പ്രധാന താള്‍: Difference between revisions

From SMC Wiki
No edit summary
(temp fix)
Line 63: Line 63:
|'''കൂടുതല്‍:'''<div>[[Mlsplit|അക്ഷരവിഭജകന്‍]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മലയാളം]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[Hyphenation|ഹൈഫെനേഷന്‍]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[Paralperu|പരല്‍പ്പേര്]]<br />[[ധ്വനി]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[ശാരിക]]</div>
|'''കൂടുതല്‍:'''<div>[[Mlsplit|അക്ഷരവിഭജകന്‍]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[ഫോര്‍ച്യൂണ്‍ മലയാളം]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[Hyphenation|ഹൈഫെനേഷന്‍]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[Paralperu|പരല്‍പ്പേര്]]<br />[[ധ്വനി]]{{വെള്ളിത്താരം}}[[ശാരിക]]</div>
|}
|}
|}
|-
<!------------------------------------------------fonts-------------------------------------------------->
<!------------------------------------------------fonts-------------------------------------------------->
{|width = 100% align = left style="background:transparent;"
|style="font-size:105%; font-weight: bold;"|ഫോണ്ടുകള്‍
|style="font-size:105%; font-weight: bold;"|ഫോണ്ടുകള്‍
|-
|-
|[[Fonts#Rachana|രചന]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Meera|മീര]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Raghu|രഘു]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Suruma|സുറുമ]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Anjali|അഞ്ജലി]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Dyuthi|ദ്യുതി]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Installation|ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍]]{{പൊട്ട്}}<small>[[സഹായം#Fonts|സഹായം >>>]]</small>
|[[Fonts#Rachana|രചന]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Meera|മീര]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Raghu|രഘു]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Suruma|സുറുമ]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Anjali|അഞ്ജലി]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Dyuthi|ദ്യുതി]]{{പൊട്ട്}}[[Fonts#Installation|ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍]]{{പൊട്ട്}}<small>[[സഹായം#Fonts|സഹായം >>>]]</small>
|}
|-
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
<!--------------------------------------------Input--------------------------------->
{|width = 100% align = left style="background:transparent;"
|style="font-size:105%; font-weight: bold; " |മലയാളനിവേശനം
|style="font-size:105%; font-weight: bold; text-align:left;"|മലയാളനിവേശനം
|-
|-
|widht="50%"|[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]
|widht="50%" colspan="2"|[[ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ്]]{{പൊട്ട്}}[[സ്വനലേഖ]]{{പൊട്ട്}}[[മൊഴി]]{{പൊട്ട്}}[[ലളിത]]
|}
|}
<!--------------------right pane-------------------------------->
<!--------------------right pane-------------------------------->

Revision as of 06:07, 5 October 2010

സംരംഭങ്ങള്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍
ഫോണ്ടുകള്‍
രചന . മീര . രഘു . സുറുമ . അഞ്ജലി . ദ്യുതി . ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ . സഹായം >>>
മലയാളനിവേശനം
ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് . സ്വനലേഖ . മൊഴി . ലളിത
അറിയിപ്പുകള്‍
കല
സ്ക്രീന്‍സേവര്‍ . ലോഗിന്‍ ജാലകം . പശ്ചാത്തലചിത്രങ്ങള്‍
സഹസംരംഭങ്ങള്‍
ശില്പ പ്രൊജക്ട് : സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളായ ഭാരതീയ ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചു് വിവിധ രീതികളില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കും എത്തിക്കാനുള്ള സംരംഭം.
ധ്വനി പ്രൊജക്ട് പതിനൊന്നു് ഭാഷകള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന Text to Speech സംവിധാനം
സഹായം
സ്ഥിതിഗതികള്‍
ആശയവിനിമയം