ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 06:01, 11 August 2010 by Manilal (talk | contribs)

{{prettyurl|Fortune_Malayalam മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ ഡാറ്റാബേസ്

"fortune is a simple program that displays a random message from a database of quotations." മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലുകള്‍ ഉള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസാണു് നമ്മള്‍ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതു്.

GUI Clients