ലിബ്രെ ഓഫീസ് മലയാളം

Revision as of 09:27, 6 July 2010 by Pravs (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് പരിഭാഷയ്ക്കു് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ടു് പങ്കെ…)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ഓപ്പണ്‍ഓഫീസ് പരിഭാഷയ്ക്കു് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നേരിട്ടു് പങ്കെടുക്കാവുന്ന പൂട്ടില്‍ എന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയറുപയോഗിയ്ക്കുന്നു. ഇവിടെ തുടങ്ങാം