സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം/SMC Camp/Level1

From SMC Wiki

ക്യാമ്പുകള്‍ക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കാനായി മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവര്‍ താഴെപ്പറയുന്നവരാണ്.

ഇര്‍ഷാദ്

അനീഷ്

ബാലശങ്കര്‍

 • ചെറിയൊരു program/code പ്രവര്‍ത്തിച്ച് കാണിക്കും.
 • അതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിവരിക്കും
 • അതിന്റെ source code വിശദീകരിക്കും
 • അതിലുള്ള മറ്റു സാധ്യതകള്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കൊണ്ട് സ്വയം കണ്ടുപിടിച്ച് നടപ്പില്‍ വരുത്താന്‍ സഹായിക്കും.
 • ആ പ്രവര്‍ത്തത്തില്‍ ഇത്രയും ഉള്‍പ്പെടുന്നു.
  • Bug reporting
  • Error diagnosis
  • Error correction
  • സാഹയം തേടല്‍
  • Bug handling
  • Version control
  • Commeting
  • Documentation
  • Variable naming
  • Optimal coding

ഉദാഹരണങ്ങള്‍ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന

 • ഭാഷ: python
 • ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റ്: ശില്പ
 • ബഗ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങ് ടൂള്‍:Bugzzilla
 • version controlling: git
 • Editor: emacs

Syatem Requirements: OS: Debinan sid Softwares: git, python, virtualenv, Bugzzilla

ശ്രീഹരി

നന്ദജ

ജിഷ്ണു

ഹൃഷികേശ്

മനുകൃഷ്ണന്‍

ആദില്‍

അബുബക്കര്‍

രാഹുല്‍

ശ്രീനാഥ്

സജാദ്