ആണവ ചില്ലിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള്‍

From SMC Wiki
Jump to: navigation, search

എന്ത് കൊണ്ട് ആണവ ചില്ല് വേണ്ട[edit]

  • ചില്ലുകള്‍ അടിസ്ഥാന അക്ഷരങ്ങല്ല, മറിച്ച് അവ ചില വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ സ്വരസാന്നിദ്ധ്യമില്ലാത്ത വകഭേദങ്ങളാണ്
  • ആണവ ചില്ല് അതിന്റെ അടിസ്ഥാന അക്ഷരവുമായുള്ള ബന്ധം തകര്‍ക്കുന്നു
  • ചില്ലുകള്‍ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളുണ്ടാക്കുന്നില്ല

യൂണികോഡിനു് സമര്‍പ്പിച്ച രചനകള്‍[edit]

ബ്ലോഗ് ലേഖനങ്ങള്‍[edit]

മെയിലിങ്ങ് ലിസ്റ്റിലെ ചര്‍ച്ചകള്‍[edit]


Unicode 5.1