വിക്കി സഹായം

From SMC Wiki
Revision as of 06:53, 3 February 2009 by Manilal (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: ===വിക്കിയില്‍ മലയാളം എഴുതാന്‍=== വിക്കിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സു...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

വിക്കിയില്‍ മലയാളം എഴുതാന്‍

വിക്കിയിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളിലെല്ലാം സ്വനലേഖ ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു്. control+m എന്ന കീ അമര്‍ത്തിയാല്‍ ഒരു ചുവന്ന അതിരു് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകള്‍ക്കു ചുറ്റും വരും. അതിനു ശേഷം നിങ്ങള്‍ക്കു് മംഗ്ലീഷില്‍ ടൈപ്പു ചെയ്യാം. സാധാരാണ സ്കിമ്മില്‍ കാണുന്ന മെനുവിനു പകരം ഇവിടെ ടാബ് കീ ഉപയോഗിച്ചു് ഓരോ അക്ഷരത്തിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ ചുറ്റിയടിക്കാം

   n= ന്
   n[tab]= ന്‍

എന്നിങ്ങനെ, ടാബ് അടിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാല്‍ എല്ലാ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയും പോയി തിരിച്ചു ആദ്യത്തെ നിര്‍ദ്ദേശത്തിലെത്തും.തിരിച്ചു് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ വീണ്ടും contro+m അമര്‍ത്തിയാല്‍ മതി