സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം

From SMC Wiki
Revision as of 11:06, 21 August 2013 by AniVar (talk | contribs)

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി ഒക്ടോബര്‍ 13,14,15 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂര്‍

കാര്യപരിപാടി

ഒന്നാം ദിവസം

രണ്ടാം ദിവസം

മൂന്നാം ദിവസം

മുമ്പേ തീര്‍ക്കേണ്ടവ

പ്രചരണപരിപാടികള്‍

സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്

മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ