ഗ്നോം മലയാളം

From SMC Wiki
Revision as of 06:13, 7 January 2009 by Manilal (talk | contribs)

Reading Problems? Want to edit in malayalam? see help setting up malayalam fonts, input and rendering

ഗ്നോം മലയാളം സ്വതന്ത്ര മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിലെ ഒരംഗമാണു്. സ്വതന്ത്ര കമ്പ്യൂട്ടര്‍ പ്രവര്‍ത്തക സംവിധാനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള ഗ്നോം പണിയിടം മലയാളത്തില്‍ ലഭ്യമാക്കുകയാണു് ഈ ഉപസംരംഭത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഗ്നോമിന്റെ 2.20 പതിപ്പു മുതല്‍ ഗ്നോം പണിയിടം ഔദ്യോഗികമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഭാഷയായി മലയാളം സ്വീകരിയ്ക്കപ്പെട്ടു. 74 ശതമാനം പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ പരിഭാഷ നൂറു് തികയ്ക്കാന്‍ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം അനിവാര്യമാണു്.

പരിഭാഷപ്പെടുത്താനുള്ള ഫയലുകള്‍ മുകളിലെ കണ്ണിയില്‍ ലഭ്യമാണു്. എപ്പോഴും വികസിപ്പിച്ചു് കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ശാഖയിലെ ഫയലുകള്‍ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക.

പ്രാദേശികവത്കരണ പ്രക്രിയാ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ എന്ന കണ്ണിയില്‍ പൊതുവായുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളുണ്ടു്.

ഗ്നോമില്‍ പല ഫയലുകളും വീണ്ടും റിവ്യൂ ചെയ്ത് ബൃഹത്തരമാക്കേണ്ടതിനാല്‍ പരിഭാഷാ സംഘം, പരിശോധന സംഘം എന്നിങ്ങനെ പരിഭാഷകരെ വേര്‍തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പരിഭാഷാ സംഘം

പരിഭാഷകര്‍ക്കായുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

 1. നിങ്ങള്‍ തര്‍ജ്ജമ ചെയ്യുന്നതിനായി ഗ്നോം 2.24 സ്റ്റേറ്റസ് പേജു് -ല്‍ നിന്നും ഒരു ഫയല്‍ എടുക്കുന്നതിനുമുമ്പായി വിക്കി നോക്കുക.
 2. എടുത്ത ഫയലിന്റെ പേരു് നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം വിക്കിയില്‍ ചേര്‍ക്കുക.
 3. തര്‍ജ്ജമ ചെയ്ത ഫയല്‍ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനായി അയച്ചതിനു് ശേഷം, വിക്കിയില്‍ അതു് OK ആക്കുക.
 4. ആദ്യഘട്ട പരിശോധനയ്ക്കു് ശേഷം അതു് Template:Thumbs Up ആക്കുക.
 5. ഫയല്‍ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രവീണ്‍/അനി അതു് നീക്കം ചെയ്യുക.

പരിഭാഷപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്ന ഫയലുകളും പരിഭാഷകരും

പരിശോധന സംഘം

പരിശോധകര്‍ക്കുള്ള മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍:

 1. ഫയലിന്റെ നാലു് അവസ്ഥകള്‍ അതാതുനിറമുള്ള വിളക്കുകള്‍കൊണ്ടു് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.
 2. ഓരോ വിളക്കിന്റെയും സൂചനയറിയാന്‍ അവയുടെ മുകളിലൂടെ കഴ്സറോടിക്കുക.
 3. താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പട്ടികയില്‍ Template:RedLight Template:PurpleLight എന്ന ഫയലുകളെടുക്കുക.
 4. എടുത്ത ഫയലിന്റെ പേരു് നിങ്ങളുടെ പേരിനോടൊപ്പം വിക്കിയില്‍ Template:YellowLight ആയി ചേര്‍ക്കുക.
 5. റിവ്യൂ ചെയ്ത ഫയല്‍ തൃപ്തികുമായിത്തോന്നിയാല്‍, വിക്കിയില്‍ അതു് Template:GreenLight ആക്കുക.
 6. വേറാരെങ്കിലും റിവ്യൂ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കില്‍, Template:PurpleLight ആക്കുക.
 7. വിക്കി ചിട്ടപ്പെടുത്തല്‍ സഹായം Editing താളില്‍ കമന്റായി നല്‍കിയിട്ടുണ്ടു്.
 • പ്രവീണ്‍/അനി:
  • പരിഭാഷകക്കൂട്ടത്തില്‍ നിന്നു 100% ആയിക്കിട്ടുന്ന ഫയലുകള്‍ Template:RedLight ആയി ഇവിടെച്ചേര്‍ക്കുക.
  • Template:GreenLight ആയ ഫയല്‍ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം OK ആക്കുക.


പരിശോധന ആവശ്യമുള്ള/പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ഫയലുകളും പരിശോധകരും

പി ഓ ഫയല്‍ പരിഭാഷകന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു പരിശോധന
GNOME developer platform
libgnome സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
GNOME desktop
desktop-gpl.gnome-2-24.po ശങ്കരനാരായണന്‍ OK Template:Thumbs Down
dasher മനു എസ് മാധവ് Template:NO Template:Thumbs Down
Deskbar Applet മനു എസ് മാധവ് Template:NO Template:Thumbs Down
gdm മനു എസ് മാധവ് Template:NO Template:Thumbs Down
ekiga ഡോ.ഹരുണ്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
gconf-editor രാഗ് സാഗര്‍. വി Template:NO Template:Thumbs Down
gok പ്രതീഷ് പ്രകാശ് Template:NO Template:Thumbs Down
gtksourceview അഫ്സല്‍ അസ്കര്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
glade3 ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
evolution-exchange ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
mousetweaks ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
libgnomekbd ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
gnome-doc-utils ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
gnome-nettool ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
gnome-themes ഹരി വിഷ്ണു OK Template:Thumbs Down
anjuta ആഷിക് സലാഹുദ്ദീന്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
yelp അനൂപ് പനവളപ്പില്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
New Module Proposals
conduit സുഷ്മാ കെ എസ് Template:NO Template:Thumbs Down
Desktop-fdl.HEAD ശങ്കരനാരായണന് Template:NO Template:Thumbs Down
desktop-lgpl.HEAD.pot ശങ്കരനാരായണന്‍ Template:NO Template:Thumbs Down
പി ഓ ഫയല്‍ വാചകങ്ങള്‍ പരിശോധന

അവസ്ഥ

പരിശോധകന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ

തീയതി

കമ്മിറ്റ്
Administration Tools
pessulus 30 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 10-Sep-2008 OK
Sabayon 230 Template:RedLight Template:NO
GNOME developer platform
at-spi 2 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 12-Sep-2008 OK
atk 123 Template:RedLight Template:NO
gnome-vfs 300 (1 rem) Template:RedLight Template:NO
libbonobo 107 Template:YellowLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ Template:NO
libbonoboui 115 Template:GreenLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ 02-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 06-Aug-08
libgnomecanvas 95 Template:GreenLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ 24-Jul-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 29-Jul-08
libgnomeui 320 Template:YellowLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ Template:NO
GNOME desktop
alacarte 16 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 30-Aug-08 OK
cheese 99 Template:GreenLight മനു എസ് മാധവ് 05-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 06-Aug-08, 10-Sep-08
eel 31 Template:GreenLight മനു എസ് മാധവ് 01-Aug-2008 OK
മണിലാല്‍ കെഎം 20-Aug-2008
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 31-Aug-08
empathy 385 Template:RedLight കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡ് 15-Sep-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 15-Sep-08
Epiphany Web Browser 752 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 07-Sep-08 OK
evolution-webcal 30 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 31-Jul-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 03-Sep-08
Eye Of GNOME 280 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 31-Jul-2008 OK
മണിലാല്‍ 01-Aug-2208
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 15-Aug-08
fast-user-switch-applet 99 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 10-Sep-08 OK
file-roller 270 Template:GreenLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ 14-Sep-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 14-Sep-08
gcalctool 399 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 12-Sep-08 OK
ശ്രീജിത്ത് കെ 14-Sep-08
gedit 1097 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 01-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 04-Sep-08
gnome-backgrounds 17 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 31-Jul-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 03-Sep-08
gnome-desktop 71 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 31-Aug-08 OK
gnome-icon-theme 38 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 07-Sep-08 OK
gnome-keyring 211 Template:GreenLight കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡ് 13-Sep-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 13-Sep-08
gnome-mag 42 Template:RedLight Template:NO
gnome-menus 58 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 07-Sep-08 OK
gnome-netstatus 110 Template:RedLight Template:NO
gnome-power-manager 466 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 12-Sep-08 OK
gnome-screensaver 154 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 12-Sep-08 OK
gnome-session 114 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 03-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 29-Jul-08, 07-Sep-08
gnome-settings-daemon 190 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 06-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 06-Aug-08, 08-Sep-08
gnome-system-monitor 238 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 05-Aug-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 08-Sep-08
gnome-system-tools 394 Template:PurpleLight ഹരി വിഷ്ണു 16-Aug-08 Template:NO
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 25-Aug-08
gtkhtml 550 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 06-Aug-2008 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 15-Aug-08
gtk-engines 45 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 08-Aug-2008 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 31-Aug-08
gvfs 315 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 08-Aug-2008 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 15-Aug-08
hamster-applet 90 Template:GreenLight സന്തോഷ് തോട്ടിങ്ങല്‍ 08-Sep-2008 OK
കാര്‍ബണ്‍മോണോക്സൈഡ് 08-Sep-2008
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 08-Sep-08, 14-Sep-08
libgnomeprintui 154 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 08-Aug-2008 OK
മണിലാല്‍ കെഎം 20-Aug-2008
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 31-Aug-08
libgnomeprint 98 Template:RedLight Template:NO
mousetweaks 81 (8 more left) Template:PurpleLight ഹരി വിഷ്ണു 01-Aug-08 Template:NO
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 28-Aug-08
nautilus 1289 Template:RedLight Template:NO
nautilus-cd-burner 213 Template:RedLight Template:NO
weather-locations 4566 ഹരി വിഷ്ണു Template:GreenLight 16-Sep-08 OK
sound-juicer 194 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 02-Sep-08 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 07-Sep-08
swfdec-gnome 28 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 13-Sep-08 OK
totem-pl-parser 8 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 01-Aug-2008 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 03-Sep-08
totem 510 Template:PurpleLight ഹരി വിഷ്ണു 01-Aug-2008 Template:NO
മണിലാല്‍ കെഎം 06-Aug-2008
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 02-Sep-08
vinagre 126 Template:GreenLight ഹരി വിഷ്ണു 19-Aug-2008 OK
മണിലാല്‍ കെഎം 20-Aug-2008
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 01-Sep-08
vte 19 Template:GreenLight പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 09-Sep-08 OK
zenity 135 Template:GreenLight രാഗ് സാഗര്‍. വി 06-Aug-2008 OK
പ്രവീണ്‍ അരിമ്പ്രത്തൊടിയില്‍ 15-Aug-08

Template:Smc-subproject