കാര്‍ക്കോടകന്‍

From SMC Wiki
Revision as of 13:11, 19 January 2009 by Manilal (talk | contribs)

വാക്കുകള്‍

ഉല്‍പ്രേക്ഷ
വക്ത്രോ
തീന്‍മേശ
കാര്‍ക്കോടകന്‍
നിര്‍ദ്ദേശം
സസ്നേഹം
സ്പ്രേ
വിഗ്ദ്ധ്രോ
സ്റ്റ്രൈക്ക്
ക്രോധം
സബ്സ്ക്രൈബര്‍
നോവല്‍സ്ത്രൈണം
അവള്‍തന്‍സ്ത്രൈണഭാവം
മാര്‍ക്കോസേ
ഇന്‍സ്റ്റോള്‍
അപ്ഗ്രേഡ്

ഗ്നോം ബഗ്സില്ല