സ്വതന്ത്രമലയാളംകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന്റെ ഒരു വ്യാഴവട്ടം

From SMC Wiki
Revision as of 04:56, 26 August 2013 by Pravs (talk | contribs) (→‎പ്രചരണപരിപാടികള്‍: എല്ലാ ജില്ലയിലും ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും നടത്തുക)

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് വാര്‍ഷികപൊതുപരിപാടി ഒക്ടോബര്‍ 13,14,15 കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി തൃശ്ശൂര്‍

കാര്യപരിപാടി

ഒന്നാം ദിവസം

രണ്ടാം ദിവസം

മൂന്നാം ദിവസം

മുമ്പേ തീര്‍ക്കേണ്ടവ

പ്രചരണപരിപാടികള്‍

ഓരോ ജില്ലയിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് കോളേജുകളെ കേന്ദ്രമാക്കി മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയെങ്കിലും നടത്തണം. നിങ്ങള്‍ക്കു് ഈ ശ്രമത്തില്‍ സഹായിയ്ക്കാനാകുമെങ്കില്‍ താഴെ പേരു് ചേര്‍ക്കുക.

തിരുവനന്തപുരം

കൊല്ലം

= പാലക്കാടു്

സ്പോണ്‍സര്‍ഷിപ്പ്

മീഡിയ പബ്ലിസിറ്റി

സോഷ്യല്‍ മീഡിയ