സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം

From SMC Wiki
Revision as of 13:14, 30 August 2013 by Pravs (talk | contribs) (→‎കൂടിയാലോചനകള്‍: ഐസാറ്റ്)
Smc-logo.png

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി ഒക്ടോബര്‍ 13,14,15 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂര്‍

പ്രചരണപരിപാടികള്‍

ഓരോ ജില്ലയിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളെ കേന്ദ്രമാക്കി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും നടത്തണം. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഈ ശ്രമത്തില്‍ സഹായിയ്ക്കാനാകുമെങ്കില്‍ താഴെ പേരു് ചേര്‍ക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം

പാലക്കാട്

തൃശ്ശൂര്‍

കൂടിയാലോചനകള്‍

മുമ്പേ തീര്‍ക്കേണ്ടവ

സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്

മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

കാര്യപരിപാടി

ഒന്നാം ദിവസം

രണ്ടാം ദിവസം

മൂന്നാം ദിവസം

വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി 2013/കാര്യപരിപാടി/വിക്കിസംഗമം