വാര്‍ത്തകളില്‍

From SMC Wiki
Revision as of 05:08, 23 September 2013 by സന്തോഷ് (talk | contribs) (→‎പത്രങ്ങളില്‍)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെപ്പറ്റി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശേഖരിക്കാനൊരിടം

ടെലിവിഷനില്‍

  1. Surya TV news report - 19-4-2008

പത്രങ്ങളില്‍

  1. സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി അവര്‍ ഒത്തുകൂടി- സെപ്റ്റംബര്‍ 22 2013
  2. Move to standardise Malayalam terms in computer programs - The Hindu - Thursday, February 03, 2011
  3. Firefox Malayalam version fully loaded - The Hindu - Thursday, October 14, 2010
  4. ഫയര്‍ഫോക്‌സ് ഇനി മലയാളത്തിലും - മാതൃഭൂമി - 2010 ചൊവ്വ 03 ആഗസ്റ്റ്
  5. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ - മാതൃഭൂമി - 2008 ജൂണ്‍ 24, ചൊവ്വ.
  6. Freeing software for users - The Hindu - Saturday, April 19, 2008
  7. News on various Malayalam dailies about Software Freedom day celebration of SMC - September 15 2007