ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 12:17, 25 November 2010 by Pravs (talk | contribs) (Reverted edits by Uvijolele (talk) to last revision by Manilal)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഡാറ്റാബേസ്

"fortune is a simple program that displays a random message from a database of quotations." മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസാണു് നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.

GUI Clients