പ്രധാന താള്‍: Difference between revisions

From SMC Wiki
(++)
(link fix :p)
Line 37: Line 37:
| style="width:30px" | [[Image:Fedora-logo.png|30px|link=http://fedoraproject.org/]]
| style="width:30px" | [[Image:Fedora-logo.png|30px|link=http://fedoraproject.org/]]
|[[ഫെഡോറ മലയാളം]]<br />ഫെഡോറ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ഫെഡോറ മലയാളം]]<br />ഫെഡോറ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
| style="width:30px" | [[Image:Firefox-logo.png|30px|link=http://fedoraproject.org/]]
| style="width:30px" | [[Image:Firefox-logo.png|30px|link=http://www.mozilla.org/projects/firefox/]]
|[[ഫയര്‍ഫോക്സ് മലയാളം]]<br />ഫയര്‍ഫോക്സ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|[[ഫയര്‍ഫോക്സ് മലയാളം]]<br />ഫയര്‍ഫോക്സ് മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള സംരംഭം.
|-
|-

Revision as of 13:11, 31 July 2010

സംരംഭങ്ങള്‍
ഉപകരണങ്ങള്‍
ഫോണ്ടുകള്‍
രചന . മീര . രഘു . സുറുമ . അഞ്ജലി . ദ്യുതി . ഫോണ്ടുകള്‍ സ്ഥാപിക്കല്‍ . സഹായം >>>
മലയാളനിവേശനം
ഇന്‍സ്ക്രിപ്റ്റ് . സ്വനലേഖ . മൊഴി . ലളിത
അറിയിപ്പുകള്‍
കല
സ്ക്രീന്‍സേവര്‍ . ലോഗിന്‍ ജാലകം . പശ്ചാത്തലചിത്രങ്ങള്‍
പ്രധാന പ്രവര്‍ത്തകര്‍
പ്രധാന സന്നദ്ധപ്രവര്‍ത്തകര്‍ . പ്രധാന ഡെവലപ്പര്‍മാര്‍
സഹായം
സ്ഥിതിഗതികള്‍
ആശയവിനിമയം