ആണവ ചില്ലിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍

From SMC Wiki
Revision as of 12:47, 1 February 2009 by Ipmurali (talk | contribs) (പുതിയ താള്‍: ==എന്ത് കൊണ്ട് ആണവ ചില്ല് വേണ്ട== * ചില്ലുകള്‍ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

എന്ത് കൊണ്ട് ആണവ ചില്ല് വേണ്ട

  • ചില്ലുകള്‍ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങല്ല, മറിച്ച് അവ ചില വ്യഞ്ചനങ്ങളുടെ സ്വരസാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത വകഭേദങ്ങളാണ്
  • ആണവ ചില്ല് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അക്ഷരവുമായുള്ള ബന്ധം തകര്‍ക്കുന്നു
  • ചില്ലുകള്‍ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നില്ല

യൂണികോഡിനു് സമര്‍പ്പിച്ച രചനകള്‍

ബ്ലോഗ് ലേഖനങ്ങള്‍

മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍


Unicode 5.1