ഡെബിയന്‍ മലയാളം/പൊതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരണങ്ങളുടെ പരിഭാഷ

From SMC Wiki
Revision as of 03:49, 5 February 2009 by Pravs (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

കൂടുതല്‍ ആളുകള്‍ പരിഭാഷകള്‍ നോക്കേണ്ടതായതിനാല്‍ ഒരു ലോഗിനെടുത്തു് ചെയ്ത പരിഭാഷകള്‍ വായിച്ചു് നോക്കി തിരുത്താന്‍ ആളുകള്‍ വേണം.