ഫയര്‍ഫോക്സ് 20 പരിഭാഷ

From SMC Wiki

ഫയർഫോക്സ് 20 തർജ്ജമ ചെയ്യുവാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്കാവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ :

  1. തർജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഫയർഫോക്സ് ഫയലുകൾക്കായി പൂട്ടിലിലേക്കു് പോകുക.
  2. കണ്ണിയിലൂടെ നിങ്ങൾക്കു് ഫയർഫോക്സ് സംരഭത്തിലേക്കു് പ്രവേശിയ്ക്കാം.
  3. Firefox 20 (Aurora) എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു്, തർജ്ജമ ചെയ്യുവാനുള്ള ഫയലുകൾക്കായി ഒരോ ഫോർഡറുകളിലൂടെ പോകുക.
  4. അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്ത പരിഭാഷകർ ഇവിടെ സന്ദർശിയ്ക്കുക.

.lang ഫയലുകളുടെ പരിഭാഷ

.lang ഫയലില്‍ പ്രവര്‍ത്തിയ്ക്കുവാന്‍ താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍, ദയവായി അവ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ കണ്ണിയില്‍ നിന്നും ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്തു്, തര്‍ജ്ജമ പൂര്‍ത്തിയാക്കി എത്രയും പെട്ടെന്നു് എസ് എം സി മെയിലിങ് ലിസ്റ്റിലേക്കു് അയയ്ക്കുക. പരിശോധനയ്ക്കു് ശേഷം മോസിലയിലേക്കു് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങളുടെ പേരു്, നിങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഫയലിനെതിരെയായി താഴെയുള്ള പട്ടികയില്‍ ചേര്‍ക്കുക:-

.lang ഫയലിന്റെ പേരു് പരിഭാഷകന്റെ/പരിഭാഷകയുടെ പേരു് അവസ്ഥ
main.lang
snippets.lang
newsletter.lang
download.lang
firefoxtesting.lang