/സ്പ്രിന്റ്/മെയ് 26-27

From SMC Wiki
Revision as of 12:56, 1 February 2009 by Ipmurali (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: തിയ്യതി: മെയ് 26-27 സ്ഥലം: ഐ.സി സോഫ്റ്റ്വെയര്‍, തൃശൂര്‍ സമയം: രാവില...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

തിയ്യതി: മെയ് 26-27 സ്ഥലം: ഐ.സി സോഫ്റ്റ്വെയര്‍, തൃശൂര്‍ സമയം: രാവിലെ 9 മുതല്‍ വൈകുന്നേരം 6 വരെ

ഡെബ്കോണ്‍ഫ് ടെംപ്ലേറ്റുകളുടെ (പാക്കേജ് ക്രമീകരണ സഹായകമായ ചോദ്യങ്ങളുടെ വിവരണങ്ങളും) മലയാളം പരിഭാഷയാണ് ഉദ്ദേശിയ്ക്കുന്നത്.

 1. glibc - 8 - done
 2. mediawiki1.7 - 15 - done
 3. firebird2.0 - 17 - done
 4. mediawiki1.9 - 13 - done
 5. havp - 6 - done
 6. freepops - 9 -done
 7. lsb - 4 - done
 8. ssbd - 2 - done

dbconfig-common submited alsa-driver updated

 1. deb-gview - 51
 2. geneweb - 32
 3. tcp-wrappers - 4
 4. gforge - 101
 5. mnogosearch - 31
 6. mysql-dfsg-5.0 - 21 - in progress
 7. openssh - 13
 8. udev - 7
 9. openttd - 3
 10. rott - 3
 11. jed-extra - 3
 12. webcalendar - 19
 13. postfix - 58
 14. ocsinventory-agent - 9
 15. gpe-expenses - 50

Total targeted - 479

ചിത്രങ്ങള്‍

പങ്കെടുത്തവര്‍

 1. പ്രവീണ്‍ എ
 2. അനിവര്‍ അരവിന്ദ്
 3. അനൂപ് പി
 4. മോബിന്‍ എം
 5. ശ്രീരഞ്ജ് ബി
 6. ഹിരണ്‍ വേണുഗോപാലന്‍