ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 06:18, 23 February 2013 by Hrishikesh.kb (talk | contribs) (Hrishikesh.kb എന്ന ഉപയോക്താവ് ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് മലയാളം എന്ന താൾ ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം ആയി മാറ്റിയിരിക്കു...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് പരിഭാഷയ്ക്കു് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ടു് പങ്കെടുക്കാവുന്ന പൂട്ടില്‍ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ തുടങ്ങാം