വാര്‍ത്തകളില്‍

From SMC Wiki
Revision as of 12:39, 1 February 2009 by Ipmurali (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെപ്പറ്റി വിവിധ മാധ്യമങ്ങ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിനെപ്പറ്റി വിവിധ മാധ്യമങ്ങളില്‍ വന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശേഖരിക്കാനൊരിടം

ടെലിവിഷനില്‍

  1. Surya TV news report - 19-4-2008

പത്രങ്ങളില്‍

  1. മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടര്‍ - മാതൃഭൂമി - 2008 ജൂണ്‍ 24, ചൊവ്വ.
  2. Freeing software for users - The Hindu - Saturday, Apr 19, 2008
  3. News on various Malayalam dailies about Software Freedom day celebration of SMC - September 15 2007