പ്രധാന താള്‍: Difference between revisions

From SMC Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 106: Line 106:
|width="34%" valign="top"|
|width="34%" valign="top"|
<div width="100%" style="background-color: #d0e5f5; font-size: 130%; text-align: center;">സ്ഥിതിഗതികള്‍</div>
<div width="100%" style="background-color: #d0e5f5; font-size: 130%; text-align: center;">സ്ഥിതിഗതികള്‍</div>
<div width="100%" height="100%" style="text-align:center; background-color: #fdfafa;">[[നാഴികക്കല്ലുകള്‍]]<br />[[Bugs|കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിഴവുകള്‍]]<br />[[സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ സംഭരണികള്‍]]<br />[[വാര്‍ത്തകളില്‍]]<br />[[ചര്‍ച്ചകള്‍]]</div>
<div width="100%" height="100%" style="text-align:center; background-color: #fdfafa;">[[നാഴികക്കല്ലുകള്‍]]<br />[[Bugs|കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പിഴവുകള്‍]]<br />[[സോഫ്റ്റ്‌വേര്‍ സംഭരണികള്‍]]<br />[[വാര്‍ത്തകളില്‍]]<br />[[ചര്‍ച്ചകള്‍]]<br/>[[Docs|പ്രമാണങ്ങള്‍]]<br/> </div>
|width="33%" valign="top"|
|width="33%" valign="top"|
<div width="100%" style="background-color: #d0e5f5; font-size: 130%; text-align: center;">ആശയവിനിമയം</div>
<div width="100%" style="background-color: #d0e5f5; font-size: 130%; text-align: center;">ആശയവിനിമയം</div>

Revision as of 18:20, 22 September 2010

സംരംഭങ്ങള്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍
ഫോണ്ടുകള്‍
രചന . മീര . രഘു . സുറുമ . അഞ്ജലി . ദ്യുതി . ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ . സഹായം >>>
മലയാളനിവേശനം
ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് . സ്വനലേഖ . മൊഴി . ലളിത
അറിയിപ്പുകള്‍
കല
സ്ക്രീന്‍സേവര്‍ . ലോഗിന്‍ ജാലകം . പശ്ചാത്തലചിത്രങ്ങള്‍
സഹസംരംഭങ്ങള്‍
ശില്പ പ്രൊജക്ട് : സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളായ ഭാരതീയ ഭാഷാകമ്പ്യൂട്ടിങ്ങ് പ്രൊജക്ടുകള്‍ ഏകോപിപ്പിച്ചു് വിവിധ രീതികളില്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കും സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍ക്കും എത്തിക്കാനുള്ള സംരംഭം.
ധ്വനി പ്രൊജക്ട് പതിനൊന്നു് ഭാഷകള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന Text to Speech സംവിധാനം
സഹായം
സ്ഥിതിഗതികള്‍
ആശയവിനിമയം