കാര്‍ക്കോടകന്‍

From SMC Wiki
Revision as of 12:18, 25 November 2010 by Pravs (talk | contribs) (Reverted edits by Uvijolele (talk) to last revision by Manilal)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

വാക്കുകള്‍

ഉല്‍പ്രേക്ഷ
വക്ത്രോ
തീന്‍മേശ
കാര്‍ക്കോടകന്‍
നിര്‍ദ്ദേശം
സസ്നേഹം
സ്പ്രേ
വിഗ്ദ്ധ്രോ
സ്റ്റ്രൈക്ക്
ക്രോധം
സബ്സ്ക്രൈബര്‍
നോവല്‍സ്ത്രൈണം
അവള്‍തന്‍സ്ത്രൈണഭാവം
മാര്‍ക്കോസേ
ഇന്‍സ്റ്റോള്‍
അപ്ഗ്രേഡ്

ഗ്നോം ബഗ്സില്ല