ലളിത

From SMC Wiki
Revision as of 13:46, 21 December 2008 by സന്തോഷ് (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: {{prettyurl|SMC/Lalitha}} Lalitha keyboard is a phonetic keymap for XKB. It is inspired by [http://www.indlinux.org/wiki/index.php/BolNagri Bolnagri]. * Download t...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Lalitha keyboard is a phonetic keymap for XKB. It is inspired by Bolnagri.

  • Download the layout file from here

ആമുഖം

phonetic XIM malayalam input method by ജിനേഷ്

'ലളിത' അതിന്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നതു പോലെ ലളിതവും സുഗമവുമായ രീതിയാണ്.

XIM(X Input Method) ഗ്നു/ലിനക്സ് പ്രവര്‍ത്തകസംവിധാനത്തിലെ അടിസ്ഥാന നിവേശകരീതി(Input method) ആണ്.

ഉപയോഗം

നാലു തട്ടുകളുള്ള layout ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു keyക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ 4 ചിഹ്നങ്ങളെ ‌വരെ പ്രധിനിധീകരിക്കാം.

Lalitha map.png


ഉദാഹരണത്തിന്

'o' gives ൊ

'Shift+o' gives ോ

'Right Alt+o' gives ഒ

'Right Alt+Shift+o' gives ഓ

ലളിതയില്‍ ഇപ്പോള്‍ ഉപയോഗത്തിലുള്ള അറബിക് അക്കങ്ങളും മലയാളം അക്കങ്ങളും സന്നിവേശിപ്പിച്ചിട്ടണ്ട്.

ഉദാഹരണത്തിന്

'1' gives 1

'Right Alt+1' gives ൧

കൂടാതെ കീബോര്‍ഡിലുള്ള പരമാവധി ചിഹ്നങ്ങളെയും നിലനിര്‍ത്തിക്കൊണ്ടാണ് ലളിത തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യുന്നതിന്

ഇവിടെ നിന്നും Lalitha.tar.gz ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യുക.

untar ചെയ്ത ശേഷം Lalitha എന്ന കൂടയില്‍ കയറി root അവകാശങ്ങളോടുകൂടി install.sh എന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുക.

ലിപി വിന്യാസം കാണുന്നതിനും, README ക്കുമായി, /usr/share/doc/Lalitha-ml നോക്കുക.

അഭിപ്രായങ്ങ‍ളും നിര്‍​ദ്ദേശങ്ങളും

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിര്‍​ദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ-മെയില്‍ വിലാസത്തില്‍ അയക്കുക.

ജിനേഷ് കെ ജെ jinesh.k@gmail.com

സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് smc-discuss@googlegroups.com

Related Links


"എന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്റെ ഭാഷ"

ഒരു സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് സംരംഭം.