മൊഴി

From SMC Wiki
Revision as of 12:17, 25 November 2010 by Pravs (talk | contribs) (Reverted edits by Uvijolele (talk) to last revision by Ipmurali)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

മൊഴി

യൂണികോഡധിഷ്ഠിത മലയാളം രീതികള്‍ കേരളത്തില്‍ പ്രചാരത്തിലാവുന്നതിനും മുമ്പുതന്നെ രൂപം കൊള്ളുകയും, സിബു, രാജ്(പെരിങ്ങോടന്‍),കെവിന്‍ തുടങ്ങിയവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ വര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വരമൊഴി കൂട്ടായ്മയുടെ സംഭാവനയാണ് മൊഴി ലിപിവിന്യാസം. ബ്ലോഗര്‍മാരുടെ ഇടയില്‍ ഏറ്റവും പ്രചാരമുള്ള നിവേശക രീതിയും ഇതാണ്.