ഡയസ്പോറ മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 08:47, 1 May 2011 by Aneeshnl (talk | contribs) (Created page with "== How to do translation == 1. Create an account at github.com 2. Fork [https://github.com/aneesh/diaspora https://github.com/aneesh/diaspora] 3. Clone your repository to your...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

How to do translation

1. Create an account at github.com

2. Fork https://github.com/aneesh/diaspora

3. Clone your repository to your local machine.

4. Translate any below mentioned file.

5. Save it and commit it to your repository.

6. Issue a pull request to the aneesh's repository.

7. Anish will commit to the main repository after verification.


പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഫയലുകളും പരിഭാഷകരും

വിക്കിയില്‍ മാറ്റം വരുത്തുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍:

1. നിങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ഫയല്‍ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പായി വിക്കി നോക്കുക.

2. എടുത്ത ഫയലിന്റെ പേരു് നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം വിക്കിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക.

3. തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത ഫയല്‍ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി അയയ്ച്ചതിനു് ശേഷം, വിക്കിയില്‍ ആ ഫയല്‍ ബോള്‍ഡാക്കുക.

4. റിവ്യൂ ചെയ്ത ഫയല്‍ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആ വ്യക്തി (ഇവിടെ, അനീഷ്) അതു് ഇറ്റാലിക്സിലാക്കുക.

config/locales/devise/devise.ml.yml

config/locales/diaspora/ml.yml

config/locales/inflections/ml.yml

config/locales/javascript/javascript.ml.yml