത്രികം
 • availability - ലഭ്യത
 • average - ശരാശരി
 • axis - അക്ഷം

B

 • background - പശ്ചാത്തലം
 • backup - പകര്‍പ്പ്
 • Balance = തുലനം , സമീകരിയ്ക്കുക
 • basic - അടിസ്ഥാനം
 • binary - ദ്വിമാനം
 • binding - ബന്ധനം
 • bit - ബിറ്റ്
 • bitmap - ബിറ്റ്മാപ്
 • blank - ശൂന്യം
 • blend - കലര്‍പ്പ്
 • blocked - തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നു
 • blur - അവ്യക്തം
 • bookmark - ഓര്‍മ്മക്കുറിപ്പു്
 • boolean - ബൂളിയന്‍
 • box - കളം
 • branch - ശാഖ
 • bricks - ഇഷ്ടിക
 • brightness : തെളിച്ചം
 • browse - തിരയുക
 • browser - ബ്രൌസര്‍
 • buffer - ബഫര്‍
 • build - നിര്‍മ്മിതി
 • bullet - ബുള്ളറ്റ്
 • bulletin board - ചര്‍ച്ചാ വേദി
 • bus - പാത
 • busy - തിരക്കിലാണ്
 • button - ബട്ടണ്‍
 • byte - ബൈറ്റ്

C

 • child process - പിള്ളപ്രക്രിയ
 • client - ക്ലയന്റ്
 • clipboard - ഓര്‍മ്മചെപ്പ്
 • collect - ശേഖരിക്കുക
 • command - ആജ്ഞ
 • command line - ആജ്ഞാസ്ഥലം
 • comment - അഭിപ്രായം
 • component - ഘടകം
 • compositing - ഒന്നുചേര്‍ക്കുക
 • compress - ചുരുക്കുക
 • configure - ക്രമീകരിക്കുക
 • connect - ബന്ധപ്പെടുക
 • control - നിയന്ത്രണം
 • Control Module = നിയന്ത്രണഘടകം
 • conversation - സംവാദം
 • cursor - ചൂണ്ടുവിരല്‍
 • custom - ഇച്ഛാനുസൃതം
 • customize - ഇച്ഛാനുസൃതം രൂപപ്പെടുത്തുക

D

 • debug - പിഴവുതിരുത്തല്‍
 • default - തനത്
 • daemon - നിരന്തരപ്രവൃത്തി
 • demo - മാതൃക
 • dependency - ആശ്രയത്വം
 • details - വിശദാംശങ്ങള്‍
 • device - ഉപകരണം
 • dialog - ചെറുജാലകം
 • directory - തട്ടു്
 • discard - ഉപേക്ഷിക്കുക
 • document - കുറിപ്പ്
 • documentation - സഹായക്കുറിപ്പു്
 • domain -
 • download - ഡൌണ്‍ലോഡ്
 • Drag = വലിച്ചുനീക്കുക.
 • driver - ഡ്രൈവര്‍
 • duplicate - തനിപകര്‍പ്പ്

E

 • edit - ചിട്ടപെടുത്തുക
 • effects - പ്രതീതി
 • emulation - അനുകരിക്കുക
 • enable - പ്രാവര്‍ത്തികമാക്കുക/പ്രവര്‍ത്തന സജ്ജമാക്കുക
 • engine - യന്ത്രം
 • equation - സമവാക്യം
 • error - പിശകു്
 • event - സംഭവം
 • exception - വിവേചനം
 • executable file - പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഫയല്‍
 • execute - പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക
 • expanded memory - വികസിത മെമ്മറി

F

 • favorites - പ്രിയപെട്ടവ (പ്രിയപ്പെട്ടവ - പ ഇരട്ടിക്കില്ലേ?)
 • feature - വിശേഷത
 • focus - കേന്ദ്രീകരിക്കുക
 • folder - അറ
 • foreground - പുരോതലം
 • free software - സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍

G

 • gadget - ഉരുപ്പടി
 • genre - ഗണം
 • gesture - ആംഗ്യം
 • guest - അതിഥി

H

 • help - സഹായം
 • hide - മറച്ചുവെയ്ക്കുക
 • hibernate - ഉറങ്ങുക,ഗാഢനിദ്ര
 • Horizontal = തിരശ്ചീനം
 • host - ആതിഥേയന്‍
 • Hue = വര്‍ണ്ണതീക്ഷ്ണത

I

 • icon - ചിഹ്നം
 • ignore - അവഗണിക്കുക
 • inactive - നിര്‍ജ്ജീവം
 • index - സൂചിക
 • Insecure = അരക്ഷിതം
 • integrate - ഏകീകരണ
 • Intensity = സാന്ദ്രത
 • interface - വിനിമയതലം
 • item - ഇനം

J

K

 • kernel - കെര്‍ണല്‍
 • kill - കൊല്ലുക

L

 • launcher - വിക്ഷേപിണി
 • layout - വിന്യാസം, ഘടന
 • limit - പരിധി
 • list - പട്ടിക
 • library - ഗ്രന്ഥശാല
 • link - ചങ്ങലക്കണ്ണി,കണ്ണി
 • local - തദ്ദേശ, പ്രാദേശിക
 • log in - അകത്തുകയറുക
 • log out - പുറത്തിറങ്ങുക

M

 • maintainance : നിലനിര്‍ത്തല്‍
 • manager - കാര്യസ്ഥന്‍
 • manage - കൈകാര്യം ചെയ്യുക
 • manual - തന്നത്താന്‍
 • media - മാധ്യമം
 • menu - വിഭവസൂചിക
 • menubar - വിഭവത്തട്ട്
 • message - സന്ദേശം
 • mode - ദശ
 • motion - ചലനം
 • mount - ഘടിപ്പിയ്ക്കുക
 • multimedia -ബഹുമാധ്യമങ്ങള്‍
 • music - സംഗീതം

N

 • Network - ശൃംഖല
 • note - കുറിപ്പു്

O

 • object - വസ്തു
 • operating system - പ്രവര്‍ത്തകസംവിധാനം
 • operation - നടപടി
 • optional - ഐഛീകം
 • orientation : വിന്യാസം

P

 • package - പൊതിക്കെട്ടു്
 • Page = താള്‍
 • panel - പാളി
 • parent process - തള്ളപ്രക്രിയ
 • partitioner - വിഭാജകര്‍
 • passive - നിര്‍ജ്ജീവം
 • password - അടയാളവാക്കു്
 • Pattern = രൂപഘടന
 • placement - സ്ഥാനനിശ്ചയം
 • pointer - ചൂണ്ടുവിരള്‍
 • policy - നയം
 • preference - മുന്‍ഗണന
 • Preview = പൂര്‍വ്വദൃശ്യം
 • priority - മുന്‍ഗണന
 • privilege - അധികാരം
 • process - പ്രക്രിയ
 • program - പ്രയോഗം
 • progress - പുരോഗതി
 • property - ഗുണഗണം
 • protocol - നിയമാവലി

Q

 • quit - പുറത്തുകടക്കുക

R

 • random - ക്രമമില്ലാത്തത്
 • refresh - പുതുക്കുക
 • release - പ്റകാശനം
 • remote - വിദൂര
 • rendering - ചിത്രീകരണം
 • repository - സംഭരണി
 • resource - വിഭവം
 • retrieve - എടുക്കുക
 • Rewrite = മായ്ചെഴുത്ത്
 • Root = മൂലം, ഉടമ

S

 • Saturation = പൂരിതം
 • scheme - പദ്ധതി
 • screen - സ്ക്രീന്‍
 • secure - സുരക്ഷിതത്വം
 • security - സുരക്ഷ
 • select - തെരഞ്ഞെടുക്കുക
 • service - സേവനം
 • session - സെഷന്
 • Setup = ഒരുക്കം
 • set - നിര്‍മിക്കുക
 • settings - സജ്ജീകരണങ്ങള്
 • sound - ശബ്ദം
 • source - സ്രോതസ്സ്
 • standard - അംഗീകൃതമായ, കീഴ്വഴക്കം
 • statusbar - സ്ഥിതിത്തട്ട്
 • step - നടപടി ക്രമം
 • surrogate - പകരക്കാര്‍
 • suspend - മയങ്ങുക
 • syllable - സ്വ‌‌രം,ലിപി
 • synchronise - പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക/ഏകോപിപ്പിയ്ക്കുക
 • syntax -

T

 • text - പദാവലി
 • theme - പ്രമേയം, രംഗവിതാനം
 • thumbnail - നഖചിത്രം
 • timezone - സമയമേഘല
 • titlebar - ശീര്‍ഷകപ്പട്ട
 • toolbar - ഉപകരണപ്പട്ട
 • translate - പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക
 • translator - പരിഭാഷകന്‍
 • trigger - ആരം‌ഭകന്‍
 • truncate - വെട്ടിച്ചുരുക്കുക
 • type - തരം

U

 • unit - ഏകകം
 • user - ഉപയോക്താവു്
 • username - ഉപയോക്താവിന്റെ പേരു്
 • unknown - അപരിചിതം

V

 • value - മൂല്യം
 • Vertical = ലംബം
 • vendor - വില്‍പ്പനക്കാരന്‍
 • verify - ഉറപ്പാക്കുക
 • version - പതിപ്പു്
 • video - ചലച്ചിത്രം
 • viewer - ദര്‍ശിനി
 • volume - ഒച്ച

W

 • wallpaper = പശ്ചാത്തലചിത്രം
 • Wallet = കീശ
 • Wizard = സഹായി

X

Y

Z

 • zone - മേഘല

ഗ്നോം പദാവലി

Template:Po-file-guidelines

# translation of GNOME Glossary.
# Copyright (C) 2007 Praveen A <pravi.a@gmail.com>, Anivar Aravind <anivar@movingrepublic.org>, Hiran Venugopalan <hiran@movingrepublic.org>, Pramode CE <pramode_ce@yahoo.co.in>, Anoop, Sanjeev, Anoop P <gnuanu@gmail.com>, Ajith Mohan, Jibu Thomas <jibu@gaia.org.in>, Seena Panoly <seemyself.seena@gmail.com>, Kani Kusruthi <kanikusruthi@gmail.com>, Ranjith Kuzhoor <kuzhoor@gmail.com>, Abhilash Aykkarakkudy <abhi.gaia@gmail.com>, Lalu KR <frecolalu@gmail.com>, Suresh P <suresh@ippimail.com>, Swathanthra Malayalam Computing and Free Software Foundation, Inc.
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: GNOME_Glossary VERSION\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2007-02-15 18:50+0530\n"
"PO-Revision-Date: 2007-02-17 11:19+0530\n"
"Last-Translator: Praveen|പ്രവീണ്‍ A|എ <pravi.a@gmail.com>\n"
"Language-Team: Swathanthra Malayalam Computing <smc-discuss@googlegroups.com>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit"

#. "To terminate abruptly a processing activity in a computer system because it is impossible or undesirable for the activity to process."
msgid "abort"
msgstr "പിന്തിരിയുക"

#. "1. In character recognition systems a type of symbol that, unlike a letter or numeral, has no intrinsic meaning and must be defined before it can be interpreted. 2. In programming a data type defined by the operations that can be performed on objects of t"
msgid "Abstract"
msgid "അന്തഃസത്ത"

#. "1. In applications, a key or key combination used to perform a defined function. Also called shortcut key. 2. A hardware device that speeds or enhances the operation of one or more subsystems, leading to improved program performance."
msgid "Accelerator"
msgstr "ത്വരണി"

msgid "Accept"
msgstr "അംഗീകരിക്കുക"

#. "1. The act of reading data from or writing data to memory. 2. Connection to the Internet or other network or system. 2. To gain entry to memory in order to read or write data."
msgid "access"
msgstr ""

#. "A record of essential user information that is stored on the system.. Network accounts are created by network administrators and are used both to validate users and to administer policies-for example, permissions-related to each user."
msgid "Account"
msgstr "പറ്റ്"

#. "Pertaining to the device, program, file, or portion of the screen that is currently operational or subject to command operations."
msgid "Active"
msgstr "സജീവം"

#. "In object-oriented programming, an object which exists as a concurrent process."
msgid "Actor"
msgstr "പ്രവര്‍ത്തകന്‍"

#. "A disk drive mechanism for moving the read/write head(s) to the location of the desired track on a disk."
msgid "Actuator"
msgstr ""

msgid "Add"
msgstr "കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക"

#. "1. A number specifying a location in memory where data is stored. 2. A unique code that specifies a particular computer (node) or site on the Internet or other network. 3. A code used to specify an e-mail destination."
msgid "Address"
msgstr "വിലാസം"

msgid "Adjust"
msgstr "പൊരുത്തപ്പെടുത്തുക"

#. "The performing of maintenance tasks on a system or network"
msgid "Administration"
msgstr "നടത്തിപ്പ്"

#. "A data type composed of multiple elements. An aggregate can be homogeneous (all elements have the same type) e.g. an array, a list in a functional language, a string of characters, a file; or it can be heterogeneous (elements can have different types) e.g. a structure. In most languages aggregates can contain elements which are themselves aggregates e.g. a list of lists."
msgid "Aggregate"
msgstr "സംയോജിതം"

#. "A visual or auditory signal from a computer alerting the user to an error or hazardous situation."
msgid "Alarm"
msgstr ""

#. "In an application such as a word processor, to position lines of type relative to some point, such as the page margin. The most common types of alignment are left- and right-aligned and centered."
msgid "Align"
msgstr "ക്രമപ്പെടുത്തുക"

msgid "Allow"
msgstr "അനുവദിക്കുക"

#. "A software product that is under development and has enough functionality to begin testing."
msgid "Alpha"
msgstr "ആല്‍ഫ"

#. "The high-order 8 bits of a 32-bit graphics pixel used to manipulate the remaining 24 bits for purposes of coloring or masking. In computer graphics, memory associated with each pixel used to store the fractional coverage of the pixel."
msgid "alpha channel"
msgstr "ആല്‍ഫ ചാനല്‍"

#. "Pertaining to a device or signal that is continuously varying in strength or quantity, such as voltage or audio, rather than based on discrete units, such as the binary digits 1 and 0."
msgid "Analog"
msgstr "അനലോഗ്"

#. "The evaluation of a situation or problem, including review from various aspects or points of view. In computing, analysis commonly involves such features as flow control, error control, and evaluation of efficiency."
msgid "Analysis"
msgstr "വിശകലനം"

#. "A tag in an HTML document that defines a section of text, an icon, or other element as a link to another element in the document or to another document or file."
msgid "Anchor"
msgstr "നങ്കൂരം"

#. "A logical operation combining the values of two bits (0, 1) or two Boolean values (false, true) that returns a value of 1 (true) if both input values are 1 (true) and returns a 0 (false) otherwise."
msgid "AND"
msgstr ""

#. "The simulation of movement through a rapid succession of static images."
msgid "Animation"
msgstr "അനിമേഷന്‍"

#. "On the Internet, the standard login name used to obtain access to a public FTP file archive."
msgid "Anonymous"
msgstr "Anonymous"

#. "A setting that allows a modem to answer an incoming call automatically. It is used in all fax machines."
msgid "Answer mode"
msgstr "മറുപടി രീതി"

#. "A software technique (algorithm) for smoothing the jagged appearance of curved or diagonal lines caused by poor resolution on a display screen."
msgid "Antialiasing"
msgstr "മിനുക്കുക"

#. "To place or insert as an attachment by adding data to the end of a file or database or extending a character string. To attach to the end of; most often used in reference to writing a file of adding to a string."
msgid "Append"
msgstr "പിന്നില്‍ ചേര്‍ക്കുക"

#. "An application working inside a small window in a panel."
msgid "Applet"
msgstr ""

#. "A software program designed to assist in the performance of a specific task or for particular user needs, such as word processing, accounting, or inventory management."
msgid "Application"
msgstr "പ്രയോഗം"

#. "A button in the panel which launches an application or executes a command when pressed."
msgid "Application Launcher"
msgstr "പ്രയോഗത്തറ"

#. "An edge in a tree. "branch" is a generally more common synonym."
msgid "Arc"
msgstr "ചില്ല"

#. "A collection of several files bundled into one file by a program (such as ar, tar, bar or cpio) for shipment or archiving."
msgid "archive"
msgstr "ശേഖരം"

msgid "area grid"
msgstr ""

#. "An item of information following a command. It may, for example, modify the command or identify a file to be affected."
msgid "Argument"
msgstr ""

#. "In programming, a list of data values, all of the same type, any element of which can be referenced by an expression consisting of the array name followed by an indexing expression. An arrangement of elements in one or more dimensions."
msgid "Array"
msgstr "ശ്രേണി"

#. "The four directional keys on the numeric keypad."
msgid "Arrow key"
msgstr ""

msgid "Article"
msgstr "ലേഖനം"

#. "The arrangement of a sequence of items from lowest to highest, such as from 1 to 10 or from A to Z."
msgid "Ascending order"
msgstr "ആരോഹണക്രമം"

#. "American Standard Code for Information Interchange; the standard describing a collection of characters and codes (i.e. sequences of zeros and ones, or numbers) assigned to them. ASCII characters include Latin letters, common punctuation marks, some specific. When you see a mention of an 'ASCII file' or 'ASCII text' somewhere, it usually means a plain text file which only uses symbols defined in ASCII standard, with no formatting information such as fonts to be used. ASCII is defined as a standard of American National Standards Institute (ANSI); the official reference is ANSI X3.4-1986."
msgid "ASCII"
msgstr "ASCII"

#. "In computer displays and graphics, the ratio of the width of an image or image area to its height. The aspect ratio is an important factor in maintaining correct proportions when an image is printed, rescaled, or incorporated into another document."
msgid "aspect ratio"
msgstr "കാഴ്ചാനുപാതം"

#. "Without regular time relationship; unexpected and unpredictable with respect to the execution of a program's instructions."
msgid "Asynchronous"
msgstr "സമയക്രമമില്ലാത്ത"

#. "Any file accompanying an e-mail message in a special format so that it can be viewed or saved to disk independently of the main message body."
msgid "Attachment"
msgstr "അനുബന്ധം"

#. "In a database record, the name or structure of a field. In screen displays, an element of additional information stored with each character. In markup languages such as SGML and HTML, a name-value pair within a tagged element that modifies certain feature"
msgid "Attribute"
msgstr "ഗുണം"

#. "Relating to frequencies within the range of perception by the human ear."
msgid "Audio"
msgstr "ശബ്ദം"

#. "In a multiuser or network operating system, the process by which the system validates a user's logon information."
msgid "Authentication"
msgstr "തിരിച്ചറിയല്‍"

#. "Traditionally, to author meant to write a literary work or journalistic piece. In a computer context it means to create a product for implementation via computer technology; to write a computer program or to create Web pages."
msgid "Author"
msgstr "രചിക്കുക"

msgid "Autofill"
msgstr "സ്വയം നിറക്കല്‍"

#. "In processing, the accessibility of a computer system or resource, such as a printer, in terms of usage or of the percentage of the total amount of time the device is needed."
msgid "Availability"
msgstr "ലഭ്യത"

msgid "Average"
msgstr "ശരാശരി"

#. "In a chart or other two-dimensional system using coordinates, the horizontal line (x-axis) or vertical line (y-axis) that serves as a reference for plotting points. In a three-dimensional coordinate system, a third line (z-axis) is used to represent depth"
msgid "Axis"
msgstr "അക്ഷം"

#. "In the context of processes or tasks that are part of an operating system or program, operating without interaction with the user while the user is working on another task. In the UNIX command line, the character & appended to a command will make that command run in the background."
msgid "Background"
msgstr "പശ്ചാത്തലം"

#. "A duplicate copy of a program, a disk, or data, made either for archiving purposes or for safeguarding valuable files from loss should the active copy be damaged or destroyed."
msgid "Backup"
msgstr "പകര്‍പ്പ്"

#. "Adjustment of sources of sound so that the final transmission adheres to an artistic standard."
msgid "Balance"
msgstr "ക്രമപ്പെടുത്തുക"

#. "In mathematics, a number that is raised to the power specified by an exponent. For example, in 23 = 2 × 2 × 2 = 8, the base is 2."
msgid "Base"
msgstr "അടിസ്ഥാനം"

#. "An executable program, so called because the file containing the program consists of machine-readable binary digits, i.e. ones and zeros."
msgid "Binary"
msgstr "ദ്വിമാനം"

#. "1. Language-dependent code that allows a software library to be called from that computer language. 2. The process during which a client finds out where a server is so that the client can receive services."
msgid "Binding"
msgstr "ബന്ധനം"

#. "In statistics, a list or a function that describes the probabilities of the possible values of a random variable chosen by means of a Bernoulli sampling process. Also called Bernoulli distribution."
msgid "Binomial distribution"
msgstr ""

#. "The minimal possible unit of information, a digit which can take values 0 or 1. Saying that the file has length n bits is equivalent to saying that it can be written as a sequence of n zeros and ones."
msgid "Bit"
msgstr "ബിറ്റ്"

#. "A data structure in memory that represents information in the form of a collection of individual bits. A bit map is used to represent a bit image."
msgid "Bitmap"
msgstr "ബിറ്റ്മാപ്"

#. "To not show or not display an image on part or all of the screen."
msgid "Blank"
msgstr "ശൂന്യം"

msgid "Blinking cursor"
msgstr ""

msgid "block buffer"
msgstr ""

#. "A signal that is prevented from being transmitted"
msgid "Blocked"
msgstr "തടഞ്ഞുവച്ചിരിക്കുന്നു"

msgid "Blur image"
msgstr "അവ്യക്ത ചിത്രം"

#. "1. In e-mail and Internet newsgroups, the content of a message. 2. In HTML, SGML, and XML, a section of a document that contains the content of the document, along with tags describing characteristics of the content."
msgid "body"
msgstr "body"

#. "A type style that makes the text to which it is applied appear darker and heavier than the surrounding text."
msgid "Bold"
msgstr ""

#. "1. A marker inserted at a specific point in a document to which the user may wish to return for later reference. 2. In Netscape Navigator, a link to a Web page or other URL that a user has stored in a local file in order to return to it later."
msgid "book mark"
msgstr "സൂചിത സ്ഥാനം"

#. "Characteristic of logical (true, false) values."
msgid "Boolean"
msgstr "ബൂളിയന്‍"

#. "The boundary around a graphic image on screen."
msgid "Box"
msgstr "കളം"

#. "A node intermediate between the root and the leaves in some types of logical tree structure, such as the directory tree."
msgid "Branch"
msgstr "ശാഖ"

msgid "Bricks"
msgstr "ഇഷ്ടിക"

#. "To scan a database, a list of files, or the Internet, either for a particular item or for anything that seems to be of interest."
msgid "Browse"
msgstr "തിരയുക"

#. "Software that lets a user view HTML documents and access files and software related to those documents."
msgid "Browser"
msgstr "ബ്രൌസര്‍"

#. "A region of memory reserved for use as an intermediate repository in which data is temporarily held while waiting to be transferred between two locations or devices."
msgid "Buffer"
msgstr "ബഫര്‍"

#. "An error in coding or logic that causes a program to malfunction or to produce incorrect results."
msgid "bug"
msgstr "പിഴവ്"

msgid "Build"
msgstr "നിര്‍മ്മിതി"

#. "A typographical symbol, such as a filled or empty circle, diamond, box, or asterisk, used to set off a small block of text or each item in a list."
msgid "Bullet"
msgstr "ബുള്ളറ്റ്"

#. "A computer system equipped with one or more modems or other means of network access that serves as an information and message-passing center for remote users."
msgid "Bulletin Board"
msgstr "ചര്‍ച്ചാ വേദി"

#. "A circuit over which data or power is transmitted. The bus connects the processor, disk-drive controller, memory, and input/output ports-and enables them to transfer information."
msgid "Bus"
msgstr "പാത"

#. "Temporarily performing a function or task."
msgid "Busy"
msgstr "തിരക്കിലാണ്"

#. "A graphic element in a dialog box that, when activated, performs a specified function."
msgid "Button"
msgstr "ബട്ടണ്‍"

#. "8 bits, i.e. a sequence of 8 zeros and ones. There are 256 possible such sequences, so one can also say that one byte represents a number ranging from 0 to 255. Byte is the basic building block of filesystem: all files are composed of bytes. For text files, each byte represents one symbol."
msgid "Byte"
msgstr "ബൈറ്റ്"

#. "Refers to the C programming language, developed by Bell Laboratories in the early 1980s."
msgid "C"
msgstr "സി"

#. "A short-term storage area in RAM or on the hard disk. Many programs use caches to store recently-accessed files or other items."
msgid "Cache"
msgstr "കേഷ്"

#. "Any device that performs arithmetic operations on numbers."
msgid "Calculator"
msgstr "ഗണനി"

#. "An application program in the form of an electronic calendar, commonly used for highlighting dates and scheduling appointments."
msgid "Calendar"
msgstr "കലണ്ടര്‍"

#. "To establish a connection through a telecommunications network."
msgid "Call"
msgstr "വിളിക്കുക"

#. "In a window environment, to remove a window without applying any changes made in that window."
msgid "Cancel"
msgstr "റദ്ദാക്കുക"

msgid "canvas"
msgstr "ക്യാന്‍വാസ്"

msgid "Caption"
msgstr "പരസ്യവാചകം"

msgid "Case Sensitive"
msgstr ""

#. "Groups of like settings in a property window."
msgid "Categories"
msgstr "വിഭാഗങ്ങള്‍"

#. "1. An individual compact disc, such as a CD-ROM. 2. Acronym for Carrier Detect, a signal sent from a modem to the attached computer to indicate that the modem is on line."
msgid "CD"
msgstr "സിഡി"

#. "1. The intersection of a row and a column in a spreadsheet. 2. An addressable (named or numbered) storage unit for information."
msgid "Cell"
msgstr "കള്ളി"

msgid "Cellular"
msgstr "സെല്ലുലാര്‍"

#. "To align characters around a point located in the middle of a line, page, or other defined area."
msgid "Center"
msgstr "മദ്ധ്യം"

#. "1. A path or link through which information passes between two devices. 2. In communications, a medium for transferring information. Depending on its type, a communications channel can carry information (data, sound, and/or video) in either analog or digital."
msgid "Channel"
msgstr "ചാനല്‍"

#. "A collection of symbols, such as letters of one or several alphabets, digits, punctuation marks, etc."
msgid "Character set"
msgstr ""

#. "A rectangular block of pixels that represents the space in which a given character is drawn on the screen."
msgid "char cell"
msgstr ""

#. "Real-time conversation via computer."
msgid "Chat"
msgstr "സല്ലാപം"

#. "One of a set of bits that are added to a data message at its origin and scrutinized by the receiving process to determine whether an error has occurred during transmission."
msgid "Check bit"
msgstr "പരിശോധന ബിറ്റ്"

#. "A nonexclusive setting that shows a checkmark in a box when the setting is chosen. Check boxes are used to enable or disable one or more features or options from a set."
msgid "check box"
msgstr "ചെക് ബോക്സ്"

#. "In a tree structure, the relationship of a node to its immediate predecessor."
msgid "child"
msgstr "കുട്ടി"

#. "A process initiated by another process (the parent)."
msgid "child process"
msgstr ""

#. "In object-oriented programming, a generalized category that describes a group of more specific items, called objects, that can exist within it."
msgid "Class"
msgstr "ക്ലാസ്സ്"

msgid "Classification"
msgstr "തരം തിരിവ്"

msgid "Clear"
msgstr "വൃത്തിയാക്കുക"

#. "In a window system, to select an object by pressing a mouse button and releasing it immediately.
msgid "Click"
msgstr "ക്ലിക്ക്"

#. "The temporary buffer into which text or other data can be copied, to be used later by pasting into a different location. Most applications support the clipboard either through native mouse-based cut and paste functionality of X Window System, or through specialized menus and other interfaces."
msgid "Clipboard"
msgstr "താല്കാലിക വിവര ശേഖരം"

#. "To change an open window into an icon on the desktop. To end an application's relationship with an open file so that the application will no longer be able to access the file without opening it again. To end a computer's connection with another computer o"
msgid "Close"
msgstr "അടയ്ക്കുക"

#. "Program instructions. Source code consists of human-readable statements written by a programmer in a programming language. Machine code consists of numerical instructions that the computer can recognize and execute and that were converted from source code"
msgid "code"
msgstr "കോഡ്"

#. "1. A memory segment containing program instructions. 2. A named and segregated portion of a program's code typically performing a specific class of operations."
msgid "code segment"
msgstr "കോഡ് സെഗ്മെന്റ്"

msgid "Coefficient"
msgstr "ഗുണോത്തരം"

msgid "Collaboration"
msgstr "കൂട്ടുചേരല്‍"

#. "In data handling, to merge items from two or more similar sets to create a combined set that maintains the order or sequence of items in the original sets."
msgid "Collate"
msgstr "ക്രമത്തില്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുക"

#. "The result of two devices or network workstations trying to transmit signals at the exact same time on the same channel."
msgid "Collision"
msgstr "കൂട്ടിമുട്ടല്‍"

#. "A component with a drop-down arrow that the user clicks to display a list of options. Noneditable combo boxes (sometimes called "list boxes") have a list from which the user can select one item. Editable combo boxes offer a text field as well as a list of options. The user can make a selection by typing a value in the text field or by selecting an item from the list."
msgid "combo box"
msgstr "കോംബോ ബോക്സ്"

#. "An instruction to a computer program which causes an action to be carried out. Commands are usually either typed at the keyboard or chosen from a menu."
msgid "Command"
msgstr "ആജ്ഞ"

#. "A string of text written in the command language and passed to the command interpreter for execution. It can contain a command followed by arguments, options, file names and other expressions."
msgid "Command Line"
msgstr "ആജ്ഞാ സ്ഥാനം"

#. "Parameters or arguments given on the UNIX command line after a program name, which tell the program how to run."
msgid "Command line options"
msgstr "ആജ്ഞാ സ്ഥാന സാധ്യതകള്‍"

msgid "Common properties"
msgstr "സാധാരണ ഗുണഗണങ്ങള്‍"

#. "To check two items, such as words, files, or numeric values, so as to determine whether they are the same or different."
msgid "Compare"
msgstr "താരതമ്യപ്പെടുത്തുക"

#. "To string together two or more sequences into one longer sequence (for example, to combine the two strings 'hello' and 'there' into the single string 'hello there')."
msgid "Concatenate"
msgstr "സംയോജിപ്പിക്കുക"

#. "The state of an expression or a variable (for example, when a result can be either true or false, or equal or not equal)."
msgid "Condition"
msgstr "അവസ്ഥ"

#. "A pipe containing electric wires or cables, in order to protect them against damage from external causes."
msgid "Conduit"
msgstr "സംരക്ഷക കുഴല്‍"

msgid "Confidential"
msgstr "സ്വകാര്യമായ"

#. "In reference to a single microcomputer, the sum of a system's internal and external components, including memory, disk drives, keyboard, video, and generally less critical add-on hardware, such as a mouse, modem, or printer. Software (the operating system"
msgid "Configuration"
msgstr "ക്രമീകരണം"

msgid "Confirm"
msgstr "ഉറപ്പിയ്ക്കുക"

msgid "Confirmation"
msgstr "ഉറപ്പിയ്ക്കല്‍"

#. "A physical link via wire, radio, fiber-optic cable, or other medium between two or more communications devices."
msgid "Connection"
msgstr "ബന്ധം"

#. "In programming, a restriction on the solutions that are acceptable for a problem."
msgid "Constraint"
msgstr "പരിമിതി"

#. "The data that appears between the starting and ending tags of an element in an SGML or HTML document."
msgid "Content"
msgstr "Content"

#. "libgtop.pot"
msgid "Continue"
msgstr "തുടരുക"

#. "Management of a computer and its processing abilities so as to maintain order as tasks and activities are carried out. In a graphical user interface, an object on the screen that can be manipulated by the user to perform an action. The most common control"
msgid "Control"
msgstr "നിയന്ത്രണം"

#. "The process of changing from one form or format to another. Types of conversion include: data (changing the way information is represented), file (changing a file from one format to another), hardware (changing all or part of a computer system), media (tr"
msgid "Conversion"
msgstr "സംഭാഷണം"

#. "On the World Wide Web, a block of data that a Web server stores on a client system. When a user returns to the same Web site, the browser sends a copy of the cookie back to the server."
msgid "cookie"
msgstr "കുക്കി"

#. "To duplicate information and reproduce it in another part of a document, in a different file or memory location, or in a different medium."
msgid "Copy"
msgstr "പകര്‍ത്തുക"

#. "A method of protecting the rights of an originator of a creative work, such as a text, a piece of music, a painting, or a computer program, through law."
msgid "Copyright"
msgstr "പകര്‍പ്പവകാശം"

#. "Acronym for Common Object Request Broker Architecture. A specification developed by the Object Management Group in 1992 in which pieces of programs (objects) communicate with other objects in other programs, even if the two programs are written in different."
msgid "CORBA"
msgstr "കോര്‍ബാ (CORBA)"

#. "A file created to hold a memory image useful for debugging problems when a program malfunctions."
msgid "Core file"
msgstr ""

#. "A linear transformation which in the plane maps lines into points and lines into points and in space maps points into planes and planes into points."
msgid "Correlation"
msgstr ""

#. "An expression used to denote the power factor of a circuit, the power factor being equal to the cosine of the angle of the phase difference between the current and voltage in the circuit."
msgid "cos"
msgstr "കോസ്"

msgid "Cost"
msgstr "വില"

msgid "Count"
msgstr "എണ്ണം"

msgid "Covariance"
msgstr ""

#. "Acronym for central processing unit. The computational and control unit of a computer. The CPU is the device that interprets and executes instructions. By definition, the CPU is the chip that functions as the 'brain' of a computer."
msgid "CPU"
msgstr "സിപിയു"

#. "For a system or program, to fail to function correctly, resulting in the suspension of operation. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive c"
msgid "crash"
msgstr "തകര്‍ച്ച"

msgid "Create"
msgstr "നിര്‍മ്മിക്കുക"

msgid "Criteria range"
msgstr "മാനദണ്ഡപരിധി"

#. "An error that suspends processing until the condition can be corrected either by software or by user intervention."
msgid "Critical error"
msgstr "നിര്‍ണ്ണായക തെറ്റ്"

#. "In computer graphics, to cut off part of an image, such as unneeded sections of a graphic or extra white space around the borders."
msgid "Crop"
msgstr "വെട്ടിയെടുക്കുക"

msgid "Cross-reference"
msgstr ""

#. "Short for control. A designation used to label the Control key on computer keyboards."
msgid "Ctrl"
msgstr "Ctrl"

msgid "Cumulative"
msgstr "സഞ്ചയിക്കുന്ന"

#. "The flow of electric charge through a conductor, or the amount of such flow. Current is measured in amperes. Also used as a synonym to active."
msgid "Current"
msgstr "വൈദ്യുത പ്രവാഹം"

#. "A highlighted or animated icon which indicates the current position of the mouse on the screen, or the position where keyboard input will occur in a text window."
msgid "Cursor"
msgstr ""

msgid "Curve"
msgstr "വക്രത"

#. "To modify or assemble hardware or software to suit the needs or preferences of the user."
msgid "Customize"
msgstr "അഭിരുചിക്കനുസൃതമാക്കുക"

msgid "custom window"
msgstr "പ്രിയ ജാലകം"

#. "To remove part of a document, usually placing it temporarily in memory or the clipboard so that the cut portion can be inserted (pasted) elsewhere."
msgid "Cut"
msgstr "മുറിക്കുക"

#. "A background process providing basic system or network services."
msgid "Daemon"
msgstr "ഡീമണ്‍ (Daemon)"

#. "An item of information."
msgid "Data"
msgstr "ഡാറ്റ"

#. "A file composed of records, each containing fields together with a set of operations for searching, sorting, recombining, and other functions."
msgid "database"
msgstr "വിവരസംഭരണി"

#. "To detect, locate, and correct logical or syntactical errors in a program or malfunctions in hardware. In hardware contexts, the term troubleshoot is the term more often used."
msgid "Debug"
msgstr "പിഴവ് തിരുത്തുക"

#. "The base-10 numbering system."
msgid "decimal"
msgstr "ദശാംശം"

msgid "Decrease"
msgstr "കുറയ്ക്കുക"

#. "A choice made by a program when the user does not specify an alternative."
msgid "Default"
msgstr "സ്വാഭാവികം"

#. "To eliminate text, a file, or part of a document with the intention of removing the information permanently."
msgid "Delete"
msgstr "കളയുക"

#. "The state in which one entity relies upon specific hardware, software, or specific events for its own definition or functionality."
msgid "Dependence"
msgstr "ആശ്രയത്വം"

msgid "Derived"
msgstr "ഉരുത്തിരിഞ്ഞ"

#. "A sort that arranges items in descending order-for example, with Z preceding A and higher numbers preceding lower ones."
msgid "Descending sort"
msgstr "അവരോഹണക്രമത്തിലുള്ള തരം തിരിവ്"

#. "A data structure that uniquely identifies a hardware device or software function."
msgid "Descriptor"
msgstr "വിശദീകാരി"

#. "The visible screen area, on which windows, icons, and other graphical items may be placed."
msgid "Desktop"
msgstr "പണിയിടം"

#. "The image or color that is applied to your desktop."
msgid "desktop background"
msgstr "പണിയിട പശ്ചാത്തലം"

#. "Software which provides graphical user interface for users desktop. In addition to capabilities provided by a window manager (that is, ability to move, resize, and hide windows), a desktop environment usually also includes such elements of GUI as a File Manager with drag-and-drop capabilities, Panel used for keeping your favorite applications and applets, and a set of other utilities. Most popular desktop environments for UNIX include GNOME, KDE and CDE (soon to be replaced by GNOME)."
msgid "desktop environment"
msgstr "പണിയിട പരിസരം"

#. "The location (drive, folder, or directory) to which a file is copied or moved."
msgid "Destination"
msgstr "ലക്ഷ്യസ്ഥാനം"

msgid "Destroy"
msgstr "നശിപ്പിക്കുക"

msgid "Detection"
msgstr "കണ്ടെത്തല്‍"

#. "A piece of hardware with which the system interacts, such as a hard disk, modem, or mouse."
msgid "Device"
msgstr "ഉപകരണം"

msgid "Diagonal"
msgstr "കോണോടു കോണായ"

msgid "Diagram"
msgstr "രേഖാചിത്രം"

#. "To establish connection that uses the public switched telephone network rather than a dedicated circuit or some other type of private network."
msgid "Dial"
msgstr "ഡയല്‍"

#. "In a graphical user interface, a special window displayed by the system or application to solicit a response from the user."
msgid "Dialog Box"
msgstr "സംഭാഷണ ചതുരം"

msgid "Dialout Device"
msgstr "പുറത്തേക്ക് ഡയല്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഉപകരണം"

#. "One of the characters used to indicate a whole number (unit) in a numbering system. In any numbering system, the number of possible digits is equal to the base used. For example, the decimal (base-10) system has 10 digits, 0 through 9."
msgid "Digits"
msgstr "അക്കങ്ങള്‍"

#. "One of three or four coordinates determining a position in space or in space and time."
msgid "Dimension"
msgstr "മാനം"

#. "glade.pot"
msgid "Direction"
msgstr "ദിശ"

#. "A branch within UNIX's hierarchical file system; a 'folder' containing files or other directories (called 'subdirectories')."
msgid "Directory"
msgstr "കൂട"

#. "To suppress something or to prevent it from happening. Disabling is a method of controlling system functions by disallowing certain activities."
msgid "Disable"
msgstr "തടയുക"

msgid "Discard"
msgstr "ഉപേക്ഷിക്കുക"

#. "To break a communications link."
msgid "Disconnect"
msgstr "വിഛേദിക്കുക"

#. "Separate; individual; identifiable as a unit."
msgid "Discrete"
msgstr "വേറിട്ട"

#. "A round platter of flexible plastic coated with a magnetic material that can be electrically charged to hold information recorded in digital (binary) form. The magnetized medium is organized in concentric tracks and sectors for storing data."
msgid "disk"
msgstr "ഡിസ്ക് "

msgid "Dismiss"
msgstr "ഉപേക്ഷിക്കുക"

#. "A visual presentation of data. The visual output device of a computer."
msgid "Display"
msgstr "പ്രദര്‍ശനം"

#. "Loss or diminution of power."
msgid "Dissipation"
msgstr "നഷ്ടപ്പെടല്‍"

#. "To allocate among locations or facilities, as in a data-processing function."
msgid "Distribute"
msgstr "വിതരണം ചെയ്യുക"

#. "A list of recipients on an e-mail mailing list."
msgid "Distribution list"
msgstr "വിതരണ പട്ടിക"

#. "A technique used in computer graphics to create the illusion of varying shades of gray on a monochrome display or printer, or additional colors on a color display or printer."
msgid "Dithering"
msgstr "ഡിദെറിങ്ങ് "

#. "An error condition caused by an attempt to divide a number by zero, which is mathematically undefined."
msgid "Division by zero"
msgstr "പൂജ്യം കൊണ്ടുളള ഹരണം"

#. "Direct Memory Access; Memory access that does not involve the microprocessor and is frequently used for data transfer directly between memory and an intelligent peripheral device, such as a disk drive."
msgid "DMA"
msgstr "ഡിഎംഎ"

#. "Domain Name Service; converting domain names (such as www.gnome.org) into IP addresses such as 209.116.70.70. If you want to use domain names, your computer must be configured to connect to one of DNS servers which would do this conversion."
msgid "DNS"
msgstr "ഡിഎന്‍എസ്"

#. "A collection of one or more lines of text that can be named and stored as a separate item or file which can be retrieved."
msgid "Document"
msgstr "ഡോക്യുമെന്റ് "

#. "In the Internet and other networks, a part of a naming hierarchy. The domain is the highest subdivision of a domain name in a network address, which identifies the type of entity owning the address (for example, .com for commercial users or the geographic"
msgid "Domain"
msgstr "ഡൊമെയ്‌ന്‍"

#. "1. In the UNIX, MS-DOS, OS/2, and other operating systems, the character that separates a filename from an extension. 2. In computer graphics and printing, a small spot combined with others in a matrix of rows and columns to form a character or a graphic"
msgid "Dot"
msgstr "ബിന്ദു"

#. "In communications, to transfer a file or programming instructions from a remote computer to the requesting computer over a communications line."
msgid "Download"
msgstr "ഡൌണ്‍ലോഡ് "

#. "A drawer is a sliding extension to a panel that you can open or close from a drawer icon."
msgid "drawer"
msgstr "വലിപ്പ് "

#. "In multimedia applications the area on the screen where drawing and editing functions are carried out"
msgid "Drawing Area"
msgstr "ചിത്രം വരയ്ക്കാനുളള സ്ഥലം "

#. "To fix the position of an object that is being dragged by releasing the mouse button. To disconnect a communications line."
msgid "Drop"
msgstr "വിടുക"

msgid "Druid"
msgstr ""

#. "A terminal that does not contain an internal microprocessor."
msgid "dumb Terminal"
msgstr "ഡംബ് ടര്‍മിനല്‍"

#. "To copy."
msgid "Duplicate..."
msgstr "തനിപ്പകര്‍പ്പ്..."

#. "Occurring immediately and concurrently or at the time of execution. It describes some action or event that occurs when and as needed."
msgid "Dynamic"
msgstr "ചലനാത്മകം"

#. "In communications, a signal transmitted back to the sender that is distinct from the original signal. Network connections can be tested by sending an echo back to the main computer."
msgid "Echo"
msgstr "എക്കോ"

#. "1. In computer graphics, one or more vectors defining a portion of an object. 2. In image processing, a set of values determined to be the dividing line between one image and another image or an image and the background."
msgid "Edge"
msgstr "അരിക്"

#. "To make a change to an existing file or document."
msgid "Edit"
msgstr "ചിട്ട"

msgid "Effects"
msgstr "പ്രതീതി"

msgid "Eject"
msgstr "തളളിനീക്കുക"

#. "A way of exchanging messages between users of computers connected to a network (local or Internet)."
msgid "Electronic Mail"
msgstr "ഇലക്ട്രോണിക തപാല്‍"

#. "Short for electronic mail."
msgid "E-mail"
msgstr "ഇ-തപാല്‍"

#. "The process of a computer, device, or program imitating the function of another computer, device, or program."
msgid "emulation"
msgstr "അനുകരിക്കുക"

#. "To activate."
msgid "Enable"
msgstr "പ്രാപ്തമാക്കുക"

#. "A PostScript file format that can be used as an independent entity. The EPS image must be incorporated into the PostScript output of an application such as a desktop publisher."
msgid "Encapsulated Postscript"
msgstr "എന്‍കാപ്സുലേറ്റഡ് പോസ്റ്റ്സ്ക്രിപ്റ്റ്"

#. "A correspondence between characters of some character set and character codes, i.e. internal computer presentation of the symbols. In order to be able to read a text file, you need to know its character set and encoding. In most encodings, each symbol is represented by one byte, which is equivalent to a number from 0 to 255; the characters corresponding to codes 0 to 127 coincide with the ASCII standard, while the characters with codes higher than 127 vary between encodings. The most common encoding is iso-8859-1; in addition to ASCII characters, it also contains accented letters covering most of Western European languages."
msgid "Encoding"
msgstr "എന്‍കോഡിങ്ങ് "

msgid "Engineering"
msgstr "എഞ്ചിനിയറിങ്ങ്"

#. "In computer-aided design and object-oriented design, an item that can be treated as a unit and as a member of a particular category or type. In object-oriented programming, a portion of a class of objects."
msgid "Entity"
msgstr "എന്റിറ്റി"

#. "A global 'setting', or configuration parameter, which is available to all applications. Each environment variable has a name and a value (which usually is a string of symbols or an integer number). Any application you run can access any of the environment variables. To view all currently defined environment variables, use the command printenv (provided that you have GNU shell utils package installed). To modify a value of environment variable, use the command export NAME = VALUE; if you are using bash shell or setenv NAME = VALUE; if you are using csh or tcsh shell."
msgid "environment variable"
msgstr "എന്‍വയണ്‍മെന്റ് വേരിയബിള്‍"

#. "A mathematical statement that indicates equality with the use of an equal sign (=) between two expressions. In programming languages, assignment statements are written in equation form."
msgid "Equation"
msgstr "സമവാക്യം"

#. "A value or condition that is not consistent with the true, specified, or expected value or condition."
msgid "Error"
msgstr "തെറ്റ് "

#. "A protocol for network communication, developed in the 1980s and commonly used for Local Area Networks (LANs) and other network communication."
msgid "Ethernet"
msgstr "ഈതര്‍നെറ്റ് "

#. "An action or occurrence, often generated by the user, to which a program might respond."
msgid "Event"
msgstr "സംഭവം"

#. "In programming, a problem or change in conditions that causes the microprocessor to stop what it is doing and handle the situation in a separate routine."
msgid "Exception"
msgstr "വിവേചനം"

#. "A logical operator that yields 'true' if and only if one of its operands is true and the other is false."
msgid "Exclusive OR"
msgstr "എക്സ്ക്ലൂസിവ് ഓര്‍"

#. "A program/file that can be run or processed or executed by the computer without any further translation. The term usually applies to a compiled program translated into machine code in a format that can be loaded into memory and run by a computer's process."
msgid "executable file"
msgstr "പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാവുന്ന ഫയല്‍"

#. "To run file as program. To perform an instruction. In programming, execution implies loading the machine code of the program into memory and then performing the instructions."
msgid "Execute"
msgstr "പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക"

#. "In a program, to move from the called routine back to the calling routine."
msgid "Exit"
msgstr "പുറത്തുകിടക്കുക"

#. "A type of memory, up to 8 MB, that can be added to IBM PCs. Its use is defined by the Expanded Memory Specification (EMS). Expanded memory is not needed in Windows 9x, all versions of Windows NT, and Windows 2000."
msgid "Expanded memory"
msgstr "വികസിത മെമ്മറി"

msgid "expected location"
msgstr "പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാനം"

#. "Synonymous of Absolute state."
msgid "Explicit state"
msgstr ""

#. "A numeric format that can be used to represent very large real numbers and very small real numbers. Synonymous of Floating-point representation."
msgid "Exponential notation"
msgstr ""

#. "To move information from one system or program to another. Files that consist only of text can be exported in ASCII (plain text format)."
msgid "Export"
msgstr ""

#. "A language construct for computing a value from one or more operands."
msgid "expression"
msgstr ""

#. "1. A set of characters added to a filename that serves to extend or clarify its meaning or to identify a file as a member of a category. 2. A program or program module that adds functionality to or extends the effectiveness of a program."
msgid "Extension"
msgstr "എക്‌സ്റ്റന്‍ഷന്‍"

#. "To select and remove from a set of items those items that meet some criteria."
msgid "Extract"
msgstr ""

#. "In Microsoft Internet Explorer, a user-defined shortcut to a page on the World Wide Web, analogous to a bookmark in Netscape Navigator."
msgid "Favorite"
msgstr "പ്രിയപ്പെട്ട"

#. "Short for facsimile. The transmission of text or graphics over telephone lines in digitized form."
msgid "Fax"
msgstr ""

#. "1. A location in a record in which a particular type of data is stored. 2. A space in an on-screen form where the user can enter a specific item of information."
msgid "Field"
msgstr ""

#. "Any piece of information (text, graphics, executable) put together and given a name. All the information you have on the hard drive is arranged as a collection of files."
msgid "File"
msgstr ""

#. "The set of letters, numbers, and allowable symbols assigned to a file to distinguish it from all other files in a particular directory on a disk."
msgid "Filename"
msgstr ""

#. "A collection of all the files and directories on a system arranged in a tree-like hierarchy."
msgid "Filesystem"
msgstr ""

#. "In computer graphics, the colored or patterned 'paint' inside an enclosed figure, such as a circle."
msgid "Fill"
msgstr ""

#. "In communications and electronics, hardware or software that selectively passes certain elements of a signal and eliminates or minimizes others."
msgid "Filter"
msgstr ""

#. "Synonymous with Search. 1. To look for the location of a file. 2. To seek specific data within a file or data structure."
msgid "Find"
msgstr ""

#. "Software routines stored in read-only memory (ROM)."
msgid "Firmware"
msgstr ""

#. "Synonymous with Monospace Font. A font (set of characters in a particular style and size), similar to that used on a typewriter, in which each character occupies the same amount of horizontal space regardless of its width"
msgid "Fixed Font"
msgstr ""

#. "The data type name used in some programming languages, notably C, to declare variables that can store floating-point numbers."
msgid "Float"
msgstr ""

#. "A round piece of flexible plastic film coated with ferric oxide particles that can hold a magnetic field. When placed inside a disk drive, the floppy disk rotates to bring different areas, or sectors, of the disk surface under the drive's read/write head,"
msgid "Floppy"
msgstr ""

#. "A method of tracing the movement of different types of information through a computer system, especially with regard to security and the controls applied to ensure the integrity of the information."
msgid "Flow analysis"
msgstr ""

#. "A graphic map of the path of control or data through the operations in a program or an information-handling system."
msgid "Flowchart"
msgstr ""

#. "A container for programs and files in graphical user interfaces, symbolized on the screen by a graphical image (icon) of a file folder. This container is called a directory in other systems."
msgid "Folder"
msgstr ""

#. "A set of characters of the same typeface (such as Garamond), style (such as italic), and weight (such as bold)."
msgid "Font"
msgstr ""

#. "One or more identifying lines printed at the bottom of a page. A footer may contain a folio (page number), a date, the author's name, and the document title."
msgid "Footer"
msgstr ""

msgid "Forecast"
msgstr ""

#. "To run a program so that its output is visible to the user, or to bring a previously 'backgrounded' program to the foreground. Programs running in the foreground can display output and receive input from the user."
msgid "Foreground"
msgstr ""

#. "A system call to create a new process. The new process is called a child process. The original process is called a parent process."
msgid "fork"
msgstr ""

#. "A structured document with spaces reserved for entering information and often containing special coding as well. In some applications (especially databases), a structured window, box, or other self-contained presentation element with predefined areas for"
msgid "Form"
msgstr ""

#. "To format media is to prepare the media for use with a particular file system. When you format media, you overwrite any existing information on the media."
msgid "Format"
msgstr ""

#. "A mathematical statement that describes the actions to be performed on numeric values. A formula sets up a calculation without regard to the actual values."
msgid "Formula"
msgstr ""

#. "A mathematical method, developed by the French mathematician Jean-Baptiste-Joseph Fourier (1768-1830), for signal processing and signal generation tasks such as spectral analysis and image processing. It describes the strategy by which a periodic curve (a"
msgid "Fourier Analysis"
msgstr ""

#. "A division indicated by the division sign or by a stroke bar. The dividend and the divisor are called the numerator and denominator respectively."
msgid "Fraction"
msgstr "ഘടകം"

#. "1. Obsolete term for window. 2. In video, the time interval of a video signal that contains exactly one complete picture, with all its associated sync elements. 3. In motion video, a single image (1/25th or 1/30th of a second). 4. A unit of transmission (that is, a transmitted data packet). When the IP passes the data-link layer a datagram and the data-link layer adds a header and trailer to the data package, the whole package is called a frame."
msgid "Frame"
msgstr "ചട്ട"

#. "As defined by Free Software Foundation, free software is software that comes with permission for anyone to use, copy, and distribute, either verbatim or with modifications, either gratis or for a fee. In particular, this means that the source code must be This is very close, but not identical, to the notion of Open Source software. Detailed discussion of this and related topics can be found on <ulink type='http' url='http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.html'>Free Software Foundation's Web page</ulink>."
msgid "Free Software"
msgstr "സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്വെയര്‍"

#. "The measure of how often a periodic event occurs, such as a signal going through a complete cycle. Frequency is usually measured in hertz (Hz)."
msgid "Frequency"
msgstr "ആവൃത്തി"

#. "File Transfer Protocol; a protocol for exchanging files over the Internet or local network. There is a number of utilities based on this protocol, such as gFTP; you can also use command ftp on the command line. In addition, most file managers and Web browsers have built-in FTP capabilities."
msgid "FTP"
msgstr ""

#. "In a hierarchical filing system, a pathname containing all the possible components of a pathname, including the network share or drive and root directory, as well as any subdirectories and the file or object name."
msgid "full pathname"
msgstr ""

#. "1. The purpose of, or the action carried out by, a program or routine. 2. A general term for a subroutine."
msgid "Function"
msgstr ""

#. "A unit for magnetic field intensity particularly used in magnetic surveys. The numerical value of the power to which a video signal voltage is raised to obtain linear light."
msgid "Gamma"
msgstr ""

#. "The branch of mathematics that deals with the construction, properties, and relationships of points, lines, angles, curves, and shapes. A adjective applied to graphics operations at the level of vertexes, edges and polygons, such as transformation and clipping, as opposed to rendering."
msgid "Geometry"
msgstr ""

#. "An FTP command that instructs the server to transfer a specified file to the client."
msgid "get"
msgstr ""

#. "Pertaining to an entire document, file, or program rather than to a restricted segment of it."
msgid "Global"
msgstr ""

#. "A free desktop environment for UNIX and UNIX-like operating systems; one of the two leading desktop environments for Linux (the other one is KDE). For more information, please visit <ulink type='http' url='http:///www.gnome.org/'>GNOME Web site</ulink>. Officially, GNOME stands for GNU Network Object Model Environment. The only part of this name that really matters is GNU, which is there to indicate that GNOME is a part of the larger GNU project."
msgid "GNOME"
msgstr ""

#. "GNU's Not UNIX; a project to develop a complete UNIX-like operating system which is free software. Combination of tools and utilities produced by GNU project with Linux kernel is widely known under the name 'Linux operating system'; more accurately, such a system should be called GNU/Linux. For more information about GNU project, visit its <ulink type='http' url='http://www.gnu.org/'>Web page</ulink>."
msgid "GNU"
msgstr ""

#. "GNU General Public License; a software license developed by the Free Software Foundation. In short, it allows anyone to use, copy, distribute, or sell the software, in original or modified form, as long as you distribute the program's source code along with the binaries, and you distribute them again under the GPL. A copy of the GPL is included as an appendix to GNOME User's guide. You can also view GPL on-line on <ulink type="http" url="http://www.gnu.org/copyleft/gpl">FSF's Web page</ulink>. GPL plays an extremely important role in the free software movement; almost all of GNU project software, as well as Linux kernel, is distributed under GPL. For a detailed discussion of history, ideas and philosophy related to GPL and free sofware in general, visit <ulink type="http" url="http://www.gnu.org/philosophy">FSF's Web page</ulink>."
msgid "GPL"
msgstr ""

#. "To capture graphical image data from a video camera or another full-motion video source and put it into memory."
msgid "Grab"
msgstr ""

#. "The rate of change of a quantity with distance."
msgid "Gradient"
msgstr ""

#. "Synonymous with Chart. A graphic or diagram that displays data or the relationships between sets of data in pictorial rather than numeric form."
msgid "Graph"
msgstr ""

#. "A visual computer environment that represents programs, files, and options with graphical images, such as icons, menus, and dialog boxes on the screen."
msgid "Graphical user interface"
msgstr ""

#. "Two sets of lines or linear elements at right angles to each other. A spreadsheet is a grid of rows and columns."
msgid "Grid"
msgstr ""

#. "A collection of elements that can be treated as a whole, such as a collection of records in a database report, or a collection of objects that can be moved and transformed as a single object in a drawing program. Also a collection of users who are referre"
msgid "Group"
msgstr ""

#. "GIMP Toolkit; a collection of tools for creating screen widgets such as scrollbars, menus, checkbuttons, etc. in applications. GTK is used by all GNOME applications."
msgid "GTK+"
msgstr ""

#. "Acronym for Graphical User Interface."
msgid "GUI"
msgstr ""

#. "The blank space or inner margin between two facing pages of a bound document."
msgid "Gutter"
msgstr ""

#. "A person, more commonly considered a cracker, who uses computer expertise for illicit ends, such as by gaining access to computer systems without permission and tampering with programs and data."
msgid "Hacker"
msgstr ""

#. "Any token or pointer that a program can use to identify and access an object such as a device, a file, a window, a dialog box or any resource."
msgid "Handle"
msgstr ""

#. "A series of signals acknowledging that communication or the transfer of information can take place between computers or other devices."
msgid "Handshake"
msgstr ""

#. "A device containing one or more inflexible platters coated with material in which data can be recorded magnetically, together with their read/write heads, the head-positioning mechanism, and the spindle motor in a sealed case that protects against outside"
msgid "Hard Disk"
msgstr ""

#. "1. In word processing or printing, text that is to appear at the top of pages. 2. Information attached to the beginning of data that contains information about the subsequent data, such as a block of bytes in communications, a file on a disk, a set of rec"
msgid "Header"
msgstr ""

msgid "Headword"
msgstr ""

msgid "Hello World"
msgstr ""

#. "An item on a menu bar in a graphical user interface that enables the user to access the help feature of the present application."
msgid "Help"
msgstr ""

#. "Using 16 rather than 10 as the base for representing numbers. The hexadecimal system uses the digits 0 through 9 and the letters A through F (uppercase or lowercase) to represent the decimal numbers 0 through 15."
msgid "Hex"
msgstr ""

#. "A file that, in order to protect it from deletion or modification, is not shown in the normal listing of the files contained in a directory. Such a file is often used to store code or data critical to the system configuration."
msgid "Hidden file"
msgstr ""

#. "To temporarily remove the onscreen display of an application's active window while leaving the application running."
msgid "Hide"
msgstr ""

#. "A type of organization that, like a tree, branches into more specific units, each of which is 'owned' by the higher-level unit immediately above."
msgid "hierarchy"
msgstr ""

#. "A visual indication that an object is in a special state, as by displaying it in reverse video (light on dark rather than dark on light, and vice versa) or with greater intensity."
msgid "Highlight..."
msgstr ""

#. "A chart consisting of horizontal or vertical bars, the widths or heights of which represent the values of certain data."
msgid "Histogram"
msgstr ""

#. "A list of the user's actions within a program, such as commands entered in an operating system shell, menus passed through using Gopher, or links followed using a Web browser."
msgid "History"
msgstr ""

#. "A beginning position, such as the top left corner of a character-based display, the left end of a line of text, cell A1 of a spreadsheet, or the top of a document."
msgid "Home"
msgstr ""

#. "A directory assigned to the user by the system administrator. The home directory is the current directory when the user first logs in, and the user can return to it by entering the command cd (change directory) without a pathname."
msgid "Home directory"
msgstr ""

#. "1. A document intended to serve as a starting point in a hypertext system, especially the World Wide Web. 2. An entry page for a set of Web pages and other files in a Web site."
msgid "Home Page"
msgstr ""

#. "A computing milieu, usually within an organization, in which only one manufacturer's hardware and one manufacturer's software are used."
msgid "Homogeneous environment"
msgstr ""

#. "1. The main computer in a mainframe or minicomputer environment, that is, the computer to which terminals are connected. 2. In PC-based networks, a computer that provides access to other computers. 3. On the Internet or other large networks, a server comp"
msgid "Host"
msgstr ""

#. "The name of a specific server on a specific network within the Internet."
msgid "Host name"
msgstr ""

#. "Hot-keys are keyboard combinations used to do actions on a computer instead of using the mouse to do the same action. Hot-keys can speed up computer usage. Also known under the name 'keyboard shortcut' or 'keyboard accelerator'."
msgid "Hot Key"
msgstr ""

#. "Any of various routines, such as updating the clock or performing garbage collection, designed to keep the system, the environment within which a program runs, or the data structures within a program in good working order."
msgid "Housekeeping"
msgstr ""

#. "Hypertext Markup Language; the language in which all the Web pages in the world are written. HTML can also be used for e-mails, which allows having nicely formatted e-mails, possibly including images and links. More information about HTML can be found on the Web page of <ulink type="http" url="http://www.w3c.org">World Wide Web Consortium</ulink>, which is the official maintainer of HTML standard."
msgid "HTML"
msgstr ""

#. "Hypertext Transfer Protocol; the protocol by which web pages and other web-accessible resources are delivered. Whenever you are browsing the Web, your browser uses HTTP to communicate with the Web server and request a Web page. HTTP is defined in <ulink type='http' url='http://www.ietf.org/rfc/rfc1945.txt'>RFC 1945</ulink> (HTTP 1.0) and <ulink type='http' url='http://www.ietf.org/rfc/rfc2068.txt'>RFC 2068</ulink> (HTTP 1.1)."
msgid "HTTP"
msgstr ""

#. "In the HSB color model, one of the three characteristics used to describe a color. Hue is the attribute that most readily distinguishes one color from other colors. It depends on the frequency of a light wave in the visible spectrum."
msgid "Hue"
msgstr ""

#. "A small picture used within a graphical user interface to indicate a program, file, or other part of a computer system."
msgid "Icon"
msgstr ""

#. "Synonymous with Identifier."
msgid "ID"
msgstr ""

#. "Integrated Drive Electronics; an interface for connecting hard drives and other similar devices to your computer. IDE is an old interface; nowadays, most drives use an enhanced version of IDE, EIDE."
msgid "IDE"
msgstr ""

#. "Any text string used as a label, such as the name of a procedure or a variable in a program or the name attached to a hard disk or floppy disk."
msgid "Identifier"
msgstr ""

#. "1. Operational but not in use. 2. Waiting for a command."
msgid "Idle"
msgstr ""

#. "Not allowed, or leading to invalid results. For example, an illegal character in a word processing program would be one that the program cannot recognize; an illegal operation might be impossible for a program or system because of built-in constraints."
msgid "Illegal"
msgstr ""

#. "A stored description of a graphic picture, either as a set of brightness and color values of pixels or as a set of instructions for reproducing the picture."
msgid "Image"
msgstr ""

#. "The process of getting an application into operation."
msgid "Implementation"
msgstr ""

#. "To bring information from one system or program into another."
msgid "Import"
msgstr ""

#. "In an environment capable of displaying multiple on-screen windows, any window other than the one currently being used for work."
msgid "Inactive window"
msgstr ""

msgid "Increase"
msgstr ""

#. "An update of those files only that have changed since a specific date."
msgid "Incremental update"
msgstr ""

#. "Displacement of the left or right edge of a block of text in relation to the margin or to other blocks of text."
msgid "Indent"
msgstr ""

#. "A listing of keywords and associated data that point to the location of more comprehensive information, such as files and records on a disk or in a database."
msgid "Index"
msgstr ""

#. "A dial or light that displays information about the status of a device, such as a light connected to a disk drive that glows when the disk is being accessed."
msgid "Indicator"
msgstr ""

#. "The meaning of data as it is intended to be interpreted by people. Data consists of facts, which become information when they are seen in context and convey meaning to people."
msgid "Information"
msgstr ""

#. "The process of assigning initial values to variables and data structures in a program to prepare them for operation."
msgid "initialization"
msgstr ""

msgid "Inode"
msgstr ""

#. "Information entered into a computer or program for processing, as from a keyboard or from a file stored on a disk drive."
msgid "Input"
msgstr ""

#. "The complementary tasks of gathering data for a computer or a program to work with, and of making the results of the computer's activities available to the user or to other computer processes."
msgid "Input/output"
msgstr ""

msgid "insensitive version"
msgstr ""

#. "A blinking vertical bar on the screen, such as in graphical user interfaces, that marks the location at which inserted text will appear."
msgid "Insertion point"
msgstr ""

#. "To set in place and prepare for operation. Operating systems and application programs commonly include a disk-based installation, or setup, program that does most of the work of preparing the program to work with the computer, printer, and other devices."
msgid "Install"
msgstr ""

#. "A register (small, high-speed memory circuit within a microprocessor) that contains the address (location) of the instruction to be executed next in the program sequence."
msgid "instruction pointer"
msgstr ""

#. "The conversational exchange of input and output, as when a user enters a question or command and the system immediately responds."
msgid "Interaction"
msgstr ""

msgid "Intercept"
msgstr ""

#. "Synonymous with Rich Text Format. An adaptation of DCA (Document Content Architecture) that is used for transferring formatted text documents between applications, even those applications running on different platforms."
msgid "Interchange File Format"
msgstr ""

#. "1. The point at which a connection is made between two elements so that they can work with each other or exchange information. 2. Software that enables a program to work with the user (the user interface, which can be a command-line interface, menu-driven"
msgid "Interface"
msgstr ""

msgid "Internal bug"
msgstr ""

#. "An error pertaining to the main program code"
msgid "Internal error"
msgstr ""

msgid "International"
msgstr ""

#. "Internet is the network of millions of computers all around the world, connected to each other by some hardware means (cables, wires, phone lines, communication satellites) and communicating with each other using some standard protocols. Internet makes it possible for users of these computers to send and receive electronic mail, browse the World Wide Web, exchange files (using FTP protocol), remotely login into your computer from other places (using telnet), and more."
msgid "Internet"
msgstr ""

#. "A signal sent from an I/O device to the processor, when an error has occurred or when assistance is needed to complete the I/O. When the processor receives an interrupt, it suspends its current operations, saves the status of its work, and transfers contr"
msgid "Interrupt"
msgstr ""

#. "An operator in relational algebra, used in database management. Given two relations (tables), A and B, that have corresponding fields (columns) containing the same types of values, then INTERSECT A, B builds a third relation containing only those tuples ("
msgid "Intersect"
msgstr ""

msgid "Interval"
msgstr ""

msgid "Intuitive"
msgstr ""

#. "Erroneous or unrecognizable because of a flaw in reasoning or an error in input."
msgid "Invalid"
msgstr ""

#. "To reverse something or change it to its opposite. For example, to invert the colors on a monochrome display means to change light to dark and dark to light."
msgid "Invert"
msgstr ""

#. "The reversal of light and dark in the display of selected characters on a video screen."
msgid "Invert Selection"
msgstr ""

msgid "Invisible"
msgstr ""

#. "A piece of hardware that can be used both for providing data to a computer and for receiving data from it, depending on the current situation."
msgid "I/O subsystem"
msgstr ""

#. "A unique address assigned to each computer connected to the Internet or a local network. Has the form a.b.c.d, where a,b,c,d are numbers from 0 to 255, subject to a number of rules and conventions. All communication between computers on the Internet is based on IP addresses; however, on a properly set up network you can instead use domain names (such as www.gnome.org), which are automatically transformed to IP addresses using Domain Name Service (DNS)."
msgid "IP address"
msgstr ""

#. "Acronym for Internet Relay Chat. A service that enables an Internet user to participate in a conversation on line in real time with other users. An IRC channel, maintained by an IRC server, transmits the text typed by each user who has joined the channel."
msgid "IRC"
msgstr ""

#. "A replaceable disk drive developed by Iomega for storing large quantities of data (500MB)."
msgid "Jaz Drive"
msgstr ""

#. "A specified amount of processing performed as a unit by a computer."
msgid "Job"
msgstr ""

#. "Acronym for Joint Photographic Experts Group. An ISO/ITU standard for storing images in compressed form using a discrete cosine transform."
msgid "JPEG"
msgstr ""

#. "1. To align vertically. 2. To align lines of text evenly along both the left and right margins of a column by inserting extra space between the words in each line."
msgid "Justify"
msgstr ""

#. "A desktop environment for UNIX and UNIX-like operating systems; one of two leading desktop environments for Linux (the other one is GNOME). For more information visit <ulink type='http' url='http://www.kde.org'>KDE Web site</ulink>."
msgid "KDE"
msgstr ""

#. "The core component of an operating system, responsible for basic operations such as accessing the files, input/output, managing the processor and memory resources, etc. All other tools, utilities, and applications use the kernel."
msgid "Kernel"
msgstr ""

#. "On a keyboard, the combination of a plastic keycap, a tension mechanism that suspends the keycap but allows it to be pressed down, and an electronic mechanism that records the key press and key release."
msgid "Key"
msgstr ""

#. "A hardware unit with a set of switches that resembles a typewriter keyboard and that conveys information from a user to a computer or data communications circuit."
msgid "Keyboard"
msgstr ""

#. "A keyboard shortcut is a key or combination of keys that provides an alternative to standard ways of performing an action."
msgid "Keyboard shortcut"
msgstr ""

msgid "Keymap control"
msgstr ""

#. "1. A characteristic word, phrase, or code that is stored in a key field and is used to conduct sorting or searching operations on records in a database. 2. Any of the set of words that composes a given programming language or set of operating-system routines."
msgid "Keyword"
msgstr ""

#. "To stop or abort a process in a program or operating system."
msgid "Kill"
msgstr ""

#. "An application of such popularity and widespread standardization that it fuels sales of the hardware platform or operating system for which it was written."
msgid "Kill app"
msgstr ""

#. "A data unit of 1,024 bytes Abbreviated K, KB, or Kbyte."
msgid "Kilobyte"
msgstr ""

#. "An identifier. A label can be a physical item, such as a stick-on tag used to identify disks and other computer equipment, or an electronic label added to floppy disks or hard disks. It can also be a word, symbol, or other group of characters used to identify."
msgid "Label"
msgstr ""

msgid "Lambda"
msgstr ""

#. "A horizontal print orientation in which text or images are printed 'sideways'-s greater than the height."
msgid "Landscape"
msgstr ""

#. "Any artificial language that can be used to define a sequence of instructions that can ultimately be processed and executed by the computer."
msgid "Language"
msgstr ""

#. "A document preparation system based on TeX, developed by Leslie Lamport. By using simple, intuitive commands for text elements such as headers, LaTeX lets the user focus more on document content than document appearance."
msgid "LaTeX"
msgstr ""

#. "A launcher starts a particular application, executes a command, or opens a file. A launcher can reside in a panel or in a menu."
msgid "Launcher"
msgstr ""

#. "A symbol by which a program or application can be started."
msgid "launch icon"
msgstr ""

#. "1. The protocol or protocols operating at a particular level within a protocol suite, such as IP within the TCP/IP suite. Each layer is responsible for providing specific services or functions for computers exchanging information over a communications net"
msgid "Layer"
msgstr ""

#. "The overall plan or design of a document system."
msgid "Layout"
msgstr ""

#. "A paper format."
msgid "Legal"
msgstr ""

#. "The number of linear units of storage space occupied by an object, such as a file on disk or a data structure in a program."
msgid "Length"
msgstr ""

#. "A paper format"
msgid "Letter"
msgstr ""

#. "In programming, a collection of routines stored in a file."
msgid "Library"
msgstr ""

#. "A legal contract between a software provider and a user specifying the rights of the user regarding the software."
msgid "License agreement"
msgstr ""

msgid "Light precipitation"
msgstr ""

msgid "Limits"
msgstr ""

#. "1. Any wire or wires, such as power lines and telephone lines, used to transmit electrical power or signals. 2. In communications, a connection, usually a physical wire or other cable, between sending and receiving (or calling and called) devices."
msgid "Line"
msgstr ""

msgid "line arguments"
msgstr ""

msgid "linear transfer"
msgstr ""

#. "To connect two elements in a data structure by using index variables or pointer variables. A connection between an element in a hypertext document, such as a word, phrase, symbol, or image, and a different element in the document, another document, a file, or a script."
msgid "Link"
msgstr ""

#. "A free Unix-like operating system originally created by Linus Torvalds with the assistance of developers around the world. Developed under the GNU General Public License, the source code for Linux is freely available to everyone. It is developed and released under the GNU General Public License and its source code is freely available to everyone."
msgid "Linux"
msgstr ""

#. "To place information from storage into memory for processing, if it is data, or for execution, if it is program code."
msgid "load"
msgstr ""

#. "1. In communications, a device that can be accessed directly rather than by means of a communications line. 2. In information processing, an operation performed by the computer at hand rather than by a remote computer."
msgid "Local"
msgstr ""

#. "A number specifying a location or address in memory where data is stored."
msgid "Location"
msgstr ""

#. "1. A software security feature that requires a key or dongle in order for the application to run correctly. 2. A mechanical device on some removable storage medium (for example, the write-protect notch on a floppy disk) that prevents the contents from bei"
msgid "Lock"
msgstr ""

#. "A record of transactions or activities that take place on a computer system."
msgid "Log"
msgstr ""

#. "Based on true and false alternatives as opposed to arithmetic calculation of numeric values."
msgid "Logical"
msgstr ""

#. "The process by which a user authenticates herself to a computer system, usually by typing in a username and password."
msgid "Login"
msgstr ""

#. "The process of terminating a session with a computer accessed through a communications line."
msgid "Logout"
msgstr ""

msgid "Look"
msgstr ""

#. "A function, often built into spreadsheet programs, in which a previously constructed table of values called a lookup table is searched for a desired item of information."
msgid "Lookup"
msgstr ""

#. "A set of statements in a program executed repeatedly, either a fixed number of times or until some condition is true or false."
msgid "Loop"
msgstr ""

#. "1. In applications, a set of keystrokes and instructions recorded and saved under a short key code or macro name. 2. In programming languages, a compound instruction put together from simpler instructions."
msgid "Macro"
msgstr ""

#. "A computer system facility that enables sending and holding messages via the computer."
msgid "Mail"
msgstr ""

#. "A disk storage area assigned to a network user for receipt of electronic messages."
msgid "Mailbox"
msgstr ""

#. "An application which a user reads and sends their e-mail with. Also called Mail User Agent (MUA)."
msgid "Mail Client"
msgstr ""

msgid "Mail server"
msgstr ""

#. "A protocol designator used in the HREF of a hyperlink that enables a user to send e-mail to someone."
msgid "Mail to"
msgstr ""

#. "The set of statements in a computer program at which execution of the program begins and that invokes the subroutines of the program."
msgid "Main body"
msgstr ""

#. "Any program that is designed to perform a certain set of housekeeping tasks related to computer operation, such as the maintenance of files."
msgid "Manager"
msgstr ""

#. "A documentation resource commonly provided with UNIX programs. Manual pages typically contain concise technical listings of available command line options and other settings which affect the running of the program. Can be viewed using GNOME Help Browser or by typing man commandname on the command line."
msgid "Man Pages"
msgstr ""

msgid "Manual"
msgstr ""

#. "see 'Man Pages'."
msgid "Manual page"
msgstr ""

#. "In printing, those portions of a page-top, bottom, and sides-outside the main body of text."
msgid "Margins"
msgstr ""

#. "1. In applications and data storage, a symbol or other device used to distinguish one item from others like it. 2. In digital transmission, the state of a communications line (positive or negative) corresponding to a binary 1."
msgid "Mark"
msgstr ""

#. "The process of testing whether two data items are identical or of finding a data item that is identical to a key."
msgid "matching"
msgstr ""

#. "Acronym for multiple-document interface. A user interface in an application that allows the user to have more than one document open at the same time."
msgid "MDI"
msgstr ""

#. "The value in a series of observed values that has exactly as many observed values above it as there are below."
msgid "Median"
msgstr ""

#. "The physical material, such as paper, disk, and tape, used for storing computer-based information."
msgid "media type"
msgstr ""

msgid "Meeting"
msgstr ""

#. "A device where information can be stored and retrieved. In the most general sense, memory can refer to external storage such as disk drives or tape drives; in common usage, it refers only to a computer's main memory."
msgid "Memory"
msgstr ""

#. "A list of possible actions or options available within a program."
msgid "Menu"
msgstr ""

#. "A menubar is a bar at the top of an application window that contains the menus for the application."
msgid "menubar"
msgstr ""

#. "A choice in a menu. Menu items (text or graphics) are typically commands or other options that the user can select."
msgid "menu item"
msgstr ""

#. "To combine two or more items, such as lists, in an ordered way and without changing the basic structure of either."
msgid "Merge"
msgstr ""

#. "Information generated by an application that informs the user about the status of a process."
msgid "Message"
msgstr ""

#. "Data about data. For example, the title, subject, author, and size of a file constitute metadata about the file."
msgid "Metadata"
msgstr ""

#. "A device-independent file for storing or display."
msgid "Metafile"
msgstr ""

#. "A 'type' of the file, describing what kind of data and in which format this file contains; for example, MIME type image/jpeg is used for graphic files in JPEG format. Used by many applications (such as file manager) to determine what application should be used to open or edit a given file. This can be configured using GNOME Control Center. The acronym MIME stands for Multipurpose Internet Mail Extension, since originally it was used to describe types of files sent in e-mail."
msgid "MIME Type"
msgstr ""

msgid "mini icons"
msgstr ""

#. "In a graphical user interface, to hide a window without shutting down the program responsible for the window."
msgid "Minimize"
msgstr ""

#. "A small operating system that is very similar to UNIX. MINIX was written for educational purposes by Prof. Andrew S. Tanenbaum of Vrije Universiteit, Amsterdam."
msgid "MINIX"
msgstr ""

msgid "minor faults"
msgstr ""

#. "An image that is an exact duplicate of the original with the exception that one dimension is reversed."
msgid "mirror"
msgstr ""

#. "In multimedia applications, a device used to simultaneously combine and blend several inputs into one or two outputs."
msgid "mixer device"
msgstr ""

#. "The value of a series of observed values that is the most frequently observed, as exhibited by a frequency-distribution curve."
msgid "Modal (value)"
msgstr ""

#. "The operational state of a computer or a program."
msgid "Mode"
msgstr ""

#. "A mathematical or graphical representation of a real-world situation or object. Models can generally be changed or manipulated so that their creators can see how the real version might be affected by modifications or varying conditions."
msgid "Model"
msgstr ""

#. "Short for modulator/demodulator. A communications device that enables a computer to transmit information over a standard telephone line."
msgid "Modem"
msgstr ""

#. "A key on the keyboard that, when held down while another key is pressed, changes the meaning of the keystroke."
msgid "Modifier"
msgstr ""

msgid "Modify"
msgstr ""

#. "1. In programming, a collection of routines and data structures that performs a particular task or implements a particular abstract data type. 2. In hardware, a self-contained component that can provide a complete function to a system and can be interchan"
msgid "Module"
msgstr ""

#. "The device on which images generated by the computer's video adapter are displayed."
msgid "Monitor"
msgstr ""

#. "A monitor that displays images in only one color: black on white."
msgid "monochrome"
msgstr ""

#. "A command instructing the operating system to incorporate contents of a device (such as a hard drive or a CD-ROM) into the system's link file system. Requires the device name (e.g. /dev/cdrom) and the mount point, i.e. the name of the directory under which the contents of the device will be shown (e.g., /mnt/cdrom). You must mount any device before you can access files on it, and unmount it before physically disconnnecting or removing the drive."
msgid "Mount"
msgstr ""

#. "An small icon (usually an arrow) used to indicate the position of the mouse on the desktop."
msgid "Mouse Cursor"
msgstr ""

#. "A command or instruction to transfer information from one location to another."
msgid "Move"
msgstr ""

#. "Acronym for Microsoft"
msgid "MS"
msgstr ""

#. "Short for Microsoft Disk Operating System. A single-tasking, single-user operating system with a command-line interface, released in 1981, for IBM PCs and compatibles."
msgid "MSDOS"
msgstr ""

#. "Acronym for Maximum Transmission Unit, the largest unit of data that can be transmitted on a given physical medium. MTU size varies, depending on the network."
msgid "MTU"
msgstr ""

#. "Nautilus is the next generation file manager for GNOME."
msgid "Nautilus"
msgstr ""

#. "See: Binomial distribution"
msgid "Negative Binomial"
msgstr ""

#. "A 32-bit bit mask which shows how an Internet address is to be divided into network, subnet and host parts."
msgid "Netmask"
msgstr ""

msgid "Netscape"
msgstr ""

#. "A group of computers and associated devices that are connected by communications facilities."
msgid "Network"
msgstr ""

msgid "News Site"
msgstr ""

msgid "NO-DAEMON"
msgstr ""

#. "An addressable point on a network. A device, such as a client computer, a server, or a shared printer, that is connected to the network and is capable of communicating with other network devices."
msgid "node"
msgstr ""

#. "In statistics, a type of function that describes the probabilities of the possible values of a random variable."
msgid "Normal distribution"
msgstr ""

#. "Any computer designed to be moved easily. Notebooks or portable computers can be characterized by size and weight."
msgid "Notebook"
msgstr ""

#. "A window displayed when an application generates a warning or error message that requires action before the user can proceed."
msgid "Notice"
msgstr ""

msgid "Notification"
msgstr ""

msgid "Number"
msgstr ""

msgid "Number Converter"
msgstr ""

msgid "Numbered List"
msgstr ""

msgid "Number Theory"
msgstr ""

#. "Pertaining to the digits 0 to 9."
msgid "Numeric"
msgstr ""

#. "Output from a compiler or an assembler, that was translated from the source code of a program and is itself executable machine code or is suitable for processing to produce executable machine code."
msgid "Object code"
msgstr ""

#. "Describing a style of text created by slanting a roman font to simulate italics."
msgid "oblique"
msgstr ""

msgid "Observations"
msgstr ""

#. "No longer required or outdated."
msgid "Obsolete"
msgstr ""

#. "In reference to a computing device or a program, unable to communicate with or be controlled by a computer. In reference to one or more computers, being disconnected from a network."
msgid "Offline"
msgstr ""

#. "In reference to a computing device or a program, activated and ready for operation; connected to or being controlled by a system."
msgid "Online"
msgstr ""

#. "Reciprocal of transmission ratio."
msgid "Opacity"
msgstr ""

#. "Being accessible."
msgid "Open"
msgstr ""

#. "Refers to software for which both the executable files and the source code can be freely redistributed and re-used in other products. This term was introduced by <ulink type='http' url='http://www.opensource.org/'>Open Source Initiative</ulink>; it is very close, but not identical to the notion of free software used by the Free software Foundation."
msgid "Open Source"
msgstr ""

#. "The software that controls the allocation and usage of hardware resources such as memory, central processing unit (CPU) time, disk space, and peripheral devices."
msgid "Operating System"
msgstr ""

#. "1. A specific action carried out by a computer in the process of executing a program. 2. In mathematics, an action performed on a set of entities that produces a new entity."
msgid "Operation"
msgstr ""

#. "Accepted but not required by a command or system."
msgid "optional"
msgstr ""

#. "A menu choice in many graphical user interface applications that allows the user to specify how the application will act each time it is used."
msgid "Options"
msgstr ""

#. "A logical operation for combining two bits (0 or 1) or two Boolean values (false or true). If one or both values are 1 (true), it returns the value 1 (true)."
msgid "OR"
msgstr ""

#. "1. In computing, the relative significance of a digit or byte. High-order refers to the most significant (usually leftmost) digit or byte; low-order refers to the least significant (usually rightmost) digit or byte. 2. The sequence in which arithmetic ope"
msgid "Order"
msgstr ""

#. "The way text or images are printed, i.e. either longways or sideways."
msgid "Orientation"
msgstr ""

#. "The location of the Cartesian coordinates from which the axes that define 2-D and 3-D-space originate. This is the location (0,0)."
msgid "Origin"
msgstr ""

msgid "Orthflow"
msgstr ""

msgid "Outline"
msgstr ""

#. "The results of processing, whether sent to the screen or printer, stored on disk as a file, or sent to another computer in a network."
msgid "Output"
msgstr ""

#. "A text-entry mode in which newly typed characters replace existing characters under or to the left of the cursor insertion point."
msgid "Overwrite"
msgstr ""

#. "The person who created a file or directory."
msgid "Owner"
msgstr ""

#. "To store information in a more compact form."
msgid "Pack"
msgstr ""

#. "A computer application consisting of one or more programs created to perform a particular type of work or grouped for modular installation."
msgid "Package"
msgstr ""

#. "1. A unit of information transmitted as a whole from one device to another on a network. 2. In packet-switching networks, a transmission unit of fixed maximum size."
msgid "Packet"
msgstr ""

#. "In data storage, the addition of one or more bits, usually zeros, to a block of data in order to fill it, to force the actual data bits into a certain position, or to prevent the data from duplicating a bit pattern that has an established meaning, such as"
msgid "Padding"
msgstr ""

#. "1. In word processing, the text and display elements to be printed on one side of a sheet of paper. 2. A fixed-size block of memory (8192 contiguous byte locations). 2. A Web-page."
msgid "Page"
msgstr ""

msgid "Pager"
msgstr ""

#. "In paint programs, a collection of drawing tools, such as patterns, colors, brush shapes, and different line widths."
msgid "Palette"
msgstr ""

#. "A pane is a subdivision of a window. For example, the Nautilus window contains a side pane and a view pane."
msgid "pane"
msgstr ""

#. "A control area."
msgid "Panel"
msgstr ""

msgid "Panelize"
msgstr ""

#. "In programming, a value that is given to a variable before an expression is evaluated by a program. A parameter can be text, a number, or an argument name assigned to a value that is passed from one routine to another."
msgid "Parameter"
msgstr ""

msgid "Parcel"
msgstr ""

#. "To break input into smaller chunks so that a program can act upon the information."
msgid "Parse"
msgstr ""

#. "Hard disks and other similar devices can be 'divided' into parts which, for all practical purposes, can be used as separate disks; these parts are called partitions. For example, you can create partitions of different types (e.g., FAT32 used by Windows and ext2 used by Linux) on the same disk, format them independently of each other, and so on."
msgid "Partition"
msgstr ""

#. "A string of typable characters (letters, numbers, punctuation marks, etc.) used to authenticate a user's identity. Required for logging in."
msgid "Password"
msgstr ""

#. "To insert text or a graphic that has been cut or copied from one document into a different location in the same or a different document."
msgid "Paste"
msgstr ""

#. "1. In communications, a link between two nodes in a network. 2. A route through a structured collection of information. 3. In file storage, the route followed by the operating system through the directories to a file."
msgid "Path"
msgstr ""

#. "Objects with meaningful regularities."
msgid "Pattern"
msgstr ""

msgid "Peak indicator"
msgstr ""

#. "Statistical concept to describe the correlation coefficient between two variants."
msgid "Pearson Correlation"
msgstr ""

msgid "pending signals"
msgstr ""

#. "The length of time required for an oscillation to complete one full cycle."
msgid "Period"
msgstr ""

msgid "Periodic"
msgstr ""

#. "Acronym for Practical Extraction and Report Language. An interpreted language, based on C and several UNIX utilities."
msgid "Perl"
msgstr ""

#. "A program in Perl is known as a script."
msgid "Perl Script"
msgstr ""

#. "In a networked or multiuser computer environment, the ability of a particular user to access a particular resource by means of his or her user account. Permissions are granted by the system administrator."
msgid "Permission"
msgstr ""

#. "Memory actually present in the system, as opposed to virtual memory."
msgid "physical memory"
msgstr ""

msgid "picker button"
msgstr ""

msgid "Picker Settings"
msgstr ""

#. "The ID number by which the system identifies individual processes. The first process to run on the system has PID 0."
msgid "PID"
msgstr ""

msgid "Pilot device"
msgstr ""

#. "1. Software connection between two programs. 2. The UNIX operator 
msgid "Pipe"
msgstr ""

#. "A single element, or 'dot', on the computer's screen. A pixel's color is made up of a mixture of red, green and blue light. Screen resolution is measured in pixels."
msgid "Pixel"
msgstr ""

#. "A data structure that describes the pixel image of a graphic, including such features as color, image, resolution, dimensions, storage format, and number of bits used to describe each pixel."
msgid "Pixmap"
msgstr ""

msgid "Place"
msgstr ""

msgid "Play"
msgstr ""

#. "A small software program that plugs into a larger application to provide added functionality."
msgid "Plug-in"
msgstr ""

#. "1. A unit of measure used in printing, equal to approximately 1/72 of an inch. Character height and the amount of space (leading) between lines of text are usually specified in points. 2. A single pixel on the screen, identified by its row and column numb"
msgid "Point"
msgstr ""

#. "A mathematical curve often used in statistics and simulation to represent the likelihood of some event occurring when the average likelihood is known."
msgid "Poisson distribution"
msgstr ""

msgid "Policy"
msgstr ""

#. "Any two-dimensional closed (planar) shape composed of connected line segments (vectors), such as a hexagon, an octagon, or a triangle."
msgid "Polygon"
msgstr ""

#. "An open shape consisting of multiple connected segments. Polylines are used in CAD and other graphics programs."
msgid "Polyline"
msgstr ""

msgid "Pooled Variance"
msgstr ""

#. "In a graphical user interface, a menu that appears on-screen when a user selects a certain item."
msgid "popup menu"
msgstr ""

#. "An interface through which data is transferred between a computer and other devices (such as a printer, mouse, keyboard or monitor), a network, or a direct connection to another computer."
msgid "port"
msgstr ""

#. "A vertical print orientation in which the page or screen image is taller than it is wide."
msgid "Portrait"
msgstr ""

#. "Synonym for Mailbox"
msgid "Postal Box"
msgstr ""

#. "The server and associated storage and mail handling services that provide the centralized location for collection and distribution of e-mail over a network."
msgid "Post Office"
msgstr ""

#. "A device or a software routine, such as a linker, that operates on data manipulated first by another processor."
msgid "Post Processor"
msgstr ""

#. "A language for describing printed pages, developed by <ulink type="http" url="http://www.adobe.com">Adobe Corporation</ulink>. Can be used to describe both graphics and text, black and white or color.Postscript is the de-facto standard for quality printing; almost all printing in UNIX is done by converting the data to be printed to Postscript before sending it to printer. If your printer does not have built-in Postscript capabilities, then your system is probably configured to convert Postscript to something you printer can print. Postscript files can also be saved to disk; they usually have extension .ps. There is a number of utilities for viewing Postscript files, such as gv or ggv."
msgid "PostScript"
msgstr ""

msgid "power management"
msgstr ""

#. "Point-to-point protocol; a protocol allowing a computer to connect to a TCP/IP network via a modem. A PPP connection allows an ordinary home computer connected to a telephone line to become a part of the Internet."
msgid "PPP"
msgstr ""

#. "A menu choice in many graphical user interface applications that allows the user to specify how the application will act each time it is used."
msgid "Preferences"
msgstr ""

msgid "Prefix"
msgstr ""

#. "In word processors and other applications, the feature that formats a document for printing but displays it on the video monitor rather than sending it directly to the printer."
msgid "Preview"
msgstr ""

#. "For pigments these are red, yellow and blue."
msgid "Primary Colors"
msgstr ""

#. "In computing, to send information to a printer."
msgid "Print"
msgstr ""

#. "The area on the paper, excluding margins, where the printer can print data."
msgid "Print area"
msgstr ""

#. "A computer peripheral that puts text or a computer-generated image on paper or on another medium, such as a transparency film."
msgid "Printer"
msgstr ""

#. "The relative ranking of items. Items with a higher priority have precedence in receiving the attention of the microprocessor and the use of system resources."
msgid "Priority"
msgstr ""

#. "The concept that a user's data, such as stored files and e-mail, is not to be examined by anyone else without that user's permission."
msgid "Privacy"
msgstr ""

#. "One of two keys in public key encryption. The user keeps the private key secret and uses it to encrypt digital signatures and to decrypt received messages."
msgid "Private key"
msgstr ""

#. "Messages that have been encrypted to prevent them being read by anybody but the intended recipient."
msgid "Private Messages"
msgstr ""

msgid "Problem"
msgstr ""

#. "A task run by the operating system. UNIX is a multitasking system, so at any given moment there are many processes running. Usually, each command or application you start is run as a new process; some applications may run several processes. In addition, there is also a number of system processes which run in the background to ensure proper functioning of the system. Each process has a unique ID number (PID). You can view the list of all the processes running on your system using GNOME System monitor (gtop) or Ktop."
msgid "Process"
msgstr ""

#. "PID; the ID number by which the system identifies individual processes. The first process to run on the system has PID 0."
msgid "Process ID"
msgstr ""

#. "A hardware device that executes the commands in a stored program in the computer system. In addition to the CPU, many sophisticated graphics systems contain a dedicated processor for the graphics accelerator."
msgid "Processor"
msgstr ""

msgid "profile"
msgstr ""

#. "A sequence of instructions that can be executed by a computer."
msgid "Program"
msgstr ""

msgid "Progress"
msgstr ""

#. "An indicator which shows the status of a process."
msgid "Progress Bar"
msgstr ""

msgid "project"
msgstr ""

#. "Travel of a signal, such as an Internet packet, from its source to one or more destinations."
msgid "Propagation"
msgstr ""

#. "A characteristic or parameter of an object or device. Properties of a file, for example, include type, size, and creation date"
msgid "Properties"
msgstr ""

#. "A set of characters in a particular style and size in which a variable amount of horizontal space is allotted to each letter or number."
msgid "Proportional font"
msgstr ""

#. "Safeguarded against accidental erasure or change or from unwanted inspection of others."
msgid "Protected"
msgstr ""

msgid "protected workbooks"
msgstr ""

msgid "Protection"
msgstr ""

#. "A set of rules or standards designed to enable computers to connect with one another and to exchange information with as little error as possible."
msgid "Protocol"
msgstr ""

msgid "Provision"
msgstr ""

#. "A computer (or the software that runs on it) that acts as a barrier between a network and the Internet by presenting only a single network address to external sites."
msgid "Proxy"
msgstr ""

#. "A firewall component that manages Internet traffic to and from a local area network (LAN) and can provide other features, such as document caching and access control."
msgid "proxy server"
msgstr ""

msgid "Public"
msgstr ""

#. "One of two keys in public key encryption. The user releases this key to the public, who can use it for encrypting messages to be sent to the user and for decrypting the user's digital signature."
msgid "Public Key"
msgstr ""

#. "A specific set of instructions for extracting particular data."
msgid "Query"
msgstr ""

#. "A line or list formed by items in a system waiting for service."
msgid "Queue"
msgstr ""

#. "1. An FTP command that instructs the server to drop the current connection with the client from which it received the command. 2. A command in many applications for exiting the program."
msgid "Quit"
msgstr ""

msgid "Quoting"
msgstr ""

msgid "Radar map"
msgstr ""

msgid "Radio"
msgstr ""

#. "In graphical user interfaces, a means of selecting one of several options, usually within a dialog box. A radio button appears as a small circle that, when selected, has a smaller, filled circle inside it."
msgid "Radio Button"
msgstr ""

#. "Specifically, a reference to an arbitrary or unpredictable situation or event."
msgid "Random"
msgstr ""

#. "A block of cells selected for similar treatment in a spreadsheet."
msgid "Range"
msgstr ""

msgid "Rank"
msgstr ""

#. "Specified limit to operating conditions, e.g. current rating."
msgid "Rating"
msgstr ""

msgid "Ratio"
msgstr ""

#. "Unprocessed, typically unformatted, data, such as a stream of bits that has not been filtered for commands or special characters."
msgid "Raw data"
msgstr ""

msgid "Raw memory"
msgstr ""

msgid "Readout"
msgstr ""

msgid "ready..."
msgstr ""

#. "See Physical memory."
msgid "Real Memory"
msgstr ""

msgid "real path"
msgstr ""

#. "Relating to a time frame imposed by external constraints. Real-time operations are those in which the machine's activities match the human perception of time."
msgid "Real time"
msgstr ""

#. "To restart a computer by reloading the operating system."
msgid "Reboot"
msgstr ""

#. "To accept data from an external communications system, such as a local area network (LAN) or a telephone line, and store the data as a file."
msgid "Receive"
msgstr ""

#. "Synonymous with Sensitivity."
msgid "Receptivity"
msgstr ""

#. "1. A data structure that is a collection of fields (elements), each with its own name and type. 2. To retain or write information, usually in a file."
msgid "Record"
msgstr ""

#. "A parallelogram whose angles are right angles."
msgid "Rectangle"
msgstr ""

msgid "Recurrence"
msgstr ""

#. "The ability of a routine to call itself. Recursion enables certain algorithms to be implemented with small, simple routines."
msgid "Recursion"
msgstr ""

msgid "Redisplay"
msgstr ""

#. "This reverses the effect of the last undo operation on an object."
msgid "Redo"
msgstr ""

#. "1. To retrace a video screen at frequent intervals. 2. To recharge dynamic random access memory chips (DRAMs) so that they continue to retain the information stored in them."
msgid "Refresh"
msgstr ""

#. "An area dedicated to or reserved for a particular purpose."
msgid "Region"
msgstr ""

#. "In statistics, an analysis of the degree to which variations in an independent variable affect a dependent variable (a variable whose value depends on the value of another variable)."
msgid "Regression analysis"
msgstr ""

msgid "regular"
msgstr ""

#. "A pattern representing a class of character strings."
msgid "Regular expression"
msgstr ""

#. "To govern by a set of rules or to require the adherence to standards."
msgid "Regulate"
msgstr ""

msgid "Relationship"
msgstr ""

#. "1. A particular version of a piece of software, most commonly associated with the most recent version. 2. A version of a product that is available in general distribution."
msgid "Release"
msgstr ""

#. "Not in the immediate vicinity, as a computer or other device located in another place and accessible through some type of cable or communications link."
msgid "Remote"
msgstr ""

#. "To delete permanently."
msgid "Remove"
msgstr ""

#. "A command in most file transfer protocol (FTP) clients and in many other systems that allows the user to assign a new name to a file or files."
msgid "Rename"
msgstr ""

#. "A command that causes all information to be repeated."
msgid "Repeat"
msgstr ""

#. "To put new data in the place of other data, usually after conducting a search for the data to be replaced."
msgid "Replace"
msgstr ""

#. "The presentation of information about a given topic, typically in printed form. Reports prepared with computers and appropriate software can include text, graphics, and charts."
msgid "Reports"
msgstr ""

msgid "reserved blocks"
msgstr ""

#. "To restart a computer without turning off its power."
msgid "Reset"
msgstr ""

#. "Computer programs or data are resident as long as they remain on a certain storage device."
msgid "Resident"
msgstr ""

msgid "Resident memory"
msgstr ""

msgid "Residual"
msgstr ""

#. "To make an object or space larger or smaller."
msgid "Resize"
msgstr ""

#. "A measurement indicating the height and width of the visible screen of a computer in pixels."
msgid "Resolution"
msgstr ""

#. "The data structures, templates, definition procedures, management routines, icon maps, and so forth associated with a particular resource, such as a menu, window, or dialog box."
msgid "Resource element"
msgstr ""

#. "Synonym of Reboot."
msgid "Restart"
msgstr ""

#. "To take up a process exactly where it had been interrupted or stopped."
msgid "Resume"
msgstr ""

#. "To obtain a specific requested item or set of data by locating it and returning it to a program or to the user."
msgid "Retrieve"
msgstr ""

#. "mc.pot"
msgid "Retry"
msgstr ""

#. "A key on a keyboard that is used to terminate input of a field or record or to execute the default action of a dialog box."
msgid "Return"
msgstr ""

#. "The reversal of light and dark in the display of selected characters on a video screen."
msgid "Reverse video"
msgstr ""

#. "To return to the last saved version of a document."
msgid "Revert"
msgstr ""

#. "The privileged user on a UNIX system; has full control over the system and all files on it, including those of other users. Is typically used by system administrator for system maintenance."
msgid "Root"
msgstr ""

#. "The top level directory of a UNIX file system, containing all other files and directories. Root directory is denoted by a single slash (/)."
msgid "Root Directory"
msgstr ""

#. "The background of an X11 desktop, in which background images ('wallpaper') or running programs may be displayed."
msgid "Root Window"
msgstr ""

#. "To turn a model or other graphical image so that it is viewed at a different angle."
msgid "Rotate"
msgstr ""

#. "A series of items arranged horizontally."
msgid "Row"
msgstr ""

#. "A file containing in it in a packed form all the files comprising an application (executable files, documentation, configuration, etc.), plus some extra information about the application, such as a brief description and dependency information. The RPM format makes installing, un-installing, upgrading, and keeping track of the applications installed on your system very easy. There is a number of tools available for working with RPM packages, such as gnorpm or Kpackage. For those who prefer the command line, there is also the rpm command. See the documentation for these utilities or <ulink type="http" url="http://www.rpm.org">RPM's Web page</ulink> for more information. RPM format was developed by <ulink type='http' url='http://www.redhat.com'>Red Hat, Inc</ulink>; the acronym RPM stands for RPM Package Manager."
msgid "RPM package"
msgstr ""

#. "To execute a program."
msgid "Run"
msgstr ""

msgid "Sample"
msgstr ""

#. "In statistics, gathering data from a representative subset of a larger group. 2. The conversion of analog signals to digital format. 3. The frequency with which samples of a physical variable, such as sound, are taken."
msgid "Sampling"
msgstr ""

#. "In color graphics and printing, the amount of color in a specified hue."
msgid "Saturation"
msgstr ""

#. "To write data (typically a file) to a storage medium, such as a disk or tape."
msgid "Save"
msgstr ""

msgid "Save As"
msgstr ""

#. "Of or relating to the characteristic of a piece of hardware or software or a network that makes it possible for it to expand-or shrink-to meet future needs and circumstances."
msgid "Scalable"
msgstr ""

#. "A factor, coefficient, or variable consisting of a single value (as opposed to a record, an array, or some other complex data structure)."
msgid "Scalar"
msgstr ""

#. "A horizontal or vertical line on a graph that shows minimum, maximum, and interval values for the data plotted."
msgid "Scale"
msgstr ""

#. "The amount by which a graphical image is enlarged or reduced."
msgid "Scaling Factor"
msgstr ""

#. "In optical technologies, to move a light-sensitive device across an image-bearing surface such as a page of text, converting the light and dark areas on the surface to binary digits that can be interpreted by a computer."
msgid "Scan"
msgstr ""

#. "An operating-system process that starts and ends tasks (programs), manages concurrently running processes, and allocates system resources."
msgid "schedule manager"
msgstr ""

#. "A description of a database to a database management system (DBMS) in the language provided by the DBMS."
msgid "schema"
msgstr ""

#. "A floating-point method of representing a number, especially a very large or very small one, in which numbers are expressed as products consisting of a number between 1 and 10 multiplied by a power of 10."
msgid "Scientific notation"
msgstr ""

#. "The physical monitor device of a computer, consisting of a cathode ray tube, liquid crystal display, or similar means of displaying pixels; the visible picture displayed on the monitor."
msgid "Screen"
msgstr ""

#. "A program which blanks the screen or displays pretty or entertaining graphics after a period of inactivity on the console. Originally intended to prevent 'burn-in' of images on older cathode-ray tubes, screensavers are now used primarily for entertainment purposes or to lock an unused terminal, requiring the user to enter a password to return to the normal display."
msgid "Screensaver"
msgstr ""

#. "A program written in an interpreted language, i.e. a language where the commands are executed one by one as you enter them (as opposed to compiled languages, in which the whole program must first be translated into machine codes (compiled) to create an executable file). By far the most common type of scripts are shell scripts, which are simply sequences of shell commands. Other popular types of scripts are javascripts used in Web pages, perl scripts and Tcl/Tk scripts."
msgid "Script"
msgstr ""

#. "To move a document or other data in a window in order to view a particular portion of the document."
msgid "Scroll"
msgstr ""

#. "In some graphical user interfaces, a vertical or horizontal bar at the side or bottom of a display area that can be used with a mouse for moving around in that area."
msgid "Scrollbars"
msgstr ""

#. "Small Computer System Interface; an interface for connecting various computer components, such as hard drives. Works faster than the more common IDE interface, but is more expensive, so it is used mostly on servers."
msgid "SCSI"
msgstr ""

#. "The process of seeking a particular file or specific data."
msgid "Search"
msgstr ""

msgid "Search Domains"
msgstr ""

#. "The string of characters to be matched in a search-typically a text string."
msgid "search string"
msgstr ""

#. "Colors produced by mixing primary colors."
msgid "Secondary Colors"
msgstr ""

#. "A communications link that has been protected against unauthorized access, operation, or use by means of isolation from the public network, encryption, or other forms of control."
msgid "Secure channel"
msgstr ""

msgid "Secure keyboard"
msgstr ""

#. "Protection of a computer system or network and its data from harm or loss."
msgid "Security"
msgstr ""

#. "A section of a program that, when compiled, occupies a contiguous address space and that is usually position independent; that is, it can be loaded anywhere in memory."
msgid "Segment"
msgstr ""

#. "A program crash. More precisely, this is what happens when a program tries to access resources which do not belong to it; in such a case, for security reasons the operating system immediately kills the offending program. Segfaults are almost always caused by bugs in the program."
msgid "Segmentation Fault"
msgstr ""

#. "In general computer use, to specify a block of data or text on screen by highlighting it. In information processing, to choose from a number of options or alternatives."
msgid "Select"
msgstr ""

#. "In applications, the highlighted portion of an on-screen document."
msgid "Selection"
msgstr ""

#. "To transmit a message or file through a communications channel."
msgid "Send"
msgstr ""

msgid "Sense"
msgstr ""

#. "Capable ot receiving stimuli."
msgid "Sensitive"
msgstr ""

#. "A punctuation character used to delimit character strings."
msgid "Separator"
msgstr ""

#. "1. On a local area network (LAN), a computer running administrative software that controls access to the network and its resources and provides resources to computers functioning as workstations on the network. 2. On the Internet or other network, a compu"
msgid "Server"
msgstr ""

#. "1. The time during which a program is running. In most interactive programs, a session is the time during which the program accepts input and processes information. 2. In communications, the time during which two computers maintain a connection."
msgid "Session"
msgstr ""

#. "1. To change the value of a bit to 1. 2. To establish a particular condition."
msgid "Set"
msgstr ""

#. "Controls for choosing predetermined values."
msgid "Settings"
msgstr ""

#. "1. A computer along with all its devices. 2. The procedures involved in preparing a software program or application to operate within a computer."
msgid "Setup"
msgstr ""

msgid "Severity"
msgstr ""

msgid "shaped text"
msgstr ""

#. "To make files, directories, or folders accessible to other users over a network."
msgid "Share"
msgstr ""

#. "On a local area network, a directory on a disk that is located on a computer other than the one the user is operating and that can be accessed by all users on the network."
msgid "Shared Memory"
msgstr ""

#. "Any of a number of UNIX programs which interpret commands typed by the user before passing them to the operating system and provide other features such as command history, aliasing, and scripting. Examples include bash and tcsh. Shells are often displayed in a terminal window."
msgid "Shell"
msgstr ""

#. "A keyboard key that, when pressed in combination with another key, gives that key an alternative meaning; for example, producing an uppercase character when a letter key is pressed."
msgid "Shift key"
msgstr ""

msgid "Show"
msgstr ""

#. "To close a program or operating system in a manner ensuring that no data is lost."
msgid "Shut Down"
msgstr ""

#. "1. Any electrical quantity, such as voltage, current, or frequency, that can be used to transmit information. 2. A beep or tone from a computer's speaker or a prompt displayed on screen."
msgid "Signal"
msgstr ""

#. "A sequence of data used for identification, such as text appended to an e-mail message or fax."
msgid "signature"
msgstr ""

#. "A block of text that an e-mail client or a newsreader automatically places at the end of every message or article before the message or article is transmitted."
msgid "signature block"
msgstr ""

#. "A control in the upper right corner of the frame of a window. When the user clicks on the size box, the window toggles between the size the user has set for it by dragging and the maximum size."
msgid "Size box"
msgstr ""

#. "The difference between what is and what should be-for example, the misalignment of a page that prevents accurate reproduction, or the difference between input and output when circuits do not respond evenly to a propagated signal."
msgid "Skewness"
msgstr ""

msgid "Skip"
msgstr ""

msgid "Slant"
msgstr ""

msgid "Slashed Cross"
msgstr ""

#. "Any device, including a computer, that is controlled by another computer, referred to as the master."
msgid "slave"
msgstr ""

#. "1. In a multiprocessing environment, a temporary state of suspension during which a process remains in memory so that some event, such as an interrupt or call from another process, can 'awaken' it. 2. In programming, a state of suspension caused by a loop"
msgid "Sleeping"
msgstr ""

#. "A control that enables the user to set a value in a range."
msgid "slider"
msgstr ""

#. "Acronym for Serial Line Internet Protocol. A data link protocol that allows transmission of TCP/IP data packets over dial-up telephone connections, thus enabling a computer or a LAN to be connected to the Internet or some other network. It is an older, le"
msgid "SLIP"
msgstr ""

msgid "slow terminals"
msgstr ""

#. "A synonym for intelligent."
msgid "Smart"
msgstr ""

#. "A terminal that contains a microprocessor and random access memory (RAM) and that does some rudimentary processing without intervention from the host computer."
msgid "Smart terminal"
msgstr ""

#. "1. To eliminate irregularities in statistical data by some process such as continuous averaging or by removing random (irrelevant) values. 2. In graphics, to remove jagged edges from a figure or line."
msgid "smooth"
msgstr ""

#. "Simple Mail Transfer Protocol; a protocol used for exchanging electronic mail messages between machines on a network."
msgid "SMTP"
msgstr ""

#. "A copy of main memory or video memory at a given instant, sent to the printer or hard disk."
msgid "Snap"
msgstr ""

msgid "Snooze"
msgstr ""

#. "A software endpoint for network communication."
msgid "Socket"
msgstr ""

msgid "SOCKS Server"
msgstr ""

#. "A user-created display object that can be assigned an accelerator key combination and is linked to an operation or process."
msgid "soft keys"
msgstr ""

msgid "software bug"
msgstr ""

msgid "Software Foundation"
msgstr ""

msgid "Solid lines"
msgstr ""

#. "A geometric shape or construction that has continuity in length, width, and depth and is treated by a program as if it had both surface and internal substance."
msgid "Solid model"
msgstr ""

#. "To organize data, typically a set of records, in a particular order."
msgid "Sort"
msgstr ""

#. "A type of expansion board on PC-compatible computers that allows the playback and recording of sound, such as from a WAV or MIDI file or a music CD-ROM. Most"
msgid "sound card"
msgstr ""

#. "In information processing, a disk, file, document, or other collection of information from which data is taken or moved."
msgid "Source"
msgstr ""

#. "Human-readable program statements written by a programmer or developer in a high-level or assembly language that are not directly readable by a computer. Source code needs to be compiled into object code before it can be executed by a computer."
msgid "Source code"
msgstr ""

#. "A character that is entered by pressing the Spacebar on the keyboard and that typically appears on the screen as a blank space."
msgid "Space character"
msgstr ""

#. "Useless e-mail. Spam normally comes in forms of chain-letters and advertisements for websites or services."
msgid "Spam"
msgstr ""

#. "Any character that is not alphabetic, numeric, or the space character (for example, a punctuation character)."
msgid "Special character"
msgstr ""

msgid "Spell"
msgstr ""

#. "An application that employs a disk-based dictionary to check for misspellings in a document."
msgid "Spell Checker"
msgstr ""

#. "To store a data document in a queue, where it awaits its turn to be printed."
msgid "spool"
msgstr ""

msgid "Stabilize"
msgstr ""

#. "A region of reserved memory in which programs store status data such as procedure and function call addresses, passed parameters, and sometimes local variables."
msgid "Stack"
msgstr ""

#. "1. A de jure technical guideline advocated by a recognized noncommercial or government organization that is used to establish uniformity in an area of hardware or software development. 2. A de facto technical guideline for hardware or software development that occurs when a product or philosophy is developed by a single company and, through success and imitation, becomes so widely used that deviation from the norm causes compatibility p"
msgid "Standard"
msgstr ""

#. "In statistics, a measure of the dispersion of a group of measurements relative to the mean (average) of that group."
msgid "Standard deviation"
msgstr ""

msgid "Standby"
msgstr ""

msgid "Start"
msgstr ""

#. "The process of starting or resetting a computer."
msgid "Startup"
msgstr ""

msgid "startup files"
msgstr ""

#. "The application that takes control of the system when the computer is turned on."
msgid "Startup Program"
msgstr ""

#. "Synonymous with Status"
msgid "State"
msgstr ""

#. "The branch of mathematics that deals with the relationships among groups of measurements and with the relevance of similarities and differences in those relationships."
msgid "Statistics"
msgstr ""

#. "The condition at a particular time of any of numerous elements of computing-a device, a communications channel, a network station, a program, a bit, or other element-used to report on or to control computer operations."
msgid "Status"
msgstr ""

#. "A statusbar is a bar at the bottom of a window that provides information about the current state of what you are viewing in the window."
msgid "statusbar"
msgstr ""

msgid "step increment"
msgstr ""

msgid "Stereotype"
msgstr ""

msgid "sticky notes"
msgstr ""

msgid "Stock Ticker"
msgstr ""

#. "In computing, any device in or on which information can be kept. Microcomputers have two main types of storage: random access memory (RAM) and disk drives and other external storage media."
msgid "Storage"
msgstr ""

#. "One or more lines drawn through a selected range of text, usually to show deletion or the intent to delete."
msgid "Strikethrough"
msgstr ""

#. "A data structure composed of a sequence of characters usually representing human-readable text."
msgid "String"
msgstr ""

msgid "stripchart program"
msgstr ""

msgid "structure diagram"
msgstr ""

msgid "Style"
msgstr ""

#. "A directory (logical grouping of related files) within another directory."
msgid "Subdirectory"
msgstr ""

#. "Topic line in an e-mail message"
msgid "Subject"
msgstr ""

#. "A menu that resides within another menu."
msgid "Submenu"
msgstr ""

#. "A function that passes a job, function or setting to the system for processing"
msgid "Submit"
msgstr ""

#. "1. In general, a network that forms part of a larger network. 2. In terms of the ISO/OSI reference model, the subnet comprises the layers below the transport layer-that is, the network, data link, and physical layers."
msgid "Subnet"
msgstr ""

#. "One or more characters printed slightly below the baseline of surrounding text."
msgid "Subscript"
msgstr ""

msgid "subshell support"
msgstr ""

#. "A sequential section of a string."
msgid "substring"
msgstr ""

msgid "Suffix"
msgstr ""

#. "A character printed slightly above the surrounding text, usually in smaller type."
msgid "Superscript"
msgstr ""

#. "Assistance, such as technical advice provided to customers."
msgid "Support"
msgstr ""

#. "To halt a process temporarily."
msgid "Suspend"
msgstr ""

#. "1. To exchange one item for another, as in swapping floppy disks in and out of a single drive. 2. To move segments of programs or data between memory and disk storage."
msgid "Swap"
msgstr ""

#. "1. A circuit element that has two states: on and off. 2. A control device that allows the user to choose one of two or more possible states."
msgid "Switch level"
msgstr ""

#. "Short for symbolic link file. A file constructed with a proprietary Microsoft format, used primarily for exchanging spreadsheet data in such a way that formatting information and intercellular data value relationships are preserved."
msgid "SYLK file"
msgstr ""

#. "In programming, a name that represents a register, an absolute value, or a memory address (relative or absolute)."
msgid "Symbol"
msgstr ""

#. "A file of special type which contains no data but instead, points to another file or directory. Equivalent to a 'shortcut' under Windows."
msgid "Symbolic link"
msgstr ""

msgid "Symmetric control"
msgstr ""

#. "To cause to occur at the same time."
msgid "Synchronize"
msgstr ""

#. "An error resulting from a statement that violates one or more of the grammatical rules of a language and is thus not 'legal'."
msgid "Syntax error"
msgstr ""

#. "Any collection of component elements that work together to perform a task. Examples are a hardware system consisting of a microprocessor, its allied chips and circuitry, input and output devices, and peripheral devices; an operating system consisting of a"
msgid "System"
msgstr ""

#. "The person responsible for administration and maintenance of a computer system."
msgid "system administrator"
msgstr ""

#. "A process that specifies the machines, devices and programs that form a particular processing system."
msgid "System Configuration"
msgstr ""

msgid "system settings"
msgstr ""

#. "A character used to align lines and columns on screen and in print."
msgid "Tab"
msgstr ""

#. "1. In programming, a data structure usually consisting of a list of entries, each entry being identified by a unique key and containing a set of related values. 2. In relational databases, a data structure characterized by rows and columns, with data occu"
msgid "Table"
msgstr ""

#. "1. In programming, one or more characters containing information about a file, record type, or other structure. 2. In certain types of data files, a key or an address that identifies a record and its storage location in another file. 3. In markup languag"
msgid "tag"
msgstr ""

#. "The UNIX command that, when followed by another user's name and address, is used to generate a request for a synchronous chat session on the Internet."
msgid "Talk"
msgstr ""

msgid "tall"
msgstr ""

#. "A file created using the tar (Tape ARchive) program, which conglomerates multiple files, or even a whole directory tree, into one file for easy storage or transfer. These archives are often compressed using the gzip program and given a filename extension of .tar.gz."
msgid "tar archive"
msgstr ""

#. "The file to which data is to be written, as in a copy operation."
msgid "target file"
msgstr ""

#. "A stand-alone application or a subprogram that is run as an independent entity."
msgid "task"
msgstr ""

msgid "TCLASS"
msgstr ""

#. "Transmission Control Protocol/Internet Protocol; pair of protocols used for all communication between computers on the Internet and most local networks. TCP/IP serves as a basis for higher level protocols (FTP, telnet, SMTP, …): all information sent from one computer to another on the Internet, be it an e-mail message or a Web page, is sent as a collection of TCP/IP packets."
msgid "TCP/IP"
msgstr ""

#. "A protocol allowing logging into your computer account via Internet or local network from another computer; also, the command using this protocol. For more information, see manual page for telnet."
msgid "Telnet"
msgstr ""

#. "A file created either in memory or on disk, by the operating system or some other program, to be used during a session and then discarded."
msgid "temp file"
msgstr ""

#. "1. In image processing, a pattern that can be used to identify or match a scanned image. 2. In spreadsheet programs, a predesigned spreadsheet that contains formulas, labels, and other elements. 3. In word processing and desktop publishing programs, a pr"
msgid "Template"
msgstr ""

#. "A region in memory or on a storage device that is temporarily allocated for use in storing intermediate data in a computational, sorting, or transfer operation."
msgid "temporary buffer"
msgstr ""

#. "English Definition"
msgid "Term"
msgstr ""

#. "Originally, a physical device, a monitor capable of showing text output with a connected keyboard. Nowadays, mostly used to refer to a window on your screen which emulates one of these terminals and provides a command line prompt for entering commands and running text-based applications."
msgid "Terminal"
msgstr ""

#. "1. With reference to software, to end a process or program. Abnormal termination occurs in response to user intervention or because of a hardware or software error. 2. With reference to hardware, to install a plug, jack, or other connector at the end of a"
msgid "Terminate"
msgstr ""

msgid "TERM variable"
msgstr ""

#. "To check program correctness by trying out various sequences and input values."
msgid "Test"
msgstr ""

msgid "Test Module"
msgstr ""

#. "Data that consists of characters representing the words and symbols of human speech; usually, characters coded according to the ASCII standard."
msgid "Text"
msgstr ""

msgid "text area"
msgstr ""

#. "A document file in ASCII format, containing characters, spaces, punctuation, carriage returns, and sometimes tabs and an end-of-file marker, but no formatting information."
msgid "Text only"
msgstr ""

msgid "textual name"
msgstr ""

#. "An integrated collection of graphical elements intended to give the desktop a certain look and feel. Common theme components include matching backgrounds, icons, and window decorations. The look of GNOME desktop is determined by 2 themes: a GTK theme, which determines the look of application menus, toolbars and other widgets, and window manager theme, which determines window borders, buttons, and window title font."
msgid "Theme"
msgstr ""

#. "In image processing, a specified gray level used for producing a binary image."
msgid "Threshold"
msgstr ""

#. "A miniature version of an image or electronic version of a page that is generally used to allow quick browsing through multiple images or pages."
msgid "Thumb Nails"
msgstr ""

#. "1. A regular, rapidly recurring signal emitted by a clocking circuit; also, the interrupt generated by this signal."
msgid "Tick"
msgstr ""

msgid "Ticker Properties"
msgstr ""

#. "In computer-graphics programming, to fill adjacent blocks of pixels on the screen with a design or pattern without allowing any blocks to overlap."
msgid "Tile"
msgstr ""

#. "A calendar default that identifies whether times are shown acc. to a 12-hour clock or a 24-hour clock."
msgid "Time format"
msgstr ""

#. "An event that indicates that a predetermined amount of time has elapsed without some other expected event taking place. The time-out event is used to interrupt the process that had been waiting for the other expected event."
msgid "Timeout"
msgstr ""

#. "A register (high-speed memory circuit) or a special circuit, chip, or software routine used to measure time intervals."
msgid "Timer"
msgstr ""

#. "In computing, the timekeeping and datekeeping functions maintained by the computer's operating system, used most visibly as a means of 'stamping' files with the date and time of creation or last revision."
msgid "timestamp"
msgstr ""

msgid "Timezone"
msgstr ""

msgid "Timing"
msgstr ""

msgid "Title"
msgstr ""

msgid "TODO List"
msgstr ""

#. "An electronic device with two states or a program option that can be turned on or off using the same action, such as a mouse click."
msgid "toggle"
msgstr ""

msgid "Tolerance"
msgstr ""

#. "A package of compact, well-designed programs designed to do a specific task well."
msgid "Tool"
msgstr ""

#. "A toolbar is a bar that contains buttons for the most commonly-used commands in an application. Typically, a toolbar appears under a menubar."
msgid "Toolbar"
msgstr ""

msgid "tool menu"
msgstr ""

#. "A short text string that is displayed on screen to describe the interface element beneath the pointer."
msgid "Tooltip"
msgstr ""

msgid "topic"
msgstr ""

#. "The movement of data from one location to another."
msgid "Transfer"
msgstr ""

#. "A statement in a programming language that transfers the flow of execution to another location in the program."
msgid "Transfer statement"
msgstr ""

#. "A relationship is transitive if when it applies from A to B and from B to C it also applies from A to C."
msgid "Transitive"
msgstr ""

#. "In programming, to convert a program from one language to another. Translation is performed by special programs such as compilers, assemblers, and interpreters."
msgid "Translate"
msgstr ""

#. "1. A path or link through which information passes between two devices. A channel can be either internal or external to a microcomputer. 2. In communications, a medium for transferring information."
msgid "transmission channel"
msgstr ""

#. "In computer use, describing a device, function, or part of a program that works so smoothly and easily that it is invisible to the user."
msgid "Transparent"
msgstr ""

#. "The result of rotating a matrix. To reverse, as the order of the letters h and t in hte, in correcting the spelling of the; or reversing two wires in a circuit."
msgid "Transpose"
msgstr ""

#. "An icon on the screen, resembling a garbage can. To delete a file or eject a diskette, the user drags the icon for the file or diskette to the Trash."
msgid "Trash"
msgstr ""

#. "A data structure containing zero or more nodes that are linked together in a hierarchical fashion. If there are any nodes, one node is the root; each node except the root is the child of one and only one other node; and each node has zero or more nodes as"
msgid "Tree"
msgstr ""

msgid "Trim"
msgstr ""

#. "A theoretical model created by British mathematician Alan Turing in 1936 that is considered the prototype for digital computers."
msgid "Turing Machine"
msgstr ""

#. "1. In programming, the nature of a variable, for example, integer, real number, text character, or floating-point number. 2. In printing, the characters that make up printed text, or the complete set of characters in a given size and style (font)."
msgid "Type"
msgstr ""

msgid "type bindings"
msgstr ""

msgid "Type mismatch"
msgstr ""

#. "Acronym for teletypewriter. A device for low-speed communications over a telephone line, consisting of a keyboard that sends a character code for each keystroke and a printer that prints characters as their codes are received."
msgid "Tty"
msgstr ""

#. "To restore deleted information, usually the last item deleted."
msgid "Undelete"
msgstr ""

#. "To format a selection of text so that the text is printed with a line slightly below it."
msgid "Underline"
msgstr ""

#. "To reverse the last action-for example, to undo a deletion, thus restoring deleted text to a document."
msgid "Undo"
msgstr ""

msgid "Unexpected end"
msgstr ""

msgid "unexpected error"
msgstr ""

#. "A character set which strives to include all symbols in all human alphabets, and all special symbol used by people. It is a work in progress; the latest version of Unicode (3.0) includes 49,194 characters and covers languages ranging from English to Chinese to Cherokee. For more information, see <ulink type="http" url="http://www.unicode.org/">Unicode Consortium Web site</ulink>."
msgid "Unicode"
msgstr ""

#. "A Uniform Resource Identifier (URI) is a string that identifies a particular location in a file system or on the Web. For example, the address of a web page is a URI."
msgid "Uniform Resource Identifier"
msgstr ""

#. "An 'address', or 'location', of a document. Most common URL types are a Web address (such as http://www.gnome.org), a file on a FTP server (e.g., ftp://ftp.gnome.org/pub), or a file on your own local system (e.g., file:/usr/doc/). Formal definition of URL (which is a subset of more general notion, Uniform Resource Identifier (URI)) is given in <ulink type="http" url="http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt">RFC2396</ulink>, (beware: as any formal deinition, this one is way too technical for greater majority of users)."
msgid "Uniform Resource Locator"
msgstr ""

#. "To remove software completely from a system, including the elimination of files and components residing in system locations such as the Registry in Windows 9x, Windows NT, or Windows 2000."
msgid "Uninstall"
msgstr ""

#. "An operating system originally developed at Bell Labs in the early 1970s by Ken Thompson and Dennis Ritchie; any of a large number of operating systems sharing many features with the original UNIX operating system, such as Sun's Solaris or IBM's AIX. For legal reasons, operating systems such as FreeBSD and Linux can not be called UNIX, but they do share all important features with UNIX systems; thus, they are commonly called UNIX-like."
msgid "UNIX"
msgstr ""

#. "A response to a request for a connection to a server that indicates that the network is unable to find the specified address."
msgid "Unknown host"
msgstr ""

#. "1. To remove a storage medium, such as a tape or disk, from its drive. 2. To remove software from system memory."
msgid "Unload"
msgstr ""

#. "A new file that has not yet been saved by the user unser a specific name."
msgid "Untitled"
msgstr ""

#. "A new release of an existing software product. A software update usually adds relatively minor new features to a product or corrects errors (bugs) found after the program was released. To change a system or a data file to make it more current."
msgid "Update"
msgstr ""

#. "The new or enhanced version of a product. To change to a newer, usually more powerful or sophisticated version."
msgid "Upgrade"
msgstr ""

#. "The amount or percentage of time a computer system or associated hardware is functioning and available for use."
msgid "Uptime"
msgstr ""

msgid "Urgent condition"
msgstr ""

#. "An address or location of a document. Most common URL types are a Web address (such as http://www.gnome.org), a file on a FTP server (e.g., ftp://ftp.gnome.org/pub), or a file on your own local system (e.g., file:/usr/share/doc/)."
msgid "URL"
msgstr ""

#. "Universal Serial Bus; an interface for connecting various peripherals, from keyboard to digital cameras, to the computer."
msgid "USB"
msgstr ""

#. "An actual person who uses a computer system, identified by a unique username, or a virtual person or role similarly identified by a unique username. Virtual users may be used to run daemon or other software."
msgid "User"
msgstr ""

#. "Something determined by the user"
msgid "User defined"
msgstr ""

#. "gnome-core.pot"
msgid "user directory"
msgstr ""

#. "The portion of a program with which a user interacts. Types of user interfaces, or UIs, include command-line interfaces, menu-driven interfaces, and graphical user interfaces."
msgid "User Interface"
msgstr ""

#. "A string of alphanumeric characters uniquely identifying a user of a computer system. Most usernames are based on the user's real name, so Mary Smith might have the username 'mary' or 'msmith'."
msgid "Username"
msgstr ""

msgid "Valid chars"
msgstr ""

#. "A quantity assigned to an element such as a variable, symbol, or label."
msgid "Value"
msgstr ""

#. "In programming, a named storage location capable of containing data that can be modified during program execution."
msgid "Variable"
msgstr ""

#. "The average of the squares of the deviations of a number of observations of a quantity from their mean value."
msgid "Variance"
msgstr ""

#. "Images generated from mathematical descriptions that determine the position, length, and direction in which lines are drawn. Objects are created as collections of lines rather than as patterns of individual dots or pixels."
msgid "Vector Graphics"
msgstr ""

msgid "Vendor"
msgstr ""

#. "Displaying messages as English text rather than as concise (but cryptic) codes."
msgid "VERBOSE"
msgstr ""

#. "To confirm either that a result is correct or that a procedure or sequence of operations has been performed."
msgid "Verify"
msgstr ""

#. "A particular issue or release of a hardware product or software title."
msgid "Version"
msgstr ""

msgid "Vertical"
msgstr ""

msgid "Vertical Alignment"
msgstr ""

#. "VFS is the filesystem-independent in-kernel interface used to access each particular filesystem supported by Linux."
msgid "VFS"
msgstr ""

#. "Pertaining to the visual component of a television signal. In relation to computers, video refers to the rendering of text and graphics images on displays."
msgid "Video"
msgstr ""

#. "The display of data or an image from a given perspective or location.""viewer component"
msgid "View"
msgstr ""

#. "A specified window on a display surface that marks the limits of a display."
msgid "Viewport"
msgstr ""

#. "Pertaining to a device, service, or sensory input that is perceived to be what it is not in actuality, usually as more 'real' or concrete than it actually is."
msgid "Virtual"
msgstr ""

#. "Some window managers allow the user to have several virtual desktops; you could have application windows open and working on all of them, even though at every moment, only one of the virtual desktops is shown on your screen. Similar to having several physical desks in your office so that you can put your papers on all of them, even though you can only work at one desk at a time."
msgid "Virtual Desktop"
msgstr ""

#. "A feature of an application that displays data in the form of a video image. For example, some databases can interpret and show data in the form of a two- or three-dimensional model."
msgid "Visualization"
msgstr ""

#. "1. A disk or tape that stores computer data. Sometimes, large hard disks are divided into several volumes, each of which is treated as a separate disk. 2. The loudness of an audio signal."
msgid "Volume"
msgstr ""

#. "In a graphical user interface, a pattern or picture in the screen background that can be chosen by the user."
msgid "Wallpaper"
msgstr ""

msgid "Warning"
msgstr ""

msgid "Watch file"
msgstr ""

#. "A document on the World Wide Web. A Web page consists of an HTML file, with associated files for graphics and scripts, in a particular directory on a particular machine (and thus identifiable by a URL)."
msgid "Web Page"
msgstr ""

msgid "Weight"
msgstr ""

#. "A single element of a graphical user interface, such as a button, scrollbar, or text input area."
msgid "Widget"
msgstr ""

msgid "Width"
msgstr ""

#. "The interface element used to display most applications under a windowing GUI such as X Window System. Windows typically consist of a main area in which typing or other work occurs, a title bar (which may contain buttons to mi window-specific menus, and a scroll bar down either side of the window if required."
msgid "Window"
msgstr ""

#. "A program which extends the capabilities of the X Window System by providing most of the user-friendly widgets people expect from a windowing system, such as window borders, buttons and menus, ways of moving, resizing, and hiding windows, placing the icons on your desktop, and so on. Examples of window managers include Sawfish and Windowmaker."
msgid "Window Manager"
msgstr ""

#. "The native unit of storage on a particular machine. A word is the largest amount of data that can be handled by the microprocessor in one operation and also, as a rule, the width of the main data bus."
msgid "Word"
msgstr ""

msgid "Work"
msgstr ""

#. "In a spreadsheet program, a file containing a number of related worksheets."
msgid "Workbook"
msgstr ""

#. "The directory in which the user's commands take place, unless another directory is specified."
msgid "working directory"
msgstr ""

#. "A workspace is a discrete area in the GNOME Desktop in which you can work."
msgid "workspace"
msgstr ""

#. "To continue movement, as with the cursor or a search operation, to the beginning or to a new starting point rather than stopping when the end of a series is reached."
msgid "Wrap"
msgstr ""

#. "A transfer of information to a storage device, such as a disk, or to an output device, such as the monitor or printer."
msgid "Write"
msgstr ""

msgid "WVLAN"
msgstr ""

msgid "X Align"
msgstr ""

msgid "XDMCP socket"
msgstr ""

#. "Acronym for eXtensible Markup Language, a condensed form of SGML (Standard Generalized Markup Language). XML lets Web developers and designers create customized tags that offer greater flexibility in organizing and presenting information than is possible"
msgid "XML"
msgstr ""

#. ""
msgid "X server"
msgstr ""

#. "The arithmetic symbol (0) representing no magnitude."
msgid "zero"
msgstr ""

msgid "Zigzagline"
msgstr ""

#. "A disk drive developed by Iomega that uses 3.5-inch removable disks (Zip disks) capable of storing 100 megabytes of data."
msgid "Zip Drive"
msgstr ""

#. "To enlarge a selected portion of a graphical image or document to fill a window or the screen."
msgid "Zoom"
msgstr ""