ഫയര്‍ഫോക്സ് 3.6.8 പരിഭാഷ

From SMC Wiki
Revision as of 04:04, 2 March 2012 by Annapathrose (talk | contribs) ('== ഫയര്‍ഫോക്സ് 3.6.8 മലയാളത്തില്‍ == * For GNU/Linux : [http://download.mo...' താൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ഫയര്‍ഫോക്സ് 3.6.8 മലയാളത്തില്‍

ഫയര്‍ഫോക്സ് മലയാളം ഗ്നു സംരംഭത്തിന്റെ ഗ്നു ഐസ്ക്യാറ്റിലും ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നു. മലയാളം ഭാഷാ പ്ലഗിന്‍ ഇവിടെ നിന്നും എടുക്കാവുന്നതാണു്.