ജിനെഷിന്റെ ഓര്‍മകളില്‍, SMC കൂട്ടായ്മ

From SMC Wiki