സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം/SMC Camp

From SMC Wiki
Revision as of 09:28, 28 August 2013 by Soorajkenoth (talk | contribs)

ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച്

ക്യാമ്പുകളുടെ പൊതുഘടന

 1. language computing
 2. Malayalam computing initiatives
  1. Free Malayalam computing intiative
   1. Blog
   2. Wikipedia
   3. other initiatives
  2. Proprietary
 3. Community initiatives vs individual initiatives
 4. Groups and mode of communication.
 5. Mailing list/community/groups/discussion forums
 6. Bug reporting/fixing/contributing
 7. community practices
 8. Coding practices
 9. mailing list practices
 10. Project philosophy
 11. Job opportunity is free software and language computing
 12. Future

ഒന്നാം തലം

ഒന്നാം തലം പ്രധാനമായും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളേയും കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് മുഖ്യവിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളവരെയും ഉദ്ദേശ്ശിച്ചുള്ളതാണ്. ഇതില്‍ കമ്പ്യുട്ടര്‍ പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് രീതികള്‍ വേര്‍ഷന്‍ കണ്ട്രോളിങ്ങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് പ്രാധ്യാന്യം കൊടുക്കുന്ന രീതിയില്‍ സജീകരിക്കണം.

രണ്ടാം തലം

പ്രധാനമായും സങ്കേതികേതര വിഷയങ്ങള്‍ പ്രത്യേകിച്ചും മലയാളം ഭാഷ പഠിക്കുന്നവരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതാണ് ഇത്. ഇവിടെ OCR പരീശീലിപ്പിക്കുന്ന രീതി മുതല്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഭാഷയെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി വരെ ആകാം

മൂന്നാം തലം

പ്രധാനമായും ചിത്രകല അഭ്യസിക്കുന്ന വരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ്. ഇവിടെ പ്രാധാന്യം ലിപിരൂപങ്ങള്‍, ഐക്കണ്‍, തീം തുടങ്ങി user interface design and usabilty വരെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

നാലാം തലം

പ്രോഗ്രാമിങ്ങ് അല്ലാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് IT@School പരിശീലകരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളത്

അഞ്ചാം തലം

പൊതുവായി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടറില്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള പരീശീലനം ആണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത്.