പ്രാദേശികവത്കരണ‌ പരിശീലനം

From SMC Wiki
Revision as of 16:38, 6 November 2013 by Balasankarc (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ഗ്നോം

  1. . ഒക്ടോബർ 30, 2013ലെ ഗ്നോം പ്രാദേശികവത്കരണ പരിശീലനത്തിന്റെ ഐആർസി ചാറ്റ് ലോഗ് - ഇവിടെ

ഡയാസ്പുറ

  1. . നവംബർ 06, 2013ലെ ഡയാസ്പുറ പ്രാദേശികവത്കരണ പരിശീലനത്തിന്റെ ഐആർസി ചാറ്റ് ലോഗ് - ഇവിടെ